Kommunfullmäktige 2015-06-17

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015 kl 13.00.

Ärenden

Nr

 

Informationer

   Revisionsplan 2015

   Naturum och Vattenriket

2 Anmälan om ersättare

3 Upprop

4 Ledamöternas frågestund

5 Delgivningar

A Länsstyrelsen i Skåne län beslut 2015-05-26 –
Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för Vä 157:5, del av, m fl, Vä centrum, Kristianstads kommun.

B Länsstyrelsen i Skåne län beslut 2015-05-26 – Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för Rinkaby, del av, m fl, vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun.

C Länsstyrelsen i Skåne beslut 2015-05-28 – Överklagande av beslut om att anta detaljplan för fastigheten Hammar 9:151 m fl i Kristianstads kommun.

6 Detaljplan -Träskon 7 i Tollarp, planändring till bostäder

7 Markanvisningsavtal för del av Kristianstad Åhus 14:108

8 Sånnaskolan Åhus Paviljongetablering kopplat till inomhusmiljö

9 Utvidgning av verksamhetsområde i Degeberga, Sandödlevägen

10 Utvidgning av verksamhetsområde i Hammarslund, Klippnejlikesvängen

11 Nytt badhus i Kristianstad

12 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen

13 Revidering av reglemente för Byggnadsnämnden

14 Revidering av reglemente för Tekniska nämnden

15 Maxtaxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, reviderad avgift 2015-07-01

16 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

17 Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Klimatberedningen - Stefan Edenborg (MP)

18 Eventuella övriga valärenden

19 Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-06-08

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.