Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Du begär då att rätten ska pröva om beslutet strider mot någon lag. Gäller beslutet dig själv har du rätt att få det prövat i högre instans.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:

Förvaltningsrätten i Malmö 
Box 4522 
203 20 Malmö

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Anslagstavlan

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter som du vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kapitlet i kommunallagen (2017:725).  Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. 

Beslut som rör dig själv

Förutom beslut som berör samtliga kommunmedlemmar fattar kommunen beslut som berör enskilda. På samma sätt som vid en laglighetsprövning finns det krav på att en enskild som drabbas av ett betungande förvaltningsbeslut ska ha rätt att få det prövat av högre instans. Detta kallas förvaltningsbesvär.

För att du ska ha rätt att överklaga beslutet ska beslutet angå dig och ha gått dig emot.

I de fall förvaltningsbesvär blir aktuellt ska det framgå av en bestämmelse att beslutet ska överklagas enligt förvaltningslagen. 

Av det beslut som du tagit del av framgår när, hur och till vem du överklagar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.