Hur går det till att fatta beslut?

Det kommunala självstyret ger Kristianstads kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här får du veta hur våra nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteperson eller från någon annan nämnd inom kommunen.

Registrering och diarieföring

Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att det får ett unikt ärendenummer och stämplas med ankomstdatum. Ärendenumret används för att hålla reda på respektive ärende, underlätta sökning och för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.  Alla har rätt att läsa handlingar som kommit in till kommunen. Undantaget är sådana uppgifter som är hemliga.

Handläggning

Handläggning innebär att vi tar fram ett underlag för beslut. En tjänsteperson inom den egna nämnden kan arbeta fram och lämna förslag till beslut i ärendet. Detta kallas för en tjänsteskrivelse. Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder, instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss. Ibland vill vi också ha synpunkter från enskilda och då ordnar vi ett öppet forum. Detta kan se olika ut beroende på vad det är för fråga.

Kallelse

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en ärendelista till sammanträde för aktuell politisk nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det är ämnets karaktär som avgör vilken nämnd som har hand om frågan.

Sammanträde, beslut och protokoll

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ibland har en tjänsteperson rätt att fatta beslut i ett ärende. Detta kallas för att beslutet tas på delegation. Ibland räcker det att en nämnd tar beslut i en fråga men ibland går ett ärende vidare till kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll skrivs och justeras efter varje sammanträde.

Expediering

Beslutet skickas, det kallas också expedieras, till berörda.

Arkivering

Ärendet avslutas och arkiveras.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.