Byastämma för Arkelstorp, Vånga och Mjönäs

Den 25 januari 2016 hölls byastämma för alla i Arkelstorp, Vånga och Mjönäs i Brunnen i Arkelstorp. Ett 25-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

Från och med årets byastämmor har ett beslut tagits på att genomföra stämmorna i form av öppet hus med olika stationer där medborgare har möjlighet att träffa kommunens politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Deltagare från Kristianstads kommun:

Politiker: Helène Fritzon (S), Sven Nilsson (C) och Niclas Nilsson (SD)

Tjänstemän: Michael Sjöland och Ulf Andersson, C4 Teknik, Gun Lindwall, Johan Iversen och Marie Sundström, barn- & utbildningsförvaltningen, Lars Carlsson, Fredrik Lager och Per Gustavsson, kommunledningskontoret.

Övriga: Bobby Bengtsson, C4 Energi

Inkomna synpunkter

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer och synpunkter som framfördes på stämman.

Skola och förskola

 • Hur är den samlade bilden av skol- och förskoleverksamheten i Arkelstorp? Finns planer på att modernisera eller bygga ut befintliga skolbyggnader från 1960 talet?
  Svar: Vi planerar att samla ihop verksamheten i paviljongerna och gamla kommunhuset i en sammanhållen tillbyggnad till den befintliga förskolan. Någon tidsplan för när detta startar och slutförs finns inte för närvarande. Detta projekt skall tillsammans med alla andra planerade projekt prioriteras och beslutas i kommunstyrelsen. Normalt underhållsarbete för förskolan genomförs i den mån det behövs.
 • Ryktet om mögel på förskolan?
  Svar: Man har tidigare funnit mögel i kökets kylrum, detta är i dag åtgärdat. För den befintliga förskolan pågår en utredning kring de luktproblem som personalen märkt av. Där finns inget slutligt resultat av den än.
 • Skadegörelsen på skolgården, hur hanteras det?
  Svar: Vi lyfter alltid det i klasserna när det skett och låter det inte passera obemärkt. Ibland kommer det fram vad som hänt, vilka som varit med men det är inte alltid vi kommer till en lösning, också av den enkla anledningen att elever på skolan inte varit inblandade.
 • Utrymme på skolan med anledning av boendet för ensamkommande/hur ser elevantalet ut? Skolan har för närvarande ett högt elevantal och ont om lokaler. I vissa årskurser har vi möjlighet att ta emot elever medan det är fullt i flertalet. De senaste uppgifterna vi har är att inga av de ensamkommande är aktuella för Spängerskolan.

Bostads- och utvecklingsfrågor

 • Vad händer med glasspinnetomten?
  Svar: Glasspinnefabriken ska planläggas för bostäder.  
 • Fastigheten som banken har haft sin verksamhet i. Vilka planer finns för den lokalen nu när banken stängt?
  Svar: Banken hyr lokalen till den 1 april. Vad som händer därefter är oklart, en fråga har ställts till andra förvaltningar om de är intresserade. Ett annat alternativ är att externa aktörer hyr lokalen. Intresserade kan vända sig till Mathias Loftenius på Kristianstads kommun, 0733136095
 • När tänker ABK bygga hyresrätter i Arkelstorp?
  Svar från ABK: ABK har inga planer på att bygga i Arkelstorp förrän tidigast efter 2020. Detta av olika anledningar. Bristen på attraktiv byggbar mark är en av dem, efterfrågan en annan. ABK försöker prioritera där efterfrågan är störst. 

