Kommunfullmäktige 2015-12-15

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 kl 13.00.

Ärenden

 

1

Information om rapport - Utvärdering av medborgarkontoret

 

2

Informationer - Granskningsrapporter

 

3

Anmälan om ersättare

 

4

Val av justerare

 

5

Upprop

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Delgivningar

 

A

Rapporter enligt 16 kap 6 § SoL 2015 om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

B

Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne Nordost

 

C

Länsstyrelsens protokoll ny sammanräkning för utseende av ny ersättare efter Gunilla Färm (S)

 

8

Begäran om tilläggsanslag - Delårsrapport januari - augusti 2015

 

9

Borgensavgifter från och med år 2016

 

10

Borgens/låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen 2016

 

11

Förvärv av Sommarlust 6 del 1

Förvärv av Sommarlust 6 del 2

 

12

Nytt badhus i Kristianstad/Särtryck

 

13

Kristianstads kommun - Genomlysning av inköpsprocessen

 

14

Omorganisation avseende handläggning av alkoholserveringstillstånd, tillsyn av ölförsäljning och alkoholservering

 

15

Gemensam förvaltning miljö- och samhällsbyggnadskontor

 

16

Riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun

 

17

Maxtaxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, reviderad avgift 2016-01-01

 

18

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor

 

19

Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2016

 

20

Utvärdering av öppna sammanträden i Barn- och utbildningsnämnden

 

21

Medborgarförslag - Personer mellan 70-74 år får resa för halva priset inom kommunen

 

22

Medborgarförslag - Ändra reglerna för seniorkortet

 

23

Medborgarförslag - Gratis busskort för pensionärer

 

24

Medborgarförslag - Pris på bussresor för pensionärer

 

25

Medborgarförslag - Gratiskort på bussresor med buss 551 till Kristianstad för medborgare som fyllt 70 år

 

26

Motion - Fria bussresor för pensionärer från 70 år

 

27

Motion - Inrätta fler praktikveckor i skolan

 

28

Motion - Ung Företagsamhet ska erbjudas till alla elever

 

29

Motion - Städning av stränder

 

30

Motion - Hundlatriner i Åhus och på andra platser i kommunen

 

31

Motion - Hundrastgårdar i Åhus

 

32

Valärenden

 

33

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-12-07

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.