Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Omsorgsnämndens särskilda utskotts protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämndens särskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2021-04-15

Anslaget publicerades: 2021-04-15

Anslaget arkiveras: 2021-05-07

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-04-14

Anslaget publicerades: 2021-04-15

Anslaget arkiveras: 2021-05-07

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 65-71, 73-75, 81, 83-84

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2021-04-14

Anslaget publicerades: 2021-04-15

Anslaget arkiveras: 2021-05-07

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Tillbyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2021-04-14

Anslaget arkiveras: 2021-04-29

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Yngsjö 14:423. Byggnaden placeras 3 meter väster om befintlig station som ska rivas, söder om Monsunsunvägen och väster om Furubodavägen. Åtgärden avviker från gällande detaljplan vad avser kvartersmarkens användningssätt, som är naturmark.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-29.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Tillbyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2021-04-14

Anslaget arkiveras: 2021-04-29

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Yngsjö 14:423. Byggnaden placeras 3 meter söder om befintlig station som ska rivas, och ca 15 meter söder om fastigheterna Yngsjö 14:228 och Yngsjö 14:229. Åtgärden avviker från gällande detaljplan vad avser kvartersmarkens användningssätt, som är naturmark.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-29.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Nybyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2021-04-14

Anslaget arkiveras: 2021-04-29

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Hörröds-Grönhult 7:6. Stationen placeras nära kommungränsen mot Tomelilla kommun, och ca 9 meter från Andrarumsvägen, som är en statlig väg.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-29.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-06

Anslaget publicerades: 2021-04-12

Anslaget arkiveras: 2021-05-05

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kungörelse om granskning ÄÖP Kristianstad stad

Anslaget publicerades: 2021-04-11

Anslaget arkiveras: 2021-06-14

Tillbyggnad av nätstation

Anslaget publicerades: 2021-04-12

Anslaget arkiveras: 2021-04-27

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håstad 16:2. Byggnaden placeras i fastighetsgräns som avgränsas med ett stengärde, norr om Håstad 1:5 samt 3,5 meter öster om Håstadsvägen som är en enskild väg och omfattas av en vägsamfällighet, Håstad S:8.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-27.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Alkoholutskottets protokoll 2021-04-08

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskott

Sammanträdesdatum: 2021-04-08

Anslaget publicerades: 2021-04-09

Anslaget arkiveras: 2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2021-04-08

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-08

Anslaget publicerades: 2021-04-09

Anslaget arkiveras: 2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Nybyggnad av stall

Anslaget publicerades: 2021-04-08

Anslaget arkiveras: 2021-04-23

En ansökan om bygglov för nybyggnad av stall har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Degeberga 4:10. Byggnaden placeras 16 meter söder om Degeberga 69:1. Josef Castells väg är en enskild väg och omfattas av en gemensamhetsanläggning, Bökestorp GA:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-23.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-04-07

Anslaget publicerades: 2021-04-08

Anslaget arkiveras: 2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 180-224

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Anslaget publicerades: 2021-04-07

Anslaget arkiveras: 2021-04-29

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Ansökan för bl.a anläggande av 11 ställpl. för husbilar

Anslaget publicerades: 2021-04-07

Anslaget arkiveras: 2021-04-22

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan som gäller bland annat anläggande av 11 stycken ställplatser för husbilar på fastigheten Åhus 14:158. Åtgärden avviker från gällande detaljplan då markanvändningen är ”campingområde för uthyrningsstugor och spaanläggning”. Tillfarten till fastigheten är via parkeringsytan i söder (ej i läge utpekat i detaljplan). Direkt gränsande samfällighet Åhus S:69 är inte är utredd. 

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig över planavvikelsen. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-22.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Nybyggnation av en nätstation

Anslaget publicerades: 2021-04-07

Anslaget arkiveras: 2021-04-22

En ansökan om bygglov för nybyggnation av en nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Håstad 1:5. Nätstationen placeras cirka 7 meter från Håstads Ljungaväg och i fastighetsgräns som avgränsas med en stengärdsgård mot Håstad 15:5. Håstads Ljungaväg är en enskild väg och omfattas av en gemensamhetsanläggning, Håstad ga:1.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-22.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Tillbyggnad av nätstation

Anslaget publicerades: 2021-04-07

Anslaget arkiveras: 2021-04-21

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Österslöv 19:2. Byggnaden placeras 1,5 meter väster om Österslöv 19:9 och 20 meter norr om Kälkestadsvägen som är en statlig väg och omfattas av en vägsamfällighet, Österslöv S:2 (Österslövs by).