Föreningsfrågor

 • En privatperson har i åtanke att bilda en förening för klätterintresserade för inomhusklättring och för utbildning. Besökaren undrade vilket stöd som finns.
  Oppmanna-Vånga Bygdegårdsförening som bl a driver föreningslokalen Brunnen har en del projekt på gång. Representanter från föreningen undrade på vilket sätt de kunde erhålla stöd från kommunen?  
  Svar: Generellt när det gäller utveckling av en förenings verksamheter, är kommunen positiv. På vilket sätt och i vilken omfattning är utifrån varje enskilt ärende. Representanter är alltid välkomna att kontakta Kristianstads kommuns Kultur- och fritidsförvaltning för att berätta om sina utvecklingsidéer. Utifrån det får man arbeta fram på vilket sätt samarbete kan ske framöver.  
 • Hur planerar kommunen att stödja de föreningar som satsar på kulturutbyten stad-land och arbetar långsiktigt med integration som en viktig del av landsbygdsutvecklingen? Svar: En fråga som många förvaltningar jobbar med. Men framförallt är det kommunens arbete & välfärdsförvaltning, där kommunens integrationssamordnare arbetar. De informerar om att det finns ett integrationsfrämjande bidrag som man som invandrarförening kan ansöka om. Ett kriterium i bedömningen kring vilka invandraföreningar som beviljas detta är samverkan med andra föreningar och organisationer.
 • När det gäller stöd i form av samverkan, information och liknande så pågår just nu rekrytering på Arbete och välfärd av en integrationssamordnare som ska vara knuten till den Urbana hembygdsgården men fungera som en kontaktperson för föreningar i hela kommunen som vill engagera sig i integrationsfrågor.

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Kommunen planerar att öppna ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Arkelstorp under mars månad . Inför starten genomförde kommunens arbete & välfärdsförvaltning ett informationsmöte veckan innan byastämman. En av besökarna på stämman var dock kritisk till hur kommunen sprider information kring boendet samt att många i det närliggande området där boendet planeras inte fått inbjudan till informationsmötet.   

Distriktssköterska

 • Distriktssköterska till Arkelstorp togs upp på förra byastämman. Jag undrar vad som hänt?
  Svar: Distriktssköterska eller distriktssköterskemottagning är en fråga som Region Skåne är ansvariga för. Vi har påtalat för dem att vi tycker att det är viktigt med en distriktssköterska i Arkelstorp, men mer kan vi inte göra från kommunens sida.

Sopor och renhållning

 • Vad händer med den nya återvinningscentralen som ju skall byggas 2016 i Arkelstorp och vad gäller för fyrfacksinsamling?
  Svar: Projektering kommer att ske under våren, upphandling i sommar och byggnation i höst. Ambitionen är att den ska vara klar i december. Det är en tight tidplan, men vi hoppas och tror att det ska gå.
 • Kommunstyrelsen har beslutat att fyrfacksinsamling ska införas i hela kommunen. Allmän information finns här:  http://www.renhallningen-kristianstad.se/hamtning/fyrfacksinsamling/.
 • Detaljerna kring införandet är inte klara än, t ex vilka områden vi ska börja med. En plan för detta kommer att tas fram under våren. Mer information kommer så småningom att lämnas bl a på vår hemsida:  http://www.renhallningen-kristianstad.se/ och i vårt informationsblad Sortera Mera som kommer med renhållningsfakturan. 

Landsbygdsfrågor

 • Kommunens landsbygdsstrategi - hur långt har arbetet kommit och hur ser den ut efter remissförfarandet? Svar: Landsbygdsstrategin är omarbetad utifrån synpunkter som vi fick från remissrundan där organisationer och förvaltningar fick ge sin syn på strategin. Den omarbetade strategin presenterades den 3 februari för kommunstyrelsens arbetsutskott.  Därefter tas beslut om strategin av kommunstyrelsen den 10 februari.
 • Landsbygdsråd - sammansättning, roll och befogenheter? Landsbygdsrådet är i uppstartsfasen. Rådets uppdrag är att förstärka samarbetsklimatet mellan Kristianstads kommun, myndigheter, organisationer och föreningar och därigenom stärka landsbygdsutvecklingen i Kristianstad kommun. Rådet har till ändamål att samla föreningar i kommunen som på olika sätt arbetar med landsbygdsutveckling. Rådet ska vara en aktör när det gäller gemensamma frågor som rör landsbygden. Rådet ska ha mandat att föra landsbygdens talan med samverkande intressenter. Landsbygdsrådets uppgifter ska vara att verka för ett positivt samarbetsklimat, och ett ökat kunskapsutbyte, mellan kommun, myndigheter/organisationer och föreningslivet samt vara rådgivande i kommunens landsbygdsarbete. Rådet ska, tillsammans med landsbygdssamordnaren, arbeta fram en årlig handlingsplan som går i linje med kommunens landsbygdsprogram, översiktsplan, vision och strategisk färdplan och därmed bidra till en gemensam målbild för kommunen och regionen. Andra uppgifter är omvärldsbevakning av landsbygdsutvecklingen samt att initiera gemensamma aktiviteter och projekt mellan kommun och organisationer som bidrar till landsbygdsutveckling.
  Under hösten 2015 sändes en förfrågan, direkt till organisationer, men även via annonsering i dagspress och via kommunens hemsida,  med uppgiften att medlemmar till rådet söktes. I rådet finns representanter för följande organisationer med.
  Kristianstads kommun, Leader Skånes Ess, LRFs Kommungrupp, Tosteberga Byalag, Huaröds byalag, Degeberga Byalag, Gärds Köpinge Villaförening, Oppmanna-Vånga bygderåd, Fjälkinge Byfrämjare, Everöds byaråd och Tollarps byalag.

