Kommunfullmäktige 2020-11-10

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 09.00 den 10 november 2020.

 

 

                                                                                                                           

   

Ärenden

   
   

 

   
  

Nr

  
  

 

  
  

 

  
  

1

  
  

Fastställande av    dagordning

  
  

 

  
  

2

  
  

Anmälan av    ersättare och upprop

  
  

 

  
  

3

  
  

Val av justerare

  
  

 

  
  

4

  
  

Informationer

  
  

 

  
  

 

  
  

09:00-09:10   Kommundirektör    Christel Jönsson informerar
                                om arbetet    med Coronaviruset, covid-19.

  
  

 

  
  

5

  
  

Delgivningar

  
  

 

  
  

A

  
  

Revisionsrapport – Granskning av utredningstider vid    handläggning av ärenden, barn och unga

  
  

 

  
  

B

  
  

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll -    attester

  
  

 

  
  

C

  
  

Länsstyrelsen Skåne – Beslut avseende ny    ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Linnéa Sjögren (S)

  
  

 

  
  

D

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 206 –
   Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej    verkställda beslut avseende Omsorgsnämnden

  
  

 

  
  

E

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 207 –
   Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut    avseende Arbete och välfärdsnämnden

  
  

 

  
  

6

  
  

Eventuella    valärenden

  
  

 

  

                                                          

  

7

  
  

Angående    återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till    Kommuninvest Ekonomisk förening

  
  

 

  
  

8

  
  

Bildande av en    ekonomisk andelsförening - Solpunkten Kristianstad Ekonomisk Förening

  
  

 

  
  

9

  
  

Revidering av    avfallstaxa för Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

10

  
  

Taxa för    Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021

  
  

 

  
  

11

  
  

Utvidgning av    verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

  
  

 

  
  

12

  
  

Införande av moms    på utstakning - tillägg till plan- och bygglovstaxan

  
  

 

  
  

13

  
  

Eventuella    motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

  
  

 

  
  

14

  
  

Budget 2021 och    flerårsplan 2022-2023

  
  

 

  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.