Byastämma för Degeberga, Huaröd och Vittskövle

Den 22 mars 2016 hölls byastämma för alla i Degeberga, Huaröd och Vittskövle. Ett 40-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

Från och med årets byastämmor har ett beslut tagits på att genomföra stämmorna i form av öppet hus med olika stationer där medborgare har  möjlighet att träffa kommunens politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Deltagare från Kristianstads kommun

Politiker: Heléne Fritzon (S), Sven Nilsson (C) och Niclas Nilsson (SD).

Tjänstemän: Michael Sjöland, Ulf Andersson och Bengt Olsson, C4 Teknik, Therese Jangbo, barn- och utbildningsförvaltningen, Lars Carlsson, Fredrik Lager och Anders Sandin, kommunledningskontoret, Cecilia Hammarberg, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Övriga: Bobby Bengtsson, C4 Energi.

Inkomna synpunkter

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer och synpunkter som framfördes på stämman.

Bredband och fiber

 • Degeberga
  I C4 Energis fiberhörna var det mycket folk som undrade över den fiberutbyggnad som pågår i Degeberga. Det upplevdes att fiberutbyggnaden har fungerat väldigt bra, projektet är uppdelat i tre olika projekt.

http://www.c4energi.se/  Fibernät/Degeberga.

 • Vittskövle
  En del boende i detta område, undrade vad de kunde göra för att det skulle hända lite mer med fiberutbyggnaden i Vittskövle, de skulle ta upp det på sin nästa byastämma. Där de ville att C4 Energi skulle komma ut och berätta mer om fiber.

Skötsel av grönytor

 • Skötsel av parkområdet mellan banvallen och Forsakarsbäcken är eftersatt och boende vill se en bättre skötsel av området.
 • På Riksväg 19, sträckan Degeberga-Everöd, vill boende se en bättre skötsel på parkeringsfickor och trafikkontrollplatser.
 • Dikesrensning på Riksväg 19 förbi Eltjänster och österut önskas.
 • En bättre skötsel  på Degeberga backar önskas.
 • Önskemål om fler insamlingskärl och plastpåsar till hundlatriner vid Becksvalevägen-Sandödlevägen önskades.
 • Önskemål om att papperskorgar sätts upp på Becksvalevägen-Sandödlevägen.

Trafik

 • Övergångsställe över Vittskövlevägen mellan Krognosvägen och Brahevägen i Vittskövle önskas Svar: Den aktuella vägen är inte kommunens utan det är Trafikverkets. De vill inte ha nya övergångsställen då det enligt dem ger en falsk säkerhet. För ytterligare frågor ber vi er kontakta Trafikverket.  

Kollektivtrafik

 • Superbussar genom Degeberga.
  Svar: När det gäller superbussar har Region Skåne, Skånetrafiken och kommuner som berörs arbetat sedan hösten 2010 med flera utredningar gällande ett högklassigt regionalt bussystem i Skåne, ett Superbusskoncept.
  En Superbussatsning i stråket Kristianstad–Ystad/Simrishamn bör i huvudsak genomföras i nuvarande sträckning för SkåneExpressen 3 resp. 4, utmed väg 19 och väg 9.
  En del av sträckan som man tittat på är sträckan Everöd – Brösarp. Föreslagna infrastrukturåtgärder för att kunna åstadkomma ett Superbusskoncept på denna sträcka och som påverkar Degeberga är:
  I dagsläget finns tre hållplatser varav den längst i norr, Hästavägen, används minst och föreslås dras in. Förslaget är att superbussarnas hållplatser ska ligga en vid skolan och en vid Skaddevägen. 
  Degeberga har ca 1300 invånare. Trots detta motiveras två Superbusstationer i orten. Anledningarna är att skolan och centrum är geografiskt spridda, båda hållplatser har fler än 100 påstigande per dag och den rådande topografin innebär en större lutning mellan de två hållplatserna.
  Med anledning av dessa bedömningar föreslås att bibehålla två av de tre hållplatserna i Degeberga och uppgradera dessa till Superbusstandard.
  Region Skånes webbplats 
 • Boende i Vittskövle blev för något år sedan av med en del turer i linjetrafiksutbudet. De önskar nu få tillbaks en del av dessa turer.
  Svar: Kollektivtrafikfrågor hanteras av Skånetrafiken. Skånetrafiken i sin tur ligger under Region Skånes ansvar. Kommunen har ingen rådighet i frågan. Efter byastämmorna är genomförda görs en sammanställning över inkomna önskemål och synpunkter som kommit in i samband med stämmorna. Vi kommer där framför att de tittar och utreder olika möjliga lösningar på att få till en hållbar lösning framöver.

Utbyggnad av Degeberga

 • I Degeberga bygger ABK 3 stycken marklägenheter, med inflyttning under hösten 2016. Marken som lägenheterna byggs på har förut varit pendlarparkering. I samband med byggandet har en diskussion med byalaget förts om parkering för pendlare, turister och besökande. Ett beslut har nu tagits att 22 stycken parkeringsplatser i anslutning till skolan kommer reserveras till pendlarparkering.

Informationskartor och informationstavlor

 • Önskemål om att nya informationskartor tas fram och sätts upp i Degeberga .
  Svar: Ett tjugotal karttavlor finns runt om i kommunen, sedan 90-talet. En i varje basort plus på några andra välbesökta platser. Det är kartor på svarta stolpar, av den typ som i Degeberga är placerad vid Tingshuset. Under 2015 har de inventerats och hösten 2016 kommer de att ses över och förses med nytt korrekt innehåll. Vissa tavlor kommer att flyttas, några kommer att tas bort då de inte längre används av besökare, som blir allt mer digitaliserade. I Degeberga står tavlan vid Tingshuset eftersom turistbyrån fanns där, men ur tillgänglighets- och trafiksäkerhetssynpunkt är det inte bästa placeringen. Vi tar gärna in synpunkter från Degebergaborna om vilken plats som är mest strategisk i just Degeberga! Dessutom finns en uråldrig skylt av äldre generation vid busshållplatsen mittemot Konsum. Den ska givetvis bort!

