Kommunfullmäktige 2021-02-09

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 9 februari 2021.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

 

13:00-13:10   Kommundirektör Christel Jönsson informerar
                             om arbetet med coronaviruset, covid-19

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport – Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande upphandling

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16 – Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut från Arbete och välfärdsnämnden

 

C

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-09 – Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om stöd och service (LSS) 28 § från Omsorgsnämnden

 

D

Omsorgsnämndens beslut 2020-11-18 – Svar på revisionsrapport om granskning av hemtjänstens kvalitet

 

 

 

E

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-11-26 – Svar på revisionsrapport om granskning av barn och ungas psykiska ohälsa

 

F

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-03 – Svar på revisionsrapport om granskning av arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa

 

G

Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 – Svar på revisionsrapport om granskning av underhåll av fastigheter

 

H

Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 – Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll - attester

 

I

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 – Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll - attester

 

J

Laga kraftbesked  - Detaljplan för Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3

 

6

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet AV Media Skåne

 

7

Eventuella valärenden

 

8

Försäljning av AB Kristianstadsbyggens Kv. Kärnmakaren

 

9

Detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i Kristianstad

 

10

Stärka kommunens hållbarhetsarbete

 

11

Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024

 

12

Begäran om överlåtelse av tillsyn

 

13

Taxor 2021 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

 

14

Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad

 

15

Interpellation - Hur stärker vi våra regionala kulturinstitutioner, Musik i Syd och Regionmuseet?

 

 

 

16

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.