Byastämma för Önnestad och Norra Strö

Den 11 februari, 2016 hölls byastämma för alla i Önnestad och Norra Strö. Ett 60-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

Från och med årets byastämmor har ett beslut tagits på att genomföra stämmorna i form av öppet hus med olika stationer där medborgare har möjlighet att träffa kommunens politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Deltagare från Kristianstads kommun:

Politiker: Sven Nilsson (C), Peter Johansson (M) och Katarina Honoré (S).

Tjänstemän: Henrik Wester och Ulf Andersson, C4 Teknik, Johan Månsson och Per-Inge Ström, barn och utbildningsförvaltningen, Ann-Mari Lindberg, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Marieth Johansson, Fredrik Lager och Helén Wighagen, kommunledningskontoret.
Övriga: Lars Johnsson, C4 Energi

Inkomna synpunkter

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer och synpunkter som framfördes på stämman.

Kollektivtrafikfrågor

 • Boende upplever försämringar i linjeutbudet sedan tågstationen i Önnestad öppnades. Det framfördes önskemål om att Pågatågen skulle stanna oftare. Busstrafiken har i och med införandet av Pågatåg tagits bort. De vill att linje 549 som idag trafikerar Kristianstad - Färlöv förlängs och kör till Önnestad och genom byn upp till trafikplatsen vid väg 21. De vill att kommunen nu hjälper och för fram deras önskemål till Region Skåne.
 • Boende i Norra Strö vill att Region Skåne inför kollektivtrafik så att de har möjlighet att ta sig till Önnestad. Svar: Kollektivtrafikfrågor hanteras av Skånetrafiken. Skånetrafiken sorterar under Region Skåne. Kommunen har ingen rådighet i frågan. Däremot har kommunens politiker och tjänstemän framfört att vi inte anser att trafiksituationen i Önnestad är otillräcklig. Skånetrafiken vet om problemet och försöker hitta en lösning, men kan inte säga mer i dagsläget.

Skötselfrågor

 • I Önnestad längs Bockebäcken bedrivs ett våtmarksprojekt som en del i Vinneåprojektet. Parallellt längs Bockebäcken finns en gång- och cykelväg vid Enskiftes- och Storskiftesvägen. Tyvärr svämmar ån över då och då. Boende vill därför se mer och bättre skötsel av området runt ån.
 • En dagvattenbrunn på Gemzeus Väg behöver tömmas och rensas.

Trafikfrågor

 • Det finns ett önskemål om att det görs ett helhetsgrepp över Skolgatan. Vägen upplevs av boende som mycket dålig. I samband med det vill man även att en översyn av säkerheten görs. De önskar också en bättre belysning vid övergångsställen på gatan.
 • Vägarna från Norra Strö till Övarp respektive Färlöv är dåliga och en bättre beläggning önskas.
 • På Djurhagsvägen finns lampor som behöver bytas då de är ur funktion.

Utbyggnad av Önnestad

 • Äldreboende med marklägenheter efterfrågades liksom utbyggnad av Önnestad vid idrottsplatsen.
 • Ett äldre löfte om upprustning och en satsning på park/torg vid affären och infarten till byn efterfrågades. Att mötas av återvinningscontainrarna sågs som negativt för upplevelsen av byn även om de har en viktig funktion för sophanteringen.

Förenings- och ungdomsfrågor

 • Önskemål om att kommunen anlägger en inomhus-boulebana som kan användas hela vintern. Idag bedriver SPF Seniorerna Araslöv och PRO  boule på fotbollsklubbens grusplan under maj-september. Svar: För närvarande planeras ingen kommunal boulebana.
 • Tyvärr har inte ungdomar så mycket att göra i Önnestad på kvällar och helger. Privata försök har gjorts, men tyvärr har det inte fungerat i längden utan bara under korta perioder. Besökare undrade om det inte går att använda sig av skolcaféets lokaler för ungdomar att använda på kvällar och helger som träffpunkt?
 • Önskemål om att kommunen upprättar en spontanidrottsplats i Önnestad samt att de ser över utrustningen på skolan.
 • Hembygdsföreningen i Önnestad har önskemål om en ny byggnad i hembygdsparken för att kunna ordna utställning och samlingslokal för evenemang. Politisk kontakt är tagen och de önskade nu hjälp med en detaljplan i första skedet.

Gång och cykelvägar

 • Önskemål om gång- och cykelväg från Önnestad till Färlöv. Det är mycket trafik på denna sträcka, med både cyklar, bilar, stora traktorer och lastbilar. Men vägen är smal och bilisterna kör ofta med hög hastighet. Både ungdomar och arbetspendlare cyklar på dessa vägar ändå.
 • Vad finns det för planer på att bygga cykelväg på denna sträcka?Svar: Önskemål om nya dragningar av cykelleder skrivs in i kommunens cykelledsplan. Därefter förs resonemang med Trafikverket på vilka leder som ska prioriteras. Trafikverket är väghållare för gång- och cykelvägar. Skötsel sker genom successiva åtgärder och underhållsarbeten.

IPad i skolan

 • Elever i årskurs 7 på Önnestads skola erhåller idag en IPad. Ett par elever undrade varför inte även årskurs 8 och 9 får detta. Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen följer kommunens IT-plan. I den framgår det att elever som började årskurs 7 från och med höstterminen 2016, skulle erhålla en Ipad. Elever som börjar i årskurs 7 under höstterminen 2017 kommer således också få en Ipad.

Byalag i Önnestad

 • Idag finns inget byalag i Önnestad. För cirka 5 år sedan lades det dåvarande byalaget ned. I merparten av kommunens orter/byar finns idag ett byalag som gemensamt driver lokala utvecklingsfrågor. Från kommunens sida hade vi gärna sett att ett byalag funnits. Vi kommer därför under våren 2016, att bjuda in till en träff med förhoppningen om att hitta personer som vill engagera sig lokalt.

Om byastämmorna

Byastämmor hålls i form av öppet hus med olika stationer. Där kan medborgare träffa politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor vartannat år istället för vart fjärde år som tidigare.

Tillbaka

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.