 • S k Info Points finns sedan säsongen 2015 i Stugbyn och i Hembygdsparken i Degeberga. 2015 fanns även Forsakarsgården och Golfklubben och det är osäkert om de kommer att finnas kvar 2016. Info points utses enligt nationella riktlinjer som togs fram av Visita 2015. De stöttas av den lokala turistorganisationen så att de erbjuds utbildning, broschyrmaterial etcetera för att kunna hjälpa besökaren till rätta. 95 % av besökare i ett område kommer aldrig till turistbyråerna varför denna satsning på ett utökat värdskap görs där de flesta besökarna befinner sig.

Binda samman vandringsleden med Hembygdsparken

 • Svar: Invigning av utsiktsplattform i maj och vandringsled Forsakar-Degeberga backar i september har lett till ökat antal besökare i området. Vi har kommunicerat detta på turistwebb och Facebook och fortsätter göra så under vandringsåret 2016. I samband med invigningarna har samarbete mellan kommun, Café Trolldegen och en Skåneguide etablerats. En vandring med lunch genomfördes i höstas och ytterligare är planerade för våren. Önskemål om att förbinda nya vandringsleden med hembygdsparken och slingorna som utgår därifrån har framförts från Byalaget. I dagsläget finns inte resurser för att göra det, andra delar av kommunen står före i prioriteringsordning. Dock kommer vi att se till att vi informerar på vår vandringssida på turistwebben, hur lätt det är att ta sig emellan platserna.

Hembygdsparken i Degeberga

 • Kan kommunen tänka sig att hjälpa till med underhållet? De ideella krafterna tar sakta men säkert slut.
  Svar. Ansökan från Gärds härads hembygdsförening har sänts till kommunen för att höra om möjligheten för stöd. Det stöd som kommunen kan betala ut är ett byggnadsvårdsbidrag.

Återvinningsstationen

 • Vad sker med ny/ombyggnad av sopstationen? Renhållningen letar efter lämplig mark för en ny återvinningscentral. Tyvärr är det svårt att hitta mark som passar ändamålet. Diskussioner pågår men det är i ett tidigt skede. Vi kommer arbeta vidare under året för att utreda olika platser som kan vara lämpliga.

Vittskövle skola

 • En diskussion om skolor på landsbygden och framförallt vad som händer med skolan i Vittskövle framöver. Skolan har idag 28 elever så en viss oro finns för dess framtid. Svaret var dock att det för närvarande inte finns något hot om nedläggning av skolan.

Vattenkvalitet

 • Kvaliteten på grund- och ytvattnet i området var ett ämne som diskuterades.

Gång- och cykelvägar

 • På Gång- och cykelvägen mellan Degeberga och Brösarp har det rivits upp beläggning, vilket gör att vägen inte är farbar. Nu önskar boende att det görs något åt detta.

Huaröds friluftsbad

 • Simskola vid Huaröds friluftsbad. Badet drevs tidigare av en ideell förening, men driften återtogs av kommunen förra året. Nu undrar boende vad som händer i sommar.
  Svar från kommunen. Vi planerar simskola under veckorna 24-27. Friluftsbaden i Kristianstads kommun öppnar för säsongen den 8 juni och stänger för allmänheten den 16 augusti.
 • Hur ser politikerna på att Kristianstads kommun borde kunna använda sina 10 filialer på landsbygden för att marknadsföra kommunens medborgarerbjudande till sina invånare
  Svar: Ett utmärkt förslag som bör lämnas in som ett medborgarförslag så att Kultur & fritidsförvaltningen får arbeta vidare med förslaget.

Ekvillan

 • Vad händer med Ekvillan, hemmet för ensamkommande flyktingbarn?
  Svar: 8 ungdomar bor där för närvarande. Personal finns tillgänglig dygnet runt 
  Ungdomarna studerar ”lätt” undervisning i Svenska via Studiefrämjandet två förmiddagar i veckan samt två eftermiddagar i veckan i Kristianstad. De tar själva bussen dit. De tränar på gym några gånger i veckan. De spelar fotboll fredagskvällar och går även på Fritidsgården några kvällar i veckan där de bl.a. har cirkelträning. Vi har ett jättebra samarbete med Fritidsgården. Ungdomarna tillsammans med personalen lagar två huvudmåltider ”lunch och middag” dagligen. Vi har även Röda Korset som hjälper till på måndagar. Alla ungdomar är anmälda till Slussen och en av våra ungdomar kommer att påbörja Slussen den 29 mars. Några till kommer att kallas till Slussen i mitten av april. Planeringen är att det ska flytta in ytterligare 12 ungdomar den 1 maj.  Då är tanken att det ska vara 12 personal (behandlingsassistenter och boendevärdar) och teamledare. Det är lugnt på boendet och all struktur håller på att sätta sig. Vi håller på att introducera ny personal så att de kommer in i verksamheten när de nya ungdomarna flyttar in.

Om byastämmorna 

Byastämmor hålls i form av öppet hus med olika stationer. Där kan medborgare träffa politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en. Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor vartannat år istället för vart fjärde år som tidigare.

Tillbaka

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.