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-21.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Tillbyggnad av nätstation

Anslaget publicerades: 2021-04-07

Anslaget arkiveras: 2021-04-21

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Österslöv 13:1. Byggnaden placeras 2 meter öster om Österslöv 23:15 och 11 meter söder om Kälkestadsvägen som är en statlig väg och omfattas av en vägsamfällighet, Österslöv S:2 (Österslövs by).

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-21.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Tillbyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2021-04-06

Anslaget arkiveras: 2021-04-24

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Yngsjö 303:1. Åtgärden avviker från detaljplanen vad avser placering på natur/parkmark som inte får bebyggas. Byggnaden placeras 1,5 meter söder om befintlig transformatorstation som kommer att tas bort. Skeppsvägen som ligger direkt öster om stationen omfattas av en vägförening /gemensamhetsanläggning Yngsjö ga:43.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-04-21.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-04-01

Anslaget arkiveras: 2021-07-01

Dnr TN 2021/737

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-31 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Önnegatan P-plats vid 3, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har utsatts för brand och skadegörelse. Fordonet är skrotat.

För mer information angående hämtning av fordonet vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

ARA 200

Audi

Personbil

Önnegatan P-plats vid 3, Kristianstads kommun

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-03-24

Anslaget publicerades: 2021-04-01

Anslaget arkiveras: 2021-04-23

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-03-17

Anslaget publicerades: 2021-04-01

Anslaget arkiveras: 2021-04-23

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens särskilda utskotts protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämndens särskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Anslaget publicerades: 2021-03-31

Anslaget arkiveras: 2021-04-22

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Byggnadsnämndens protokoll 2021-03-30

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-03-30

Anslaget publicerades: 2021-03-30

Anslaget arkiveras: 2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-03-24

Anslaget publicerades: 2021-03-29

Anslaget arkiveras: 2021-04-20

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommuhuset

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2021-03-25

Anslaget publicerades: 2021-03-26

Anslaget arkiveras: 2021-04-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2021-03-25

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-03-25

Anslaget publicerades: 2021-03-26

Anslaget arkiveras: 2021-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 52-80

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-25

Anslaget arkiveras: 2021-06-25

Dnr TN 2021/550

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-25 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Sjögårdens förskola, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-25, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SWG 330

SAAB

Personbil

P-Sjögårdens förskola, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-17

Anslaget arkiveras: 2021-06-17

Dnr TN 2021/281

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-04-17, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SWK 261

Volvo

Personbil

Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-17

Anslaget arkiveras: 2021-06-17

Dnr TN 2021/282

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer information vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

ULS 370

Volvo

Personbil

Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-16

Anslaget arkiveras: 2021-06-16

Dnr TN 2021/478

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-16 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen P-plats vid 20, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-16, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

WFG 557

Suzuki

Personbil

Tvedegårdsvägen P-plats vid 20, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-15

Anslaget arkiveras: 2021-06-15

Dnr TN 2021/477

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-15 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Grönbetesvägen Mem 1, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SUW 236

Volvo

Personbil

Grönbetesvägen Mem 1, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-15

Anslaget arkiveras: 2021-06-15

Dnr TN 2021/480

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-15 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Lägsta Punkten Väg Mem 5, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

PEO 974

Renault

Personbil

Lägsta Punktens Väg Mem 5, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-24

Anslaget arkiveras: 2021-05-24

Dnr TN 2021/290

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-24 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-24, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UPC 523

Renault

Personbil

P-Lokstallet, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-22

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Dnr TN 2021/287

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Videllsgatan, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

TJR 730

BMW

Personbil

P-Videllsgatan, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-22

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Dnr TN 2021/284

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kanalgatan vid 92, Parkeringen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

BAO 698

Renault

Personbil

Kanalgatan vid 92, Parkeringen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-22

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Dnr TN 2021/340

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Östra Boulevarden 10-12, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UBX 263

Audi

Personbil

Östra Boulevarden 10-12, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-09

Anslaget arkiveras: 2021-05-09

Dnr TN 2021/183

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-09 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Yllan, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

BPX 741

Honda

Personbil

P-Yllan, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-09

Anslaget arkiveras: 2021-05-09

Dnr TN 2021/245

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-09 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Helgegatan/Videllsgatan, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

JSN 373

Skoda

Personbil

P-Helgegatan/Videllsgatan, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-01-22

Anslaget arkiveras: 2021-04-21

Dnr TN 2021/121

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-01-21 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Helgegatan/Videllsgatan, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-04-21, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

Okänt

Audi

Personbil

P-Helgegatan/Videllsgatan, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-01-22

Anslaget arkiveras: 2021-04-21

Dnr TN 2020/2914

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-01-21 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Östra Boulevarden 74, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-04-21, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

TXO 779

Renault

Personbil

Östra Boulevarden 74, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad