Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2016-12-13

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016 kl 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

Granskning av avgiftsbaserade intäkter och intäkter från försäljning av verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden

Granskning av intern kontroll vid utbetalning av ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Laga kraftbesked ändring av detaljplan för södra och östra delarna av Äspet i Åhus

 

B

Laga kraftbesked detaljplan för del av Färlöv 19:3

 

C

Förvaltningsrätten i Malmö dom - Överklagat beslut Kommunfullmäktige i Kristianstads kommuns beslut den 15 september 2015, § 166 – Förtydligande av verksamhetsområdet för Yngsjöstrand

 

D

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

7

Borgensavgifter från och med år 2017

 

8

Borgens/låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen från och med 2017

 

9

Arbetsgång vid inrättande av vattenskyddsområde avseende Maglehem som fastställs av länsstyrelsen

 

10

Nedläggning av IT-nämnd Skåne Nordost

 

11

Förändring av beräkningssätt för makars inkomster vid avgiftsberäkning inom Omsorgsnämndens område

 

12

Taxor inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2017

 

13

Redovisning av partistöd för år 2015

 

14

Motion - Inför vita jobb

 

15

Motion - Erbjud eleverna Jojo skola plus med obegränsad giltighet

 

16

Motion - Inför hälsa, kost och motion som temaämnesområde i skolan

 

17

Motion - Erbjud möjlighet till gemensam kö till förskola

 

18

Motion - Bygg en gång- och cykeltunnel under Flötövägen

 

19

Motion - Utred möjligheten till campingplats vid naturrumsparkeringen

 

20

Motion - Utdrag ur brottsregistret vid nyanställning inom omsorgen

 

21

Motion - Kemikaliesanera Kristianstad!

 

22

Eventuella valärenden

 

23

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-12-05

Kristianstad 2016-11-30

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.