Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-05-25

Anslaget publicerades: 2022-05-27

Anslaget arkiveras: 2022-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 95, 102-103, 108, 110-116

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-25

Anslaget publicerades: 2022-05-25

Anslaget arkiveras: 2022-06-16

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 307-309

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-24

Anslaget publicerades: 2022-05-25

Anslaget arkiveras: 2022-06-16

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Ansökan om bygglov för Videörten 5 och 6

Anslaget publicerades: 2022-05-27

Anslaget arkiveras: 2022-06-09

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov kan beviljas för tillbyggnad med teknikrum på huvudbyggnaderna på fastigheterna Videörten 5 och 6. Tillbyggnaderna innebär en mindre ändring från tidigare beviljat bygglov. Åtgärderna innebär en liten avvikelse från gällande detaljplan eftersom given byggrätt överskrids med ca 4 kvm (1,5%) byggnadsarea per fastighet.

På grund av en omfattande sakägarkrets kungörs ärendet härigenom. Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2022-06-09.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov för Ugerups Säteri 1:126

Anslaget publicerades: 2022-05-23

Anslaget arkiveras: 2022-06-04

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov kan beviljas för nybyggnad av enbostadshus och mindre stall för hästar på fastigheten Ugerups Säteri 1:126. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Två outredda samfälligheter för väg finns, Ugerup S:3 som angränsar söder om fastigheten och Ugerups Säteri S:2 som angränsar i öster.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2022-06-04.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov för Slätteberga 1:26

Anslaget publicerades: 2022-05-23

Anslaget arkiveras: 2022-06-07

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov kan beviljas för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Slätteberga 1:26. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Befintlig huvudbyggnad på fastigheten avses rivas.

En outredd samfällighet för väg, Slätteberga S:1, angränsar väster om fastigheten.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2022-06-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Valnämndens protokoll

Beslutsinstans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-23

Anslaget publicerades: 2022-05-24

Anslaget arkiveras: 2022-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-18

Anslaget publicerades: 2022-05-24

Anslaget arkiveras: 2022-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-19

Anslaget publicerades: 2022-05-20

Anslaget arkiveras: 2022-06-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Alkoholutskottets protokoll 2022-05-19

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-19

Anslaget publicerades: 2022-05-20

Anslaget arkiveras: 2022-06-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Miljö- och hälsoskyddnämndens protokoll 2022-05-19

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-19

Anslaget publicerades: 2022-05-20

Anslaget arkiveras: 2022-06-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Överförmyndarnämndens protokoll 2022-05-19

Beslutsinstans: Öveförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-19

Anslaget publicerades: 2022-05-20

Anslaget arkiveras: 2022-06-10

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

SJA 083

Anslaget publicerades: 2022-05-19

Anslaget arkiveras: 2022-08-19

Dnr TN 2022/1102

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-05-19 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Ingelstadsgatan 9, P-plats, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-08-19 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

REgistreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
SJA 083 FORD P.B

Ingelstadsgatan 9, P-plats, Kristianstads kommun

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-18

Anslaget publicerades: 2022-05-19

Anslaget arkiveras: 2022-06-10

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 278-306

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Anslaget publicerades: 2022-05-19

Anslaget arkiveras: 2022-06-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

Anslaget publicerades: 2022-05-16

Anslaget arkiveras: 2022-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Ansökan om bygglov för Åraslöv 9:7

Anslaget publicerades: 2022-05-13

Anslaget arkiveras: 2022-05-29

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov kan beviljas för nybyggnad av garage med 20 fordonsplatser på fastigheten Åraslöv 9:7. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Två outredda samfälligheter för väg, Åraslöv S:2 och S:4, ligger öster om tänkt lokalisering.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2022-05-29.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Gemensam nämnd fastighets- arbetsplatsankn. tj. protokoll

Beslutsinstans: Gemensam nämnd fastighets- arbetsplatsankn. tj.

Sammanträdesdatum: 2022-05-12

Anslaget publicerades: 2022-05-13

Anslaget arkiveras: 2022-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-11

Anslaget publicerades: 2022-05-12

Anslaget arkiveras: 2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Anslaget publicerades: 2022-05-11

Anslaget arkiveras: 2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 75-76, 78-86, 89, 91-92

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Anslaget publicerades: 2022-05-11

Anslaget arkiveras: 2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-03

Anslaget publicerades: 2022-05-10

Anslaget arkiveras: 2022-06-01

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

AWA 029

Anslaget publicerades: 2022-04-28

Anslaget arkiveras: 2022-07-29

Dnr TN 2022/1065

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-04-28 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Torggatan 4. P-Scan, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Äganderätten övergår till kommunen 2022-04-29 enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.
Fordonet är skrotat.
Kostnader för flytt av fordonet till särskild uppställningsplats samt skrotning av fordonet
kommer inte att debiteras er.
Vid frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

REgistreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
AWA 029 Volvo P.B

Torggatan 4. P-ScanKristianstads kommun

WFK 767

Anslaget publicerades: 2022-03-24

Anslaget arkiveras: 2022-06-24

Dnr TN 2022/764

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-03-24 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Kommendantsvägen Mem20, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-06-24 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.
För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

REgistreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
WFK 767 Peugeot P.B

Kommendantsvägen Mem20, Kristianstads kommun

OGP 856

Anslaget publicerades: 2022-03-08

Anslaget arkiveras: 2022-06-08

Dnr TN 2022/409

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-03-08 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på P-Kantarellen Åhus, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-06-08 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.
För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

REgistreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
OGP 856 Volvo P.B

P-Kantarellen Åhus, Kristianstads kommun

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad