Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-05-31

Anslaget publicerades: 2023-06-05

Anslaget arkiveras: 2023-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 100-105, 107-108, 110-128

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-06-14

Anslaget publicerades: 2023-06-02

Anslaget arkiveras: 2023-06-14

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-31

Anslaget publicerades: 2023-06-01

Anslaget arkiveras: 2023-06-23

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 278-322

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-05-31

Anslaget publicerades: 2023-05-31

Anslaget arkiveras: 2023-06-22

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 106, 109

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-30

Anslaget publicerades: 2023-05-30

Anslaget arkiveras: 2023-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 17-21, 23-24

Sekretess § 22

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-17

Anslaget publicerades: 2023-05-29

Anslaget arkiveras: 2023-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-24

Anslaget publicerades: 2023-05-29

Anslaget arkiveras: 2023-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 92-102, 104-113

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-25

Anslaget publicerades: 2023-05-26

Anslaget arkiveras: 2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2023-05-25

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-25

Anslaget publicerades: 2023-05-26

Anslaget arkiveras: 2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

§§ 114-129

sekretess §§ 130-136

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-25

Anslaget publicerades: 2023-05-26

Anslaget arkiveras: 2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-23

Anslaget publicerades: 2023-05-26

Anslaget arkiveras: 2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-24

Anslaget publicerades: 2023-05-25

Anslaget arkiveras: 2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§ 103

Bygglov för Vånga 89:4

Anslaget publicerades: 2023-05-22

Anslaget arkiveras: 2023-06-06

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Vånga 89:4. Transformatorstationen placeras cirka 3 meter söder om Furustadsvägen som är en enskild väg. Vägen omfattas av ett servitut för väg. På grund av en outredd sakägarkrets ges här sakägare/rättighetsinnehavare möjlighet att yttra sig.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2023-06-05.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-16

Anslaget publicerades: 2023-05-17

Anslaget arkiveras: 2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 254-277

Omsorgsnämndens särskilda utskotts protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämndens särskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-11

Anslaget publicerades: 2023-05-17

Anslaget arkiveras: 2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

WEK 257

Anslaget publicerades: 2023-04-20

Anslaget arkiveras: 2023-07-20

Dnr TN 2023/887

 

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-04-20 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Alfred Fjelners väg 5, Fjälkinge, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-07-20,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot,
Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen
kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via
tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.
Ulrica Åkesson
Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
WEK 257  Ford L.B

Alfred Fjelners väg 5, Fjälkinge,Kristianstads kommun

HPK 299

Anslaget publicerades: 2023-03-21

Anslaget arkiveras: 2023-06-21

Dnr TN 2022/2929

Flytt av fordon HPK 299.  Kungörelse

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-03-21 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tingalyckevägen/Maglehem 60:1 Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.
Fordonet är skrotat.

Vid frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Ulrica Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
HPK 299 Sting Släp (husvagn)

Tingalyckevägen/Maglehem 60:1,Kristianstads kommun

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 29 Kristianstad