Kommunfullmäktige 2015-09-15

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 kl 13.00.

Ärenden

 

1

Information om Skåne Nordost - Malin Wildt-Persson

 

2

Informationer - Granskningsrapporter

 

3

Anmälan om ersättare

 

4

Upprop

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked – Detaljplan för Vä 157:5, del av m fl, Vä centrum i Vä.

 

B

Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked – Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av m fl, vid Madenvägen i Rinkaby.

 

C

Rapporter enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden.

 

D

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden.

 

E

Länsstyrelsen Skåne län protokoll 2015-06-03 – Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Erica Buneck (M).

 

F

Länsstyrelsen Skåne län protokoll 2015-08-06 – Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Stefan Edenborg (MP).

 

G

Länsstyrelsen Skåne beslut 2015-08-19 – Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheterna Yngsjö 3:162, del av, m fl, Kristianstads kommun.

 

7

Tillägg till exploateringsavtal avseende Östra centrum

 

8

Detaljplan för Fröknegården 2 inom Näsbyområdet i Kristianstad

 

9

Detaljplan för Vä 55:1, del av, m.fl. inom Ängamöllan

 

10

Förvärv av Plasten 3

 

11

Nytt badhus i Kristianstad

 

12

Begäran om att överlåta operativ tillsyn enligt miljöbalken på Cleanosol AB

 

13

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

 

14

Förtydligande av verksamhetsområdet för Yngsjöstrand

 

15

Vision 2030 och Strategisk Färdplan 2020

 

16

Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun

 

17

Revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente

 

18

Motion - Inför Bostad Först i Kristianstads kommun

 

19

Medborgarförslag - Redovisning av överförmyndarens budget

 

20

Fyllnadsval av ledamot i Omsorgsnämnden efter Erica Buneck (M)

 

21

Eventuella övriga valärenden

 

22

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne fr o m 2015-09-07

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.