Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2016-09-20

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2016 kl 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare 

 

4

Information – Biogasens potential – Karl-Erik Grevendahl, ansvarig Krinova miljö 

 

5

Ledamöternas frågestund 

 

6

Delgivningar 

 

A

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-06-07 ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Anna Wigenstorp (SD). 

 

B

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-07-08 ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Agnes Skyman (M). 

 

C

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden.

 

Länsstyrelsen i Skåne län beslut 2016-06-20 - Överklagande av detaljplan för del av fastigheten Öllsjö 56:1 (utmed Frodes väg i Öllsjö) i Kristianstads kommun. 

 

E

Länsstyrelsen i Skåne län beslut 2016-07-01 - Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för södra och östra delarna av Äspet i Åhus, Kristianstads kommun 

 

7

Ansökan om partistöd – Kristianstadsbygdens framtid 

 

8

Besvarande av interpellation - Kommunens klimatpolitik är verkningslös! 

 

9

Försäljning av Åland 1 samt delar av Flickskolan 1, Flickskolan 2 och Kristianstad 4:4 

 

10

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 

11

Alternativa driftsformer, intraprenad 

 

12

Revidering av reglemente för Miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende övertagande av tillsyn över sprängämnesprekursorer 

 

13

Motion - Flaggning med regnbågsflaggan under Kristianstad Pride 

 

14

Motion - Skapa ett bilfritt Stora Torg i Kristianstad 

 

15

Eventuella valärenden 

 

16

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag 

 


Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-09-12

Kristianstad 2016-09-07

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.