Kommunfullmäktige 2016-09-20

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2016 kl 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare 

 

4

Information – Biogasens potential – Karl-Erik Grevendahl, ansvarig Krinova miljö 

 

5

Ledamöternas frågestund 

 

6

Delgivningar 

 

A

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-06-07 ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Anna Wigenstorp (SD). 

 

B

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-07-08 ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Agnes Skyman (M). 

 

C

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden.

 

Länsstyrelsen i Skåne län beslut 2016-06-20 - Överklagande av detaljplan för del av fastigheten Öllsjö 56:1 (utmed Frodes väg i Öllsjö) i Kristianstads kommun. 

 

E

Länsstyrelsen i Skåne län beslut 2016-07-01 - Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för södra och östra delarna av Äspet i Åhus, Kristianstads kommun 

 

7

Ansökan om partistöd – Kristianstadsbygdens framtid 

 

8

Besvarande av interpellation - Kommunens klimatpolitik är verkningslös! 

 

9

Försäljning av Åland 1 samt delar av Flickskolan 1, Flickskolan 2 och Kristianstad 4:4 

 

10

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 

11

Alternativa driftsformer, intraprenad 

 

12

Revidering av reglemente för Miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende övertagande av tillsyn över sprängämnesprekursorer 

 

13

Motion - Flaggning med regnbågsflaggan under Kristianstad Pride 

 

14

Motion - Skapa ett bilfritt Stora Torg i Kristianstad 

 

15

Eventuella valärenden 

 

16

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag 

 


Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-09-12

Kristianstad 2016-09-07

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.