Kommunfullmäktige 2016-04-19

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april 2016 kl 13.00.

Ärende

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Protokoll från Hässleholms kommun – Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2016

 

B

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens laga kraftbesked 2016-03-22 - Ändring av detaljplan för Yngsjö 6:55 m fl vid Stora Ekens väg i Yngsjö

 

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-03-18 – ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Tamam Awad (V)

 

D

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 2016-01-15 - Omsorgsnämnden

 

E

Rapport enligt socialtjänstlagen 16 kap §§ 6 f, 6 g avseende beslut beviljade före 2015-06-30 och som ej verkställts 2015-09-30 – Arbete- och välfärdsnämnden

 

7

Förvärv av Kollekulla 12

 

8

Årsredovisning 2015/Särtryck

 

9

Revisionsberättelse för år 2015 samt fråga om ansvarsfrihet

 

10

Revidering av 2016 års budget samt fastställande av investeringsplan för 2017-2018

 

11

Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2013 Kristianstads kommun samt fördjupning av Kristianstad växer - en stad i balans

 

12

Heltid för alla tillsvidareanställda i Kristianstads kommun

 

13

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

 

14

Förändring av högkostnadsskydd och måltidskostnader

 

15

Komplettering av reglemente för avgifter jämlikt socialtjänstlagen

 

16

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

17

Medborgarförslag - Avgiften för deltagande i den kommunala musikskolan är för hög

 

18

Motion - Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling

 

19

Motion - Rondell väg 118 - infarten Yngsjö by

 

20

Besvarande av interpellation - Alla barns rätt till trygg skolgång

 

21

Besvarande av interpellation - Skolans personal måste agera kraftfullt mot övergrepp

 

22

Eventuella valärenden

 

23

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-04-11

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.