Kommunfullmäktige 2016-05-17

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2016 kl 13.00.

Ärenden

 

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

 

Granskningsrapport av utskrivningsklara patienter.

 

Granskningsrapport av bygglovsprocessen.

5

Ledamöternas frågestund

6

Delgivningar

A

Förvaltningsrätten i Malmö dom 2016-04-04 – Överklagat beslut om att överförmyndarens budget, ekonomiska resurser, mål och uppföljning av mål årligen ska redovisas av överförmyndaren till fullmäktige.

B

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens laga kraftbesked 2016-04-21 – Detaljplan för Gasverket 1 m fl i Kristianstad.

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-04-19 – Sammanräkning av ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Tamam Awad (V).

D

Regeringsbeslut från Miljö- och energidepartementet 2016-04-07– Begäran från Kristianstads kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken.

7

Förändring av högkostnadsskydd och måltidskostnader

8

Komplettering av reglemente för avgifter jämlikt socialtjänstlagen

9

Kultur- och fritidspolitisk strategi

10

Motion - Bilfritt Stora Torg nu!

11

Motion - Skateboardpark i Åhus

12

Besvarande av interpellation - Alla barns rätt till trygg skolgång

13

Besvarande av interpellation - Skolans personal måste agera kraftfullt mot övergrepp

14

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

15

Medborgarförslag - Avgiften för deltagande i den kommunala musikskolan är för hög

16

Motion - Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling

17

Motion - Rondell väg 118 - infarten Yngsjö by

18

Eventuella valärenden

19

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-05-09

 

Kristianstad 2016-05-04

 

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.