Kommunfullmäktige 2016-06-21

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 kl 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val justerare

 

4

Information - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll vid kostnadsfördelning IT-service/IT-stöd

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Stiftelsernas årsredovisningar 2015

 

B

Rapport enligt 16 kap 6 § SoL 2015 om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

7

Detaljplan för utökning av camping Maglehem 23:71 och 23:85

 

8

Detaljplan för Yngsjö 10:101 Videvägen, Åhus

 

9

Trafikstrategi för Kristianstads kommun

 

10

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 

11

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

 

12

Revidering av reglemente för Tekniska nämnden

 

 

13

Motion - Ställplats för husbilar och turistbussar

 

14

Eventuella valärenden

 

15

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 


Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-06-13

Kristianstad 2016-06-08

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.