Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Valnämndens preliminära rösträkning

Anslaget publicerades: 2019-05-22

Anslaget arkiveras: 2019-05-29

Valnämndens preliminära rösträkning

Onsdagen den 29 maj 2019 kl. 09:00

Rådhus Skåne rum 109

Den preliminära rösträkningen är öppen för allmänheten. Allmänheten anmäler sig i receptionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-15

Anslaget publicerades: 2019-05-22

Anslaget arkiveras: 2019-06-13

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 107-108, 110-111, 115-124

Kungörelse bygglovsansökan Assaretorp 1:37

Anslaget publicerades: 2019-05-21

Anslaget arkiveras: 2019-06-07

JKN Entreprenad AB ansöker om bygglov för tillbyggnad av kontor samt för upplag av timmer och flis på fastighet Assaretorp 1:37. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. 

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-06-07.

Handlingar i ärendet finns på denna sida under Relaterad information samt hos Medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-20

Anslaget publicerades: 2019-05-21

Anslaget arkiveras: 2019-06-12

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2019-05-14

Anslaget publicerades: 2019-05-17

Anslaget arkiveras: 2019-06-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kungörelse bygglovsansökan Åhus 57:244

Anslaget publicerades: 2019-05-17

Anslaget arkiveras: 2019-06-03

Det har inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Åhus 57:244. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Positivt förhandsbesked för åtgärden gavs 2018-10-30.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-06-03.

Handlingar i ärendet finns under Relaterad information samt hos Medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-05-17

Anslaget arkiveras: 2019-08-15

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är upphittat på Blekedamsvägen 2 i Kristianstad 2019-05-13. Är inte fordonet flyttat kommer fordonet att flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-08-17. Fordonet flyttas till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas direkt.

Registreringsnummer: Oregistrerat

Fabrikat: Okänt

Typ: Släp

Anträffad: Blekedamsvägen 2

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-16

Anslaget publicerades: 2019-05-17

Anslaget arkiveras: 2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-15

Anslaget publicerades: 2019-05-16

Anslaget arkiveras: 2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-05-15

Anslaget arkiveras: 2019-08-15

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-05-15. Fordonet har stått uppställt på Holländaregatan 5 i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-08-15 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: FTT 065

Fabrikat: Volvo

Typ: Personbil

Anträffad: Holländaregatan 5

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-15

Anslaget publicerades: 2019-05-16

Anslaget arkiveras: 2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 109, 112-114

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-05-14

Anslaget publicerades: 2019-05-15

Anslaget arkiveras: 2019-06-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 128-129, 131, 135

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-09

Anslaget publicerades: 2019-05-15

Anslaget arkiveras: 2019-06-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-04-24

Anslaget publicerades: 2019-05-13

Anslaget arkiveras: 2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 75-90, 92-95

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-09

Anslaget publicerades: 2019-05-13

Anslaget arkiveras: 2019-06-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kungörelse Östra Vram 7:31

Anslaget publicerades: 2019-05-10

Anslaget arkiveras: 2019-05-24

Fastighetsägaren till Östra Vram 7:31 avser att inreda och bedriva gårdsbutik i del av sin loge fastigheten ligger utanför detaljplaneratområde och sammanhållen bebyggelse. 

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-05-24.

Handlingar i ärendet finns under Relaterad information samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Kungörelse bygglovsansökan pumpstation Vilan 1:60

Anslaget publicerades: 2019-05-10

Anslaget arkiveras: 2019-05-25

Det har inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten Vilan 1:60. Fastigheten ligger inom detaljplan. Åtgärden avviker från detaljplanen vad avser markanvändning, då föreslagen placering ligger inom allmän platsmark; park.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-05-24. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Kungörelse bygglov Södra Mjönäs 1:23, nybyggnad av toalett

Anslaget publicerades: 2019-05-08

Anslaget arkiveras: 2019-05-28

Kristianstads kommun, C4 Teknik, ansöker om bygglov för nybyggnad av en toalett vid badplats på fastighet Södra Mjönäs 1:23. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. 

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-05-27. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-08

Anslaget publicerades: 2019-05-09

Anslaget arkiveras: 2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kungörelse bygglovsansökan mobilstation Fjälkinge 142:2

Anslaget publicerades: 2019-05-07

Anslaget arkiveras: 2019-05-23

HI3G Access AB ansöker om bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med torn, höjd 42 meter och teknikbodar på fastigheten Fjälkinge 142:2 (vid EKO). Platsen är inom område med detaljplan.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-05-23.

Handlingar i ärendet finns under Relaterad information samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Kungörelse bygglovsansökan för nybyggnation Balsby 104:1

Anslaget publicerades: 2019-05-07

Anslaget arkiveras: 2019-05-23

En ansökan om bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Balsby 104:1 (Österrikevägen 120-45) har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Nybyggnaden gäller ersättningsbyggnad efter brand.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-05-23.

Handlingarna finns tillgängliga under Relaterad information samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-04-25

Anslaget publicerades: 2019-05-07

Anslaget arkiveras: 2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-04-30

Anslaget publicerades: 2019-05-02

Anslaget arkiveras: 2019-05-24

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-04-30

Anslaget publicerades: 2019-04-30

Anslaget arkiveras: 2019-05-24

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-04-24

Anslaget arkiveras: 2019-07-27

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-04-24. Fordonet har stått uppställt på Repslagaregatan 3 i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-07-26 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: XCM 401

Fabrikat: Volkswagen

Typ: Personbil

Anträffad: Repslagaregatan 3

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-04-24

Anslaget arkiveras: 2019-07-27

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-04-24. Fordonet har stått uppställt på Kvarngatan 10 i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-07-26 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: KAO 681

Fabrikat: KIA

Typ: Personbil

Anträffad: Kvarngatan 10

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttat fordon

Anslaget publicerades: 2019-03-21

Anslaget arkiveras: 2019-06-21

Dnr TN 2018/2330

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet är upphittat på P-plats Lerjevallens friluftsområde, Arkelstorp i Kristianstads kommun och är utbränt.

Fordonet är skrotat.

Registreringsnummer: PK52EWY

Fabrikat: Citroën

Typ: LB

Anträffad: P-plats Lerjevallens friluftsområde, Arkelstorp

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll
Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndaren har telefontid varje måndag, onsdag och torsdag mellan kl 10-12. Övriga dagar nås överförmyndaren via medborgarcenter eller mejl. Besök sker efter överenskommelse.

Vi som arbetar på överförmyndaren är:

 • Harriet Åkerblom, administratör, 044-13 51 18
 • Pia Svensson, administratör, 044-13 29 36
 • Carina Jansson, handläggare, 044-13 51 02
 • Petronella Lundmark, handläggare, 044-13 59 39
 • Carolin Holmqvist, handläggare, 044-13 21 61
 • Marita Sylvesson, handläggare, 044-13 57 88

Postadress: Överförmyndaren, 291 80 Kristianstad

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Mejladress: overformyndare@kristianstad.se

Uppgift om överförmyndarens mottagningstid skall enligt 8 § förmynderskapsförordningen (1995:379) lämnas på lämplig plats i anslutning till den lokal där överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens anslagstavla.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad