Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 92

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-12-06

Anslaget publicerades: 2022-12-07

Anslaget arkiveras: 2022-12-29

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Gemensam nämnd fastighets- arbetsplatsankn. tj. protokoll

Beslutsinstans: Gemensam nämnd fastighets- arbetsplatsankn. tj.

Sammanträdesdatum: 2022-12-05

Anslaget publicerades: 2022-12-06

Anslaget arkiveras: 2022-12-28

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Ansökan om bygglov för Kristianstad 3:36

Anslaget publicerades: 2022-12-05

Anslaget arkiveras: 2022-12-15

En ansökan om bygglov för nybyggnad av telemast 36 m hög samt komplementbyggnad (teknikbod) om 5 kvm har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan gäller fastighet Kristianstad 3:36. Mast och komplementbyggnad placeras ca 50 meter norr om E22.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-12-15.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunfullmäktiges kallelse 2022-12-14

Anslaget publicerades: 2022-12-02

Anslaget arkiveras: 2022-12-14

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-11-30

Anslaget publicerades: 2022-12-01

Anslaget arkiveras: 2022-12-23

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 659-682

Ansökan om bygglov för Kiaby 8:9

Anslaget publicerades: 2022-12-01

Anslaget arkiveras: 2022-12-15

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Kiaby 8:9. Transformatorstationen placeras cirka ca 10 meter norr om enskild väg. På grund av en outredd sakägarkrets ges här ägare/rättighetsinnehavare möjlighet att yttra sig enligt ansökan om bygglov. 

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-12-15.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-11-15

Anslaget publicerades: 2022-11-30

Anslaget arkiveras: 2022-12-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 208-209, 216-218, 220-246

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Anslaget publicerades: 2022-11-29

Anslaget arkiveras: 2022-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Valnämndens protokoll

Beslutsinstans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Anslaget publicerades: 2022-11-30

Anslaget arkiveras: 2022-12-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-11-23

Anslaget publicerades: 2022-11-28

Anslaget arkiveras: 2022-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 212-218, 220-232, 234-247

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-24

Anslaget publicerades: 2022-11-28

Anslaget arkiveras: 2022-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

WTS 884

Anslaget publicerades: 2022-11-25

Anslaget arkiveras: 2023-02-24

Dnr TN 2022/2438

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-11-25 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Karlavägen 13, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-02-24,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma
gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
WTS 884 SAAB P.B

Karlavägen 13,Kristianstads kommun

Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2022-11-24

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-24

Anslaget publicerades: 2022-11-25

Anslaget arkiveras: 2022-12-17

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 211-246

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-22

Anslaget publicerades: 2022-11-25

Anslaget arkiveras: 2022-12-17

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-11-23

Anslaget publicerades: 2022-11-24

Anslaget arkiveras: 2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 219, 233

Ansökan om bygglov för Skärsnäs 9:1

Anslaget publicerades: 2022-11-25

Anslaget arkiveras: 2022-12-07

En ansökan om bygglov för nybyggnad av torrtoalett och rivning av befintlig sådan har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Skärsnäs 9:1, vid sjön Raslången. Befintlig torrtoalett rivs och befintligt vedförråd flyttas till denna plats. Ny torrtoalett om 6 m2 byggnadsarea uppförs där vedbod tidigare var placerad. Åtgärderna utförs inom den befintliga rastplatsen.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-12-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov för Bökestad 1:2

Anslaget publicerades: 2022-11-25

Anslaget arkiveras: 2022-12-07

En ansökan om bygglov för nybyggnad av torrtoalett samt rivning av befintlig sådan har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Bökestad 1:2, vid sjön Raslången. Torrtoalett om 6 m2 byggnadsarea ersätter befintlig torrtoalett på samma plats inom befintlig rastplats.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-12-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Anslaget publicerades: 2022-11-22

Anslaget arkiveras: 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Anslaget publicerades: 2022-11-22

Anslaget arkiveras: 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Bygglov för Karsholm 1:4

Anslaget publicerades: 2022-11-22

Anslaget arkiveras: 2022-12-07

En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Karsholm 1:4. Transformatorstationen placeras cirka 15 meter nordöst om befintligt pumphus.Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-12-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Bygglov för Karsholm 1:4

Anslaget publicerades: 2022-11-22

Anslaget arkiveras: 2022-12-07

En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Karsholm 1:4. Transformatorstationen placeras cirka 2 meter öster om en enskild väg, Karsholmsvägen och cirka 800 meter söder om Karsholms gård.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-12-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Anslaget publicerades: 2022-11-22

Anslaget arkiveras: 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-17

Anslaget publicerades: 2022-11-18

Anslaget arkiveras: 2022-12-10

Förvaringsplats för protokollet: Östra Kommunhuset

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Anslaget publicerades: 2022-11-17

Anslaget arkiveras: 2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt, § 133

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Anslaget publicerades: 2022-11-17

Anslaget arkiveras: 2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 637-658

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-11-15

Anslaget publicerades: 2022-11-16

Anslaget arkiveras: 2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-11-15

Anslaget publicerades: 2022-11-16

Anslaget arkiveras: 2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 200-207, 210-215, 219

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2022-11-15

Anslaget publicerades: 2022-11-16

Anslaget arkiveras: 2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

WTS 884

Anslaget publicerades: 2022-10-06

Anslaget arkiveras: 2023-01-06

Dnr TN 2022/2438

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-10-06 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Karlavägen Mem 13 Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Karlavägen 13 efter att det har hindrat arbetet på Karlavägen.
Bärgningskostnad kommer att faktureras fordonsägaren.

Vid frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
WTS 884 SAAB P.B

Karlavägen Mem 13,Kristianstads kommun

WKF 300

Anslaget publicerades: 2022-10-04

Anslaget arkiveras: 2023-01-04

Dnr TN 2022/2415

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-10-04 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Östra Boulevarden Mem 10 Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-01-04,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma
gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
WKF 300 Chevrolet P.B

Östra Boulevarden Mem 10,Kristianstads kommun

UJ45467 (DK)

Anslaget publicerades: 2022-09-30

Anslaget arkiveras: 2022-12-30

Dnr TN 2022/1731

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-09-30 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Folketshusvägen mem 2-4 P-plats Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-12-30, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Ulrica Åkesson
Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
UJ45467 (DK) Opel L.B

Folketshusvägen Mem 2-4 P-plats,Kristianstads kommun

TJO 713

Anslaget publicerades: 2022-09-29

Anslaget arkiveras: 2022-12-29

Dnr TN 2022/2203

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-09-29 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen 7, Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Fordonet är skrotat

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
TJO 713 Renault P.B

KristianstadsAutomobil,ÖstraBlekingevägen7,Kristianstads kommun

JWS 266

Anslaget publicerades: 2022-09-09

Anslaget arkiveras: 2022-12-09

Dnr TN 2022/2148

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-09-09 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Sidensvansvägen 1, Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-12-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
JWS 266 VW P.B

Sidensvansvägen 1,Kristianstads kommun

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad