Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Breinge 1:21, nybyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2020-08-11

Anslaget arkiveras: 2020-08-26

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Breinge 1:21. Stationen placeras längs med Josef Castells väg som är en enskild väg.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-08-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Slätteberga 1:11, nybyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2020-08-11

Anslaget arkiveras: 2020-08-26

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Slätteberga 1:11. Stationen placeras längs med Bökestorpsvägen som till viss del omfattas av vägsamfällighet Slätteberga S:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-08-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Vittskövle 103:1, nybyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2020-08-10

Anslaget arkiveras: 2020-08-26

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Vittskövle 103:1. Stationen placeras 3 m söder om outredd samfällighet för avloppskanal.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-08-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Förbud mot eldning och grillning i skog och mark

Anslaget publicerades: 2020-08-10

Anslaget arkiveras: 2020-09-01

Med anledning av den senaste tidens höga temperaturer och ingen nederbörd är risken för bränder i skog och mark nu extremt hög. Därför har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning och grillning i skog och mark.

Förbud mot eldning och grillning i skog och mark

Förbudet omfattar Bromölla, Hässleholm, Höör, Hörby, Kristianstad, Osby och
Östra Göinge kommun.

Förbudet gäller mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) såsom eldning, grillning och matlagning.

Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg.

Med utomhus avses:

  1. skog eller
    1. mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

Förbudet gäller från 2020-08-10. Förbudet gäller tillsvidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt i området. Ett särskilt beslut om upphävande av eldningsförbud kommer att fattas när det bedöms lämpligt med hänsyn till brandrisken.

 

Inre befäl

Räddningstjänsterna i Skåne nordost

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-08-05

Anslaget publicerades: 2020-08-06

Anslaget arkiveras: 2020-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-08-05

Anslaget arkiveras: 2020-08-27

Dnr TN 2020/1736

Fordon med registreringsnummer EAK 085 är flyttat 2020-08-05 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Stridsvagnsvägen 4/Krinova, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat!

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

EAK 085

Volvo

Personbil Stridsvagnsvägen 4/Krinova

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-07-30

Anslaget publicerades: 2020-07-31

Anslaget arkiveras: 2020-08-22

Förvaringsplats för protokollet: Östra Kommunhuset

§ 275-278 Sekretess

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-07-21

Anslaget publicerades: 2020-07-27

Anslaget arkiveras: 2020-08-18

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§ 90-91

Meddelande om samråd för Östra kasern 3

Anslaget publicerades: 2020-07-05

Anslaget arkiveras: 2020-08-24

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-18

Anslaget arkiveras: 2020-09-19

Dnr TN 2020/1407

Fordon med registreringsnummer XRK 072 är flyttat 2020-06-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Ishallen, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-09-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

XRK 072

VW

Personbil P-Ishallen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-18

Anslaget arkiveras: 2020-09-19

Dnr TN 2020/1406

Fordon med registreringsnummer DPW 943 är flyttat 2020-06-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Möllaren/ Helgegatan, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-09-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

DPW 942

Skoda

Personbil P-Kv Möllaren/Helgegatan, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-10

Anslaget arkiveras: 2020-09-12

Dnr TN 2020/538

Fordon med registreringsnummer UEK 722 är flyttat 2020-06-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Arenavägen, P-stora parkeringen vid Maxi, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har blivit utsatt för skadegörelse och brand, fordonet är skrotat.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UEK 722

Daewoo Matiz

Personbil Arenavägen, p-stora parkeringen vid Maxi, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-10

Anslaget arkiveras: 2020-09-12

Dnr TN 2020/992

Fordon med registreringsnummer GTR 013 är flyttat 2020-06-08 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Folketshusvägen 2, Fjälkinge, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-09-10, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

GTR 013

SAAB

Personbil Folketshusvägen 2, Fjälkinge, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-05

Anslaget arkiveras: 2020-09-05

Dnr TN 2020/995

Fordon med registreringsnummer NHM 890 är flyttat 2020-06-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Videllsgatan, Kristianstads Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-09-04, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
NHM 890 SAAB Personbil P-Videllsgatan, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-05

Anslaget arkiveras: 2020-09-05

Dnr TN 2020/130

Fordon med registreringsnummer PMZ 263 är flyttat 2020-06-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstad Automobil Blekingevägen 107, Kristianstads Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
PMZ 263 Renault Personbil Kristianstads Automobil, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad