Byastämma för Österslöv, Balsby och Fjälkestad

Den 9 november 2015 hölls byastämma för alla i Österslöv, Balsby och Fjälkestad . Ett 50-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

Medverkande politiker och tjänstemän

Politiker: Pierre Månsson (L), Peter Johansson (M) och Katarina Honoré (S).

Tjänstemän: Christel Jönsson, Marie Thiman och Fredrik Lager, kommunledningskontoret, Henrik Wester, C4 Teknik, Martin Lindholm, stadsbyggnadskontoret, Cecilia Hammarberg, miljö- & hälsoskyddskontoret, Marie Ohlander och Emma Lindell, barn- & utbildningsförvaltningen
Övriga: Bobby Bengtsson, C4 Energi.

Inkomna synpunkter

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer och synpunkter som framfördes på stämman.

Kollektivtrafik och skolbuss

 • Missnöje över tiderna på linje 544 mellan Fjälkestad och Kristianstad
 • Problematiken med skolbussplatsen i Balsby. Besökarna upplever att returhanteringen av förpackningar på platsen gör det svårt för skolbussen att komma fram.
 • Oron över att barn springer och leker vid containrarna. 

Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor 

 • Vägskylt i Fjälkestad vid infarten till Balsgård ligger ner. Kan inte detta åtgärdas? 
 • Det körs för fort genom byarna. Kan inte kommunen be polismyndigheten att göra mer fartkontroller.
 • Önskemål om att det blir 30 km/h i hela Balsby, alltså inte 50km/h ner till badplatsen.
 • Vägbula på Kämpasträdet. Boende tycker placeringen är märklig. Varför är den inte placerad närmare skolan? Alternativt att ytterligare en vägbula sätts upp nära skolan.
 • Problemet med farthinder på Handlarens väg i Balsby som uppstått efter att en boende på vägen tagit bort blomlådorna.
 • En utredning efterlystes utifrån vad som gäller för farthinder på Handlarens Väg.
 • Önskemål om att det görs en översyn av hastigheten på Arkelstorpsvägen norröver vid korsningen Arkelstorpsvägen – Bollvägen. Idag blir det 80 km/h precis innan korsningen. Går det att ändra så att ökningen till 80 km/h sker efter korsningen?
 • På Nosabyvägen mot Balsby fanns det önskemål om ökad belysning.
 • Skulle det gå att uppföra någon form av hastighetsdämpande åtgärder genom Fjälkestad?
 • Asfaltering på vägen (Kämpasträdet) ner till badplatsen i Österslöv önskas.
 • Önskemål om en ”Lämna företräde"-skylt på Balsby sjöväg mot Arons Väg, för på så sätt skulle man slippa köbildning ut mot Arkelstorpsvägen.
 • En busskur i Fjälkestad önskas. Den som varit uppsatt är nerkörd sedan i augusti. Generellt skulle en översyn av busshållplatserna på linje 544 göras.
 • Byt ut eller reparera anslagstavlan i Fjälkestad.

Gator och vägar 

 • Trottoaren i Fjälkestad. Önskemål om att den sopas bättre och att detta ses över.
 • På Lövens väg i Österslöv finns det en gångstig till Råbelövssjön mellan Lövens väg 7 och 13. Det upplevs som väldigt vildvuxet och stigen växer igen.
 • Virkeshög väster om Kämpaställets förskola väcker en stor irritation. Besökare undrar vems är den och kan den tas bort?
 • Bättre skötsel av utsiktsplatsen mellan Balsby och Österslöv
 • Väster om Kämpaställets dagis finns en del träd som upplevs som dåliga. En översyn önskas så att inga skador sker.
 • I Österslöv väster om dagiset samt söder om Kämpasträdet finns det dåliga träd vid fastigheterna 25:11, 25:7 och 25:8. Dessa behöver ses över innan en olycka sker.

Utveckling av idrottsförening 

 • Balsby SK undrade på vilket sätt kommunen kunde hjälpa dem med deras utvecklingsplaner.

Gång- och cykelvägar

 • Många synpunkter på stämman handlade om belysning på gång- och cykelvägen som sträcker sig utmed den gamla tågrälsen.
 • På GC-vägen är många ”dubbla” grindar uppsatta. Behövs alla? Hindren har dessutom olika storlekar. Går det att göra en översyn av dem?
 • Beläggningen på GC-väg. Asfaltering av cykelvägen mellan Österslöv och Gärrö (Ekestad) önskas. Men det fanns även de som inte ville ha asfalt utan önskade en skrapning och nypackad stenmjöl
 • Önskemål om att koppla cykelvägen från Torsebro till Stridsvagnsvägen och GC-vägen som startar vid kyrkan i Nosaby.

Byggnationer 

 • Småbåtshamnen i Österslöv
 • Bryggorna i Råbelövssjön
 • Prickmark i villakvarter och installation av eldstad.
 • Nybyggnation av marklägenheter i Balsby önskades.

Belysning 

 • Önskemål om belysning vid återvinningsstationen i Fjälkestad.

Vatten- och avlopp

 • Utbyggnaden av vatten och avlopp i Ekestad. Besökare undrade över tidplanen

Lekplats 

 • Upprustning av lekplatsen i Balsby önskas.

Vindkraft

 • Vindkraftsbullret från Karsholms vindkraftsanläggning var uppe på stämman.

Bredband

 • C4 Energis har köpt Bredband i Kristianstads nät (BIK), vilket gör att de får ett större utbud av tjänsteleverantörer.
 • Migreringen mellan C4 och BIK

Om byastämmorna

Byastämmor hålls i form av öppet hus med olika stationer. Där kan medborgare träffa  politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor vartannat år istället för vart fjärde år som tidigare.

Tillbaka

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.