Byastämma för Åhus och Yngsjö

Den 30 november 2015 hölls byastämma för alla i Åhus och Yngsjö. Ett 70-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

Medverkande politiker och tjänstemän

Politiker: Pierre Månsson (L), Heléne Fritzon (S), och Peter Johansson (M).

Tjänstemän: Michael Sjöland, Ulf Andersson, Henrik Wester, Bengt Olsson, Mårten Svensson och Mats Wallin, C4 Teknik, Christel Jönsson, Fredrik Lager, Patrik Möller, Moa Giselsson, kommunledningskontoret, Marcus Svensson, barn- & utbildningsförvaltningen samt Roger Jönsson och Ann-Mari Lindberg, stadsbyggnadskontoret.

Övriga: Bobby Bengtsson, C4 Energi.

Inkomna synpunkter

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer och synpunkter som framfördes på stämman.

Fiber och bredband

 • Många frågor kring utbyggnaden och när det är aktuellt med bredband i de respektive områdena. Åhus är uppdelat i cirka 10 olika delområden. När intressemålet är uppnått/område, så skickas ett beställningsunderlag ut i det aktuella området.
 • Kostnader i samband med fiber/bredband
 • Fiber och bredband

Utveckling av Åhus och Yngsjö

 • Centrumutvecklingen i Åhus, särskilt längs Köpmannagatan efterfrågades. Ett planprogram för området kring COOP är i startskedet.
 • När blir de nya kustplanerna med utökad byggrätt färdiga (vinner laga kraft)?
 • Beachhandbollen-planändring på gång.
 • Utbyggnadsplaner för marklägenheter/lägenheter för äldre efterfrågades:
 • HSB i parken
 • Hamnleden
 • Kollekulla
 • Kalvatäppan 

Bebyggelse och stranden

 • Belysning- och cykelvägar vid de enskilda vägarna i Yngsjö
 • HSB:s exploatering i Åhus
 • Omfattning/tid för utbyggnation av villatomter i Åhus och Yngsjö
 • Kustplanerna, bebyggelse
 • Stranderosionen
 • Evenemangsstranden och dess utveckling/antal evenemang
 • Förtätning av Åhus – Yngsjö
 • Hamnen

Skolan

 • Planerna för skolgången för de ensamkommande flyktingbarnen på Granvillan, Åhusgården
 • Tankarna med Rönnowskolans byggnader om det inte ska vara skola där. Sånnaskolan och Rönnowskolan, möjligheter för bokning av tider

Skötsel av grönytor och vägar

 • Infart i norra Yngsjö vid Gamla byvägen ner mot havet, möjligheter att få vägen stängd
 • En rondell i korsningen på Rv 118-Härnestadsvägen-Gamla Byvägen i Yngsjö önskas
 • Skötseln på grönytan som tillhör KRISTIANSTAD  YNGSJÖ 229:2 är undermålig.
 • Gång och cykelväg Sandvaktaregatan vid Blå Station, bom ur funktion
 • Gatubelysning borgruinen Åhus, GC-väg är undermålig.
 • Gång- och cykelväg Evavägen-Fädriften.
 • Önskemål om gallring Äspet-Enrisvägen-Nyponvägen då det är risigt i skogen.
 • Önskemål om att muddra Helgeå-Graften-Åhus.
 • Dagvattenbrunnar med dålig avrinning.
 • Önskemål om att kommunen investerar i en vattenståndsmätare vid Åhusbryggan.

Näringsliv

 • Oro ökar av att butiker stänger på Köpmannagatan.

Föreningar

 • Önskemål om information till föreningar hur de kan söka EU-stöd för utvecklingsplaner.

Stämmans form

 • Önskemål om information från kommunen på stämman en gång i timmen om vad som händer i Åhus

Om byastämmorna

Byastämmor hålls i form av öppet hus med olika stationer. Där kan medborgare träffa  politiker och tjänstemän för att framföra och komma med synpunkter på vad som är angeläget för var och en.

Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor vartannat år istället för vart fjärde år som tidigare.

Tillbaka

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.