Kommunfullmäktige 2015-03-17

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2015 kl 13.00.

Ärenden

1

Diplomeringsceremoni - Kristianstads kommun blir Fairtrade City.

2

Anmälan om ersättare

3

Upprop

4

Ledamöternas frågestund del 1
Ledamöternas frågestund del 2

5

Delgivningar

A

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-01-09 ny ledamot i kommunfullmäktige efter Per Einarsson (KD)

B

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-01-09 ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ruth Piatek (S)

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-01-09 ny ersättare i kommunfullmäktige efter Göran Sevebrant (M)

D

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-01-30 ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ali Ibrahim (S)

E

Länsstyrelsen i Skåne län meddelande 2015-01-27 – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

F

Rapporter enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete- och välfärdsnämnden

G

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

6

Biblioteksplan för åren 2015-2017

7

Etablering av elförsäljning i C4 Energi AB och därmed ändring av C4 Energi AB:s ägardirektiv

8

Digital agenda för Kristianstads kommun

9

Revidering av sotningsföreskrifter för Kristianstads kommun

10

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

11

Tillsättning av en klimatberedning

12

Arvoden för förtroendevalda vid kommunens bolag

13

Motion - Uteliggare i Kristianstads kommun

14

Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige Anita Zieme (MP)

15

Val av revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning

16

Val av ledamot i Byggnadsnämnden

17

Val av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

18

Val av ledamöter i klimatberedningen

19

Fyllnadsval av ny nämndeman i Kristianstads Tingsrätt, efter Malin Asplund (V)

20

Eventuella övriga valärenden

21

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 


Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-03-09

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.