Kommunfullmäktige 2020-06-23

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl 13.00 den 23 juni 2020

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

13:00-13:20   Arbete med coronaviruset, covid-19

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Granskning av Kristianstads kommuns krisberedskap

 

B

Laga kraftbesked avseende detaljplan för Saxen 11 i Tollarp

 

C

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-03 – Svar till kommunrevisionen gällande granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete rörande säkerhet i skolor

 

D

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-03 – Svar till kommunrevisionen gällande granskning av skolplikten

 

E

Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 – Svar till kommunrevisionen gällande granskning avseende delegation av beslutsrätt inom Tekniska nämnden

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 – Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen (SOL) om ej verkställda beslut från Arbete och välfärdsnämnden

 

G

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut från Omsorgsnämnden

 

6

Eventuella valärenden

 

7

Finansiering Krinova

 

8

Förvärv av fastigheten Konditorn 7

 

9

Genomförandeavtal och köpekontrakt, del av Kristianstad Åhus 14:108

 

10

Tomträttsavgäld för Åhus hamn

 

11

Detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del av Öllsjö 67:1

 

12

Detaljplan för Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3 i Kristianstad

 

13

Komplettering och uppdatering av Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa

 

14

Arkitekturpris och byggnadsvårdspris

 

15

Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats

 

16

Motion - Högtidlighållande av veterandag

 

17

Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i anslutning till gågatorna

 

18

Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare vid de större infarterna till gågatorna

 

19

Motion - Kristianstad behöver en plan för skyfall

 

20

Motion - Medlemskap i Sveriges ekokommuner

 

21

Interpellation - Angående planen att åter öppna upp de tillfälligt stängda platserna på Gamla Tollaregården

 

22

Interpellation - Angående trygghetsarbetet i kommunen

 

23

Fråga - Världsbankens svarta lista

 

 

24

Eventuella interpellationer, frågor, motioner och medborgarförslag

 

 

 

 

 

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.