Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-27

Anslaget publicerades: 2022-09-28

Anslaget arkiveras: 2022-10-20

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-21

Anslaget publicerades: 2022-09-28

Anslaget arkiveras: 2022-10-20

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 162-170, 172-177

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-27

Anslaget publicerades: 2022-09-28

Anslaget arkiveras: 2022-10-20

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Förhandsbesked för Önnestad 31:10

Anslaget publicerades: 2022-09-27

Anslaget arkiveras: 2022-10-10

En ansökan om förhandsbesked för parhus har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Önnestad 31:10. Berörda sakägare är bl.a. delägande fastigheter i Önnestad S:25 (Bockebäcksvägen).

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-10-10.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Bygglov för Västra Vram 67:1

Anslaget publicerades: 2022-09-26

Anslaget arkiveras: 2022-10-11

En ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Västra Vram 67:1 som ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. En outredd samfällighet för väg, Västra Vram S:1. På grund av en outredd sakägarkrets ges här ägare/rättighetsinnehavare möjlighet att yttra sig enligt ansökan om bygglov. 

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-10-11.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Förhandsbesked för Gringelstad 1:35

Anslaget publicerades: 2022-09-26

Anslaget arkiveras: 2022-10-11

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Gringelstad 1:35 som ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. På grund av en outredd samfällighet för väg, Gringelstad S:9 ges här ägare/rättighetsinnehavare möjlighet att yttra sig.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-10-11.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-14

Anslaget publicerades: 2022-09-23

Anslaget arkiveras: 2022-10-15

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämndens protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Anslaget publicerades: 2022-09-23

Anslaget arkiveras: 2022-10-15

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-21

Anslaget publicerades: 2022-09-23

Anslaget arkiveras: 2022-10-15

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§ 171

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-22

Anslaget publicerades: 2022-09-23

Anslaget arkiveras: 2022-10-15

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-21

Anslaget publicerades: 2022-09-22

Anslaget arkiveras: 2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 525-539

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-14

Anslaget publicerades: 2022-09-21

Anslaget arkiveras: 2022-10-13

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 150-152, 154-161

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-15

Anslaget publicerades: 2022-09-20

Anslaget arkiveras: 2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

Anslaget publicerades: 2022-09-19

Anslaget arkiveras: 2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Anslaget publicerades: 2022-09-20

Anslaget arkiveras: 2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-09-13

Anslaget publicerades: 2022-09-17

Anslaget arkiveras: 2022-10-09

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 133, 135-137, 140-141, 143-177

Omedelbar justering kultur- och fritidsnämnden 220915

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-15

Anslaget publicerades: 2022-09-16

Anslaget arkiveras: 2022-10-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Anslaget publicerades: 2022-09-16

Anslaget arkiveras: 2022-10-08

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-15

Anslaget publicerades: 2022-09-16

Anslaget arkiveras: 2022-10-08

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Valnämndens protokoll

Beslutsinstans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-14

Anslaget publicerades: 2022-09-16

Anslaget arkiveras: 2022-10-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-14

Anslaget publicerades: 2022-09-14

Anslaget arkiveras: 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§ 153

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-09-13

Anslaget publicerades: 2022-09-14

Anslaget arkiveras: 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 134, 138-139, 142

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2022-09-13

Anslaget publicerades: 2022-09-14

Anslaget arkiveras: 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

JWS 266

Anslaget publicerades: 2022-09-09

Anslaget arkiveras: 2022-12-09

Dnr TN 2022/2148

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-09-09 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Sidensvansvägen 1, Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-12-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
JWS 266 VW P.B

Sidensvansvägen 1,Kristianstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Anslaget publicerades: 2022-09-08

Anslaget arkiveras: 2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Anslaget publicerades: 2022-09-08

Anslaget arkiveras: 2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset, §§ 95, 99

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-06

Anslaget publicerades: 2022-09-08

Anslaget arkiveras: 2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Anslaget publicerades: 2022-09-08

Anslaget arkiveras: 2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 494-524

JBW 155

Anslaget publicerades: 2022-08-11

Anslaget arkiveras: 2022-11-11

Dnr TN 2022/1914

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-08-11 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Degebergavägen/Vittskövlevägen, Gång/Cykelbana 200 meter Norr mot Everöd.  Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten övergår till kommunen 2022-08-29 enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Vid frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Ulrica Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
JBW 155 Yamaha Mc

Degebergavägen/Vittskövlevägen, Gång/Cykelbana 200 meter Norr mot Everöd.,Kristianstads kommun

WCM 167

Anslaget publicerades: 2022-08-11

Anslaget arkiveras: 2022-11-11

Dnr TN 2022/1730

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-08-11 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Albogatan 1-5, Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-11-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt     bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
WCM 167 Citroén P.B

Albogatan 1-5,Kristianstads kommun

HAC104

Anslaget publicerades: 2022-08-11

Anslaget arkiveras: 2022-11-11

Dnr TN 2022/1731

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-08-11 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Fredrik Bööks Väg 9, Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-11-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt     bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
HAC 104 Citroén L.B

Fredrik Bööks Väg 9,Kristianstads kommun

Okänt registreringsnummer

Anslaget publicerades: 2022-07-21

Anslaget arkiveras: 2022-10-21

Dnr TN 2022/1732

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-07-21 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Stenskeppsvägen P-plats mem 5-7, Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-10-21, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt     bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Jimmy Källatröm

Förvaltningschef. TEK Stab

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
Okänt Opel P.B

Stenskeppsvägen P-plats mem 5-7,Kristianstads kommun

AWH 075

Anslaget publicerades: 2022-07-13

Anslaget arkiveras: 2022-10-13

Dnr TN 2022/1729

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-07-13 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Hasselvägen 41 Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat. Eventuella kostnader för flytt av fordonet kan komma att debiteras ägaren.

Vid frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
AWH 075 Mitsubishi P.B

Hasselvägen 41,Kristianstads kommun

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad