Kommunfullmäktige 2019-10-15

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 15 oktober 2019.

 

 

                                                                                                                                             

   

Ärenden

   
      
  

Nr

  
  

 

  
  

 

  
  

1

  
  

Fastställande av    dagordning

  
  

 

  
  

2

  
  

Anmälan av    ersättare och upprop

  
  

 

  
  

3

  
  

Val av justerare

  
  

 

  
  

4

  
  

Delgivningar

  
  

 

  
  

A

  
  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-25 Rapporterings-
   skyldighet av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen samt enligt    lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  
  

 

  
  

B

  
  

Revisionsrapport – Granskning av styrning och ledning    inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Byggnadsnämnden

  
  

 

  
  

5

  
  

Fyllnadsval av    nämndemän 2020-2023

  
  

 

  
  

6

  
  

Eventuella    valärenden

  
  

 

  
  

7

  
  

Delårsrapport januari-augusti    2019

  
  

 

  
  

8

  
  

Redovisning av    lokalt partistöd för år 2018

  
  

 

  
  

9

  
  

Redovisning av    obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

  
  

 

  
  

10

  
  

Sammanträdestider    för Kommunfullmäktige 2020

  
  

 

  
  

11

  
  

Motion - Inrätta    ett ungdomsråd i Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

12

  
  

Motion - Skapa ett    Föreningarnas Hus i Kristianstad

  
  

 

  

 

 

                                   

  

13

  
  

Motion - Utred    möjligheten att tillfälligt låna ut hjälpmedel till anhöriga till    funktionshindrade och äldre

  
  

 

  
  

14

  
  

Interpellation -    Kristianstads kommuns klimatpolitik - fossilfrihet 2020

  
  

 

  
  

15

  
  

Eventuella    motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

  
  

 

  
  

16

  
  

Ledamöternas    frågestund

  
  

 

  

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad från och med 2019-10-07.

 

Kristianstad 2019-09-30

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.