Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Nybyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2020-10-20

Anslaget arkiveras: 2020-11-04

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Näsby 34:26 (Fredriksdalsvägen 141-21). Stationen placeras ca 1 meter från fastighetsgräns mot Råbelöv 26:3. Vägen som berörs är enskild och belastas av servitut, med ändamål för att använda utfart och väg.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-11-04.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-10-20

Anslaget arkiveras: 2021-01-19

Dnr TN 2020/2281

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-10-20 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Naturum, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-01-19 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

XDX 654

Ford

Personbil

P-Naturum

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Anslaget publicerades: 2020-10-19

Anslaget arkiveras: 2020-11-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 222-223

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-10-07

Anslaget publicerades: 2020-10-19

Anslaget arkiveras: 2020-11-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 203-206, 208-213

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2020-10-19

Anslaget publicerades: 2020-10-20

Anslaget arkiveras: 2020-11-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-10-15

Anslaget publicerades: 2020-10-16

Anslaget arkiveras: 2020-11-07

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens Myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Anslaget publicerades: 2020-10-15

Anslaget arkiveras: 2020-11-06

Förvaringsplats för protokollet: Östra Kommunhuset

Sekretess §§ 362-373

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Anslaget publicerades: 2020-10-14

Anslaget arkiveras: 2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Anslaget publicerades: 2020-10-14

Anslaget arkiveras: 2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Nybyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2020-10-14

Anslaget arkiveras: 2020-10-29

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Österlia 5:2. Stationen placeras 6 meter norr om Österliavägen 35, som är en enskild väg och berörs av en outredd gemensamhetsanläggning Österlia S:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-10-29.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-10-13

Anslaget publicerades: 2020-10-14

Anslaget arkiveras: 2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 179-181

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-10-08

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Anslaget publicerades: 2020-10-14

Anslaget arkiveras: 2020-11-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2020-10-07

Anslaget publicerades: 2020-10-14

Anslaget arkiveras: 2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2020-10-13

Anslaget publicerades: 2020-10-14

Anslaget arkiveras: 2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-10-08

Anslaget arkiveras: 2021-01-08

Dnr TN 2020/2135

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-10-08 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Bataljonsvägen 57-59, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-01-08 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

EKG 410

Ford

Personbil

Bataljonsvägen 57-59

Nybyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2020-10-09

Anslaget arkiveras: 2020-10-24

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Hörröd 2:54 (V. Stenshult). Stationen placeras längs med Mörkavadsvägen (väster om Hörröd 2:30, Mörkavadsvägen 336), 6 meter från vägmitt. Vägen är en enskild väg och omfattas av Degeberga ga:1. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-10-24.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-10-07

Anslaget publicerades: 2020-10-07

Anslaget arkiveras: 2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§ 207

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-10-06

Anslaget publicerades: 2020-10-07

Anslaget arkiveras: 2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 358-361

Gemensam nämnd fastighets- och arbetsplatsank. tj. protokoll

Beslutsinstans: Gemensam nämnd fastighets- och arbetsplatsank. tj.

Sammanträdesdatum: 2020-09-24

Anslaget publicerades: 2020-10-06

Anslaget arkiveras: 2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskottets protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-09-30

Anslaget publicerades: 2020-10-01

Anslaget arkiveras: 2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Sekretess §§ 345-357

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-09-30

Anslaget publicerades: 2020-10-01

Anslaget arkiveras: 2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Byggnadsnämndens protokoll 2020-09-29

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-09-29

Anslaget publicerades: 2020-09-29

Anslaget arkiveras: 2020-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-09-17

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-09-17

Anslaget publicerades: 2020-09-29

Anslaget arkiveras: 2020-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-09-14

Anslaget arkiveras: 2020-12-14

Dnr TN 2020/2065

Nedan angivet fprdon är flyttat 2020-09-14 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen 20, P-plats Lingenäset, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-12-14 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

Okänt

Rover
Silver/brons metallic

Personbil

Tvedegårdsvägen 20, P-plats Lingenäset

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-09-07

Anslaget arkiveras: 2020-12-08

Dnr TN 2020/1974

Fordon med registreringsnummer UCS 858 är flyttat 2020-09-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Bataljonsvägen 2, Coops parkering, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UCS 858

Peugeot

Personbil

Bataljonsvägen 2, Coops parkering

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-09-07

Anslaget arkiveras: 2020-12-08

Dnr TN 2020/1976

Fordon med registreringsnummer FZ 4745F är flyttat 2020-09-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P Näsbygårdens förskola Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-12-07, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

(PL) FZ 4745F

Nissan

Personbil

P- Näsbygårdens förskola, Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad