Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-11-26

Anslaget arkiveras: 2021-12-11

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Lyngsjö-Hommentorp 4:6. Tranformatorstationen placeras cirka 2,5 meter från fastighetsgräns i norr och 94 meter till närmaste byggnad. Hommentorpsvägen, 10 meter öster om placeringen, är en statlig väg. Björndalsvägen söder om transformatorstationen är enskild och omfattas av en gemensamhetsanläggning, Lyngsjö-Hommentorp Ga:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-11.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-11-26

Anslaget arkiveras: 2021-12-11

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Balsby 106:3. Stationen placeras 8 meter öster om närmaste byggnad. Vägen är enskild och omfattas av en gemensamhetsanläggning, Balsby GA:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-11.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2021-11-25

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-11-25

Anslaget publicerades: 2021-11-25

Anslaget arkiveras: 2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 222-248

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-11-25

Anslaget arkiveras: 2021-12-10

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håslöv 17:5. Tranformatorstationen placeras cirka 13,35 meter från fastighetsgräns i norr samt 2,3 meter från Stengårdsvägen som är enskild väg. Vägen omfattas av en gemensamhetsanläggning, Håslöv ga:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-10.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-11-25

Anslaget arkiveras: 2021-12-10

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håslöv 13:7. Tranformatorstationen placeras cirka 9,13 meter från närmaste fastighetsgräns samt 3 meter väster om Stengårdsvägen som är enskild väg. Vägen omfattas av en gemensamhetsanläggning, Håslöv ga:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-10.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-11-24

Anslaget publicerades: 2021-11-24

Anslaget arkiveras: 2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§ 260

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-11-17

Anslaget publicerades: 2021-11-24

Anslaget arkiveras: 2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-11-16

Anslaget publicerades: 2021-11-25

Anslaget arkiveras: 2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-11-23

Anslaget arkiveras: 2021-12-08

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Balsby 5:22. Nätstationen placeras cirka 110 meter öster om närmaste byggnad på Moltareliden 70 samt 28 meter söder om den statliga vägen. Vägen omfattas av en samfällighet, Balsby S:3.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-08.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-11-10

Anslaget publicerades: 2021-11-22

Anslaget arkiveras: 2021-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-11-10

Anslaget publicerades: 2021-11-22

Anslaget arkiveras: 2021-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 253-257, 260-263

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-11-22

Anslaget arkiveras: 2021-12-07

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Horna 3:12. Nätstationen placeras 4 meter söder om gång- och cykelväg, samt 4 meter från Grobladsvägen. Vägen är kommunal. Åtgärden avviker från gällande detaljplan vad avser kvartersmarkens användningssätt, som är naturmark.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

JDO 836

Anslaget publicerades: 2021-11-22

Anslaget arkiveras: 2022-02-22

Dnr TN 2021/2883

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-19 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JDO 836

Cabby-Nova Släp

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

FDS 840

Anslaget publicerades: 2021-11-19

Anslaget arkiveras: 2022-02-19

Dnr TN 2021/2881

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-19 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

FDS 840

Renault P.B

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2021-11-18

Anslaget publicerades: 2021-11-19

Anslaget arkiveras: 2021-12-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

JFZ 907

Anslaget publicerades: 2021-11-19

Anslaget arkiveras: 2022-02-19

Dnr TN 2021/2868

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-18 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JFZ 907

Polar Släp. (husvagn)

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

Ansökan om förhandsbesked

Anslaget publicerades: 2021-11-21

Anslaget arkiveras: 2021-12-02

En ansökan om förhandsbesked för enbostadshus har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Balsby 5:22. Berörda sakägare är bl.a. delägande fastigheter i Balsby S:3 (Moltareliden).

