Kommunfullmäktige 2016-12-13

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016 kl 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

Granskning av avgiftsbaserade intäkter och intäkter från försäljning av verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden

Granskning av intern kontroll vid utbetalning av ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Laga kraftbesked ändring av detaljplan för södra och östra delarna av Äspet i Åhus

 

B

Laga kraftbesked detaljplan för del av Färlöv 19:3

 

C

Förvaltningsrätten i Malmö dom - Överklagat beslut Kommunfullmäktige i Kristianstads kommuns beslut den 15 september 2015, § 166 – Förtydligande av verksamhetsområdet för Yngsjöstrand

 

D

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

7

Borgensavgifter från och med år 2017

 

8

Borgens/låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen från och med 2017

 

9

Arbetsgång vid inrättande av vattenskyddsområde avseende Maglehem som fastställs av länsstyrelsen

 

10

Nedläggning av IT-nämnd Skåne Nordost

 

11

Förändring av beräkningssätt för makars inkomster vid avgiftsberäkning inom Omsorgsnämndens område

 

12

Taxor inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2017

 

13

Redovisning av partistöd för år 2015

 

14

Motion - Inför vita jobb

 

15

Motion - Erbjud eleverna Jojo skola plus med obegränsad giltighet

 

16

Motion - Inför hälsa, kost och motion som temaämnesområde i skolan

 

17

Motion - Erbjud möjlighet till gemensam kö till förskola

 

18

Motion - Bygg en gång- och cykeltunnel under Flötövägen

 

19

Motion - Utred möjligheten till campingplats vid naturrumsparkeringen

 

20

Motion - Utdrag ur brottsregistret vid nyanställning inom omsorgen

 

21

Motion - Kemikaliesanera Kristianstad!

 

22

Eventuella valärenden

 

23

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-12-05

Kristianstad 2016-11-30

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.