Byastämma för Everöd, Östra Sönnarslöv och Gärds Köpinge

Den 14 december 2015 hölls byastämma för alla i Everöd, Östra Sönnarslöv och Gärds Köpinge i Everöds församlingshem. Ett 50-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

Deltagare från Kristianstads kommun:

Politiker: Sven Nilsson (C), Peter Johansson (M) och Katarina Honoré (S)

Tjänstemän: Henrik Wester, Jonas Schrevelius och Bengt Olsson - C4 Teknik, Charlotta Jeppsson - Barn- & utbildningsförvaltningen, Ulrika Tågström - Miljö & Hälsoskyddskontoret, Lars Carlsson, Eva Mårtensson och Fredrik Lager - Kommunledningskontoret och Bobby Bengtsson - C4 Energi

Inkomna synpunkter

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer och synpunkter som framfördes på stämman.

Bredband/fiberutbyggnad

 • Utbyggnaden av fiber i Östra Sönnarslöv och vad kan de själva göra för att få fiber snabbare till deras hushåll. När det gäller informationsunderlag mm så finns det hos C4 Energi.
 • Under denna byastämma tillkom det två stycken kontaktpersoner/ambassadörer för Everöd som ville engagera sig.
 • Kostnader, när man får fiber?
 • Vad händer med nuvarande infrastruktur "koppar" som telefoni, bredband använder idag?

Skolfrågor

 • Uppmaning att eftersom barn skräpar ner i naturen ska skolan se till att allemansrätten lärs ut.
 • Skolgården, det önskas fler buskar och att det inte ser så fint ut med markduken under buskarna.
 • Lastbryggan vid köksingången, irritation kring den. Problemen är på gång att lösas.
 • Hjälp med läxläsningen.

Det planerade flyktingboendet för de ensamkommande

 • Många hade frågor kring det planerade flyktingboendet för ensamkommande. Allt ifrån var det skall ligga, till hur kommunen arbetar med integrationsfrågor. Många hade även funderingar kring hur kommunens arbete- och välfärdsförvaltning kommer att informera boende i Everöd. När det gäller integrationsfrågor har kommunledningskontoret antagit en integrationsplan och planerat inflyttningsdatum är den 1 april 2016.

Bostads- och utvecklingsfrågor

 • Diskussioner kring Kristianstadsbyggens planer på renovering av några av sina lägenheter i Everöd
 • Önskemål om att kommunen planerar för fler bostäder i Everöd. Förslag på lämpliga områden lämnades.
 • Utbyggnad av vård- och omsorgsboende Skogåsa.

Trafikfrågor

 • På Medspårsvägen finns en vändskiva. Tyvärr har träd och växter växt upp. Det behöver röjas.
 • Önskemål om att kommunen påtalar för Trafikverket att de samordnar snöröjningen i Östra Sönnarslöv bättre.
 • Trafiksituationen vid busshållplatsen på Medspårsvägen i Everöd är inte bra. Bilar som ska vänta bakom bussen när den stannat gör inte det. Utan de kör om i stället. Vad kan man göra åt detta?

Vatten- och avloppsfrågor

 • Utbyggnaden och lösningar för att installera kommunalt vatten och avlopp söder om Mjöån.
 • Avloppsbekymmer på Prinsessvägen i Everöd
 • Görs det en konsekvensanalys av det dåliga vattnet som ledde till föroreningar och som ledde till att folk blev sjuka. Går det att få ersättning för sveda och värk?
 • De som finns utanför kommunalt vatten och avlopp. Kommer de åläggas "4:e steget" på reningen?

Föreningsfrågor

 • Föreningsbidraget. Närvarokort är komplicerade att fylla i. En förenkling önskas.

Gång- och cykelväg

 • Önskemål om asfaltering av gång- och cykelvägen mellan Filadelfiavägen och Stora vägen eftersom skötselunderhållet inte upplevs som tillräckligt.
 • Önskemål om att hela cykelvägen från Maglehem till Kristianstad ska beläggas med oljegrus eller asfalt.
 • Önskemål om att anlägga en gång- och cykelväg från Stora vägen och norrut.
 • Belysning önskas på gång-och cykelvägen mellan torget och Hovbyvägen i Gärds Köpinge
 • Önskemål om belysning och ökad skötsel på gång- och cykelvägen mellan Everöd och Gärds Köpinge - Degeberga.
 • Önskemål om belysning på gång- och cykelvägen mellan Hovbyvägen och Annettes väg i Gärds Köpinge.
 • Banvallen plogas till Stockvägen men inte ända ner till Lyngbyvägen, går det att se över?

Serviceresor

 • Det framfördes önskemål om att kommunen skulle införa gratis resor med kollektivtrafik för alla som är 70 år fyllda.

Skötselfrågor

 • Kritik framfördes på underhållet och skötseln av stenbron i Lyngsjö
 • Nyplanterade träd har brutits sönder i Gärds Köpinge och det behöver åtgärdas.
 • Mer papperskorgar önskas i Everöd.
 • Utmed Ramels väg i Östra Sönnarslöv grävs det. Vem är ansvarig och varför grävs det?

Järnvägsmagasinet

 • Funderingar på vad som händer med Järnvägsmagasinet på Medspårsvägen i Everöd.

Halkbekämpning

 • Önskemål om att kommunen ska förse fastighetsägare med sand för halkbekämpning från ett centralt lager i varje ort.

Lekplatsen i Gärds Köpinge

 • Önskemål om att en översyn görs av lekplatsen samt att lekplatsen kompletteras med ny lekplatsutrustning.

Ekoby i Gärds Köpinge

 • Byalaget i Gärds Köpinge vill att kommunen är med och stöttar dem i tanken på att se om det är möjligt att utveckla byn till en ekoby.

Friluftsbaden

 • Det framfördes önskemål om att kommunen skall ta ett krafttag och marknadsföra friluftsbaden bättre, för att på så sätt öka antalet besökare. Bland annat önskas trafikskyltar som visar vägen till baden.

Folkets Hus i Östra Sönnarslöv

 • Vad Händer med Folkets Hus? Tyvärr börjar det bli väldigt nergånget och vad kan kommunen göra för att restaurera Folkets Hus?

Äldre broar i kommunen

 • Ett önskemål om att Stadsbyggnadskontoret tar fram en plan för att ta tillvara på kommunens äldre broar.

Byastämmornas upplägg

 • Kritik mot upplägget av stationer på en byastämma.

Om byastämmorna

Byastämmor hålls i form av öppet hus med olika stationer. Där kan medborgare träffa politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor vartannat år istället för vart fjärde år som tidigare.

Tillbaka

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.