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-02.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering

Anslaget publicerades: 2021-11-19

Anslaget arkiveras: 2021-12-20

Överförmyndarnämndens protokoll 2021-11-18

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-11-18

Anslaget publicerades: 2021-11-19

Anslaget arkiveras: 2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

BSO 761

Anslaget publicerades: 2021-11-18

Anslaget arkiveras: 2022-02-18

Dnr TN 2021/2797

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-18 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Grönbetesvägen Mem 13, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-02-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

BSO 671

SAAB Personbil

Grönbetesvägen Mem 13, Kristianstads kommun

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-11-18

Anslaget arkiveras: 2021-12-03

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Balsby 11:3. Byggnaden placeras 9 meter norr om Arkelstorpsvägen och 2 meter söder om gång- och cykelväg. Åtgärden avviker från gällande detaljplan vad avser kvartersmarkens användningssätt, som är naturmark.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-03.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-11-17

Anslaget publicerades: 2021-11-18

Anslaget arkiveras: 2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 729-740

Nybyggnad av flerbostadshus Tosteberga 2:50

Anslaget publicerades: 2021-11-17

Anslaget arkiveras: 2021-12-01

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i form av radhus på fastigheten Tosteberga 2:50. Det gäller fyra lägenheter med tillhörande parkeringsplatser. Fastigheten är utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Tosteberga S:2 och S:3 är inte fullständigt utredda. Fastigheten norr om, Tosteberga 5:2 och 28:1, har gemensam ägovidd.  

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-12-01.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov Brännestad 1:4

Anslaget publicerades: 2021-11-18

Anslaget arkiveras: 2021-12-01

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnation av en transformatorstation. Ärendet gäller fastigheten Brännestad 1:4. Transformatorstationen placeras cirka 8 meter söder om Kvisslyckevägen som är enskild samt 53,25 meter söder om närmsta byggnad. Vägen omfattas av en gemensamhetsanläggning, Brännestad G:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2021-12-01. Du kan skicka dina synpunkter via post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt via e-post till kommun@kristianstad.se.

Handlingar i ärendet finns även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Anslaget publicerades: 2021-11-16

Anslaget arkiveras: 2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2021-11-15

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Anslaget publicerades: 2021-11-16

Anslaget arkiveras: 2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-11-12

Anslaget publicerades: 2021-11-15

Anslaget arkiveras: 2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 726-728

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-11-10

Anslaget publicerades: 2021-11-12

Anslaget arkiveras: 2021-12-04

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kungörelse detaljplan Önnestad 112:1

Anslaget publicerades: 2021-11-14

Anslaget arkiveras: 2021-12-08

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-11-09

Anslaget publicerades: 2021-11-10

Anslaget arkiveras: 2021-12-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-11-10

Anslaget publicerades: 2021-11-10

Anslaget arkiveras: 2021-12-02

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 258-259

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-10-27

Anslaget publicerades: 2021-11-08

Anslaget arkiveras: 2021-11-30

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 232-237, 240-248

GTY 617

Anslaget publicerades: 2021-10-12

Anslaget arkiveras: 2022-01-12

Dnr TN 2021/2468

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-12 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Stridsvagnsvägen Mem 9-11, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har blivit utsatt för skadegörelse och brand. Fordonet är skrotat

För mer information vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

GTY 617

Volvo Personbil

Stridsvagnsvägen Mem 9-11, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-10-06

Anslaget arkiveras: 2022-01-06

Dnr TN 2021/2415

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-06 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonen har stått uppställt på Vattentornsvägen,P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonen är flyttat till P-plats Lokstallet, parkeringarna vid fastigheten Skjutstallavägen 5

Kostnaderna för flytt av fordonet kommer att faktureras fordonsägaren.

Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad


WKN 487
WXB 053

Opel
Audi
Personbil

Vattentornsvägen/P-plats Lokstallet, Kristianstads kommun

UYN674

Anslaget publicerades: 2021-10-04

Anslaget arkiveras: 2022-01-04

Dnr TN 2021/2252

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-01-04, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

UYN 674

Nissan Personbil

P-Lokstallet, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-10-04

Anslaget arkiveras: 2022-01-04

Dnr TN 2021/2250

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Åsumsvägen P-plats vid 3, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-01-04, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JHF 681

Hyundai Personbil

Åsumsvägen P-plats vid 3, Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-05-25

Anslaget publicerades: 2021-11-22

Anslaget arkiveras: 2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad