Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om överklagande finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem får överklaga?

Endast den person som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen och lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den person som vill klaga fick ta del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen.

Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Om beslutet kan överklagas är kommunen skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot

Laglighetsprövning

Laglighetsprövningen innebär, som namnet antyder, en kontroll av beslutets laglighet. Alla beslut som fattas med stöd av Kommunallagen överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 13 kapitel.  Förvaltningsrätten kan upphäva eller godkänna beslutet men inte ändra det.

Vem kan överklaga?

Alla som är medborgare i kommunen kan överklaga de beslut som fattas med laglighetsprövning. Beslutet behöver alltså inte direkt angå dig, du kan överklaga ändå. 

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö. Du ska berätta vilket beslut som du överklagar och du ska också ange de skäl som du stödjer ditt överklagande på.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet har anslagits på kommunens anslagstavla här på webbplatsen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.