Kommunfullmäktige 2015-01-13

Här kan du se sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 januari 2015 kl. 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

 

 

2

Upprop

 

3

Ledamöternas frågestund

 

4

Delgivningar

 

A

Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked – detaljplan för del av Linderöd 34:3 m fl har vunnit laga kraft

 

B

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

 

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2014-12-03 – ny ersättare i kommunfullmäktige efter Martin Reinhard (SD)

 

5

Förvärv Vindspelet 2, 6, 7, 10, 14 och 15

 

6

Renhållningsordning för Kristianstads kommun

 

7

Årsredovisning verksamhetsåret 2013 - Samordningsförbundet Skåne Nordost

 

8

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- eller skogsbruksfrågor

 

9

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads kommunföretag AB

 

10

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads kommunföretag AB

 

11

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Magmo AB

 

12

Val av ordförande och vice ordförande i Magmo AB

 

13

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Renhållnings AB

 

14

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Renhållnings AB

 

15

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i AB Kristianstadsbyggen

 

16

Val av ordförande och vice ordförande i AB Kristianstadsbyggen

 

17

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i AB Allön

 

18

Val av ordförande och vice ordförande i AB Allön

 

19

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Energi AB

 

20

Val av ordförande och vice ordförande i C4 Energi AB

 

21

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Biogas AB

 

22

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Biogas AB

 

23

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Elnät AB

 

24

Val av ordförande och vice ordförande i C4 Elnät AB

 

25

Val av ledamöter och ersättare i Åhus Hamn & Stuveri AB

 

26

Val av vice ordförande i Åhus Hamn & Stuveri AB

 

27

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Industribyggnads AB

 

28

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Industribyggnads AB

 

29

Val av ledamöter, ersättare, och revisor i Kristianstads Airport AB

 

30

Val av ordförande i Kristianstads Airport AB

 

31

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Specialfastigheter AB

 

32

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Specialfastigheter AB

 

33

Avsägelse - uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige- Ali Ibrahim (S)

 

34

Eventuella övriga valärenden

 

35

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.