Byastämma för Tosteberga, Vanneberga med flera

Den 18 februari 2016 hölls byastämma för alla i Tosteberga, Vanneberga, Landön och Trolle-Ljungby. 45 besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

Från och med årets byastämmor har ett beslut tagits på att genomföra stämmorna i form av öppet hus med olika stationer där medborgare har möjlighet att träffa kommunens politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Deltagare från Kristianstads kommun:

Politiker: Pierre Månsson (L), Sven Nilsson (C) och Peter Johansson (M).

Tjänstemän: Henrik Wester och Ulf Andersson, C4 Teknik, Lars Carlsson, Fredrik Lager och Per Gustavsson, kommunledningskontoret

Övriga: Bobby Bengtsson, C4 Energi

Inkomna synpunkter

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer och synpunkter som framfördes på stämman.

Kollektivtrafikfrågor

 • Diskussioner fördes på stämman om vad kommunen kan göra för att Skånetrafiken ska hitta en lösning med bussar som kör våra grundskoleelever. Boende vill att gymnasieelever ska kunna ta sig till gymnasiet utan att behöva cykla/gå 7 km för att ta sig till en buss så de kommer in till sin skola. Detta sker dessutom på vägar utan varken belysning eller gång- och cykelvägar.
  Svar: Skolbusstrafik regleras i skollagen, i kommunförbundets, Sveriges kommuner och landstings (SKL),  rekommendationer och i lokala beslut för Kristianstads kommun. För att erhålla en god överblick av regelverket har barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt ett skolskjutsreglemente för Kristianstads kommun. Dokumentet finns på sidan om Skolskjuts.  
  Kollektivtrafikfrågor hanteras av Skånetrafiken. Skånetrafiken är i sin tur Region Skånes ansvar. Kommunen har ingen rådighet i frågan. När byastämmorna är genomförda sammanställs de önskemål och synpunkter som kommit in under stämmorna. Vi kommer att framföra önskemål till Skånetrafiken om att de tittar på olika möjliga lösningar.

Hamnen i Tosteberga

 • Företrädare för hamnföreningen informerade om att de gärna ville ha stöd av kommunen utifrån följande brister som behöver åtgärdas. Badplatsen behöver fixas till, Vasstaket på fiskebodarna behöver åtgärdas, Bryggan till segelbåtarna behöver renoveras, bygglov till en bastu i hamnen, Promenadstig med spångar mot Landön önskas. Samt att de vill ha en ny toalett i hamnområdet. 

Trafikfrågor

 •  Vägarna på och till Landön är i behov av en ny beläggning.

Kommunens vattenförsörjning och avloppshantering

 • Diskussioner fördes med representanter från C4 Teknik om vad som händer med avloppen. Status, beslut om vattenförsörjningen kommer bli kommunal, samt tidplan regleras i kommunens VA-plan (plan för kommunal vattenförsörjning och avloppshantering). Den är en långsiktig strategi för hantering av befintliga och etablering av nya ledningar, reningsverk och vattentäkter. Planen innefattar även hantering av enskilda avlopp och egna vattenbrunnar. För Tosteberga, Nymö, Landön och Vanneberga är det inte aktuellt med en utbyggnad av kommunalt VA förrän 2022-2025. 

  Brunnslock på slambrunnar

 • Renhållningen i Kristianstad hade i början av året skickat ut ett brev till fastighetsägare med uppmaning att ersätta cementlocken till slambrunnar med ”lätta” lock som högst får väga 25 kilo. Reaktionen har varit stark i området och därför var projektledare från Renhållningen på plats och svarade på frågor ett par dagar innan byastämman. Ett par person som missade det mötet hade frågor. Renhållningen hade en mall med svar på de mest förekommande frågorna. För övriga frågor ber vi er kontakta Renhållningen i Kristianstad. 044- 13 54 00

Gång- och cykelvägar

 • Önskemål om gång- och cykelväg från Bäckaskog till Landön. Svar: Önskemål om nya dragningar av cykelleder skrivs in i kommunens cykelledsplan. Därefter förs resonemang med Trafikverket på vilka leder som ska prioriteras. Trafikverket är väghållare för gång- och cykelvägar. Skötsel sker genom successiva åtgärder och underhållsarbeten.

Om byastämmorna

Byastämmor hålls i form av öppet hus med olika stationer. Där kan medborgare träffa politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor vartannat år istället för vart fjärde år som tidigare.

Tillbaka

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.