Tollaregården

 • Är mattransporterna vid Tollaregården nu lösta utan taxis medverkan? Svar: Robert Volmer på Nya Tollaregården informerar om att de har övertagit mattransporterna i egen regi från och med den 1/8-15. I samband med detta har bron mellan nya och gamla Tollaregården förbättrats med halkskydd och ytan har jämnats till.
 • Problem med gatuparkering i anslutning till Tollaregården Svar: C4 Teknik utreder ett eventuellt parkeringsförbud. Behövs en ny parkering på ABK:s fastighet är det ABK som fattar beslut.

Gång- och cykelväg

 • Generellt fanns det många synpunkter på att belysningen på gång- och cykelvägar är för dålig och det fanns önskemål om att bättre belysning. Det framkom även synpunkter på att beläggningen är dålig. De boende vill se asfaltering av gång- och cykelvägarna, framförallt på sträckan Kristianstad - Immeln. Önskemål om gång- och Cykelväg på sträckan Arkelstorp-Vånga och Arkelstorp – Oppmanna – Vånga. Svar: Önskemål om nya dragningar av cykelleder skrivs in i kommunens cykelledsplan. Därefter förs resonemang med Trafikverket om vilka leder som ska prioriteras. När det gäller gång- och cykelvägar är Trafikverket väghållare. Skötsel sker genom successiva åtgärder och underhållsarbeten.

Skötselfrågor

 • Bekämpning av björnlokor. Hur fungerar det? Svar: Sker endast på kommunal mark med skötselklass.
 • Önskvärt med ett medborgarinflytande på vilka grönytor som ska skötas Svar: Förslag på förändringar lämnas som ett medborgarförslag
 • Det saknas en offentlig toalett vid badplatsen i Furustad Vånga. Befintliga bryggor är trasiga och innebär skaderisk. Det planeras för att lägga dit nya bryggor? Rutschkana plockades ur vattnet för att ingen skulle skada sig. Nu står den på land och bör plockas bort eftersom den utgör en skaderisk. Svar: Offentlig toalett i form av en Bajamaja för handikappade skall placeras ut på badplatsen under säsong. Övriga fel skall lagas.
 • Offentlig toalett i Arkelstorp önskas. Svar: C4 Teknik etablerar inga offentliga toaletter i basorterna. Driftkostnaderna är för höga i förhållande till nyttan.
 • Gångvägen mellan Återvinningscentralen och grusplanen är i dåligt skick. Ny grusbeläggning önskas. Svar: Då detta är en lokal stig genom skogen på skolans mark kommer kommunen inte lägga någon beläggning på stigen.  

Byastämmornas upplägg

Kritik mot upplägget av stationer på en byastämma. En återgång till ”den gamla” modellen efterfrågades.

Om byastämmorna

Byastämmor hålls i form av öppet hus med olika stationer. Där kan medborgare träffa politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor vartannat år istället för vart fjärde år som tidigare.

Tillbaka

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.