Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov

Anslaget publicerades: 2020-04-02

Anslaget arkiveras: 2020-04-17

Kungörelse bygglovsansökan tidsbegränsat lov för uppställning av matvagn i 5 år, Åhus 558:6

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn i 5 år på fastigheten Åhus 558:6, strax söder om Coop, har kommit in till byggnadsnämnden.

Åtgärden avviker från detaljplanen vad avser minsta avstånd till fastighetsgräns som enligt detaljplanen är 4,5 m. Enligt ansökan ska matvagnen placeras 1 m från fastighetsgräns i norr och 2 m från fastighetsgräns i väster.   

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-04-17.

 

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-04-01

Anslaget publicerades: 2020-04-02

Anslaget arkiveras: 2020-04-24

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-31

Anslaget publicerades: 2020-03-31

Anslaget arkiveras: 2020-04-24

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunrevisionens protokoll 2020-03-24

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2020-03-24

Anslaget publicerades: 2020-03-31

Anslaget arkiveras: 2020-04-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-25

Anslaget publicerades: 2020-03-30

Anslaget arkiveras: 2020-04-21

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kungörelse ansökan om förhandsbesked om bygglov

Anslaget publicerades: 2020-03-30

Anslaget arkiveras: 2020-04-14

Nybyggnation av sex bostadshus utmed Furubodavägen, fastigheterna Yngsjö 14:200 och Yngsjö 281:1

Ansökan har inkommit om förhandsbesked om bygglov för sex stycken enbostadshus på fastigheterna Yngsjö 14:200 och Yngsjö 281:1. Bostadshusen placeras fem respektive tio meter från fastighetsgräns och är 15x8m i storlek. Bostadshusen föreslås få fyra in- och utfarter till Furubodavägen som är en outredd vägsamfällighet vid namn Kristianstad Yngsjö S:5 och en gemensamhetsanläggning vid namn Kristianstad Yngsjö GA:22 (Furuboda Vägsamfällighet). Fastigheterna är utanför sammanhållen bebyggelse.

 Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se sista svarsdatum förlängt till 2020-04-14, ursprungligen 2020-04-09. Ange BN20-0005.

 Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-26

Anslaget publicerades: 2020-03-27

Anslaget arkiveras: 2020-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-26

Anslaget publicerades: 2020-03-27

Anslaget arkiveras: 2020-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 43-54

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll

Beslutsinstans: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum: 2020-03-04

Anslaget publicerades: 2020-03-26

Anslaget arkiveras: 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-25

Anslaget publicerades: 2020-03-26

Anslaget arkiveras: 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-25

Anslaget publicerades: 2020-03-26

Anslaget arkiveras: 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Anslaget publicerades: 2020-03-25

Anslaget arkiveras: 2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 37-46, 48-64

Kungörelse ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2020-03-24

Anslaget arkiveras: 2020-04-09

Nybyggnad av teknikbyggnad, 29 kvm i bottenplan och 48 kvm i källarplan, på fastigheten Sönnarslöv 85:3.

Ansökan har inkommit om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad, 29 kvm i bottenplan och 48 kvm i källarplan, på fastigheten Sönnarslöv 85:3. Byggnaden placeras 3,5 meter från fastighetsgräns i söder. Tillfart via Reservoarvägen som är en outredd vägsamfällighet. Fastigheten är utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-04-09.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

 

Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-19

Anslaget publicerades: 2020-03-20

Anslaget arkiveras: 2020-04-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Anslaget publicerades: 2020-03-19

Anslaget arkiveras: 2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§ 47

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-18

Anslaget publicerades: 2020-03-19

Anslaget arkiveras: 2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunrevisionens protokoll 2020-03-09

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2020-03-09

Anslaget publicerades: 2020-03-19

Anslaget arkiveras: 2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-12

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-12

Anslaget publicerades: 2020-03-18

Anslaget arkiveras: 2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet: plan 5, Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-03-10

Anslaget publicerades: 2020-03-18

Anslaget arkiveras: 2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-11

Anslaget publicerades: 2020-03-17

Anslaget arkiveras: 2020-04-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 53-61, 67-70

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-03-13

Anslaget arkiveras: 2020-06-16

Dnr TN 2020/602-603-604

Fordon med registreringsnummer CNT 426, GJZ 937, LWR 675 är flyttat 2020-03-13 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Norrakasern, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till närliggande plats P-Norrakasern.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

CNT 426

GJZ 937

LWR 675

VW

Volvo

BMW

Personbil P-Norrakasern, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-03-13

Anslaget arkiveras: 2020-06-15

Dnr TN 2020/601

Fordon med registreringsnummer RAO 083 är flyttat 2020-03-13 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Norrakasern, Kristianstads Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-06-14, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
RAO 083 Volvo Personbil P-Norrakasern, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-03-13

Anslaget arkiveras: 2020-06-15

Dnr TN 2020/537

Fordon med registreringsnummer RRU 624 är flyttat 2020-03-12 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Sjöcronas gata mellan Vasagatan och Södra Boulevarden, Kristianstads Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-06-14, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
RRU 624 Volvo Personbil Sjöcronas gata mellan Vasagatan och Södra Boulevarden, Kristianstads kommun

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-12

Anslaget publicerades: 2020-03-12

Anslaget arkiveras: 2020-04-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-04

Anslaget publicerades: 2020-03-12

Anslaget arkiveras: 2020-04-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-02-18

Anslaget arkiveras: 2020-05-18

Dnr TN 2020/130

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-002-18 med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstad Automobil, Kristianstads Kommun. 
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
WED 853 Renault Personbil

Kristianstads Automobil, Kristianstad

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-31

Anslaget arkiveras: 2020-05-04

Dnr TN 2020/234

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-01-29 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Hercules naturområde, Viby, Kristianstads Kommun.  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-05-03, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
 Okänt Adria Husvagn

P-Hercules naturområde, Viby, Kristianstad Kommun

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-31

Anslaget arkiveras: 2020-05-04

Dnr TN 2020/134

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-01-29 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Härlövsängaleden/vid brevduveklubbens lokaler, Kristianstads Kommun.  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-05-03, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
 SFR227 Volvo Personbil

Härlövsängaleden/vid brevduveklubbens lokaler, Kristianstad Kommun

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-31

Anslaget arkiveras: 2020-05-04

Dnr TN 2020/135

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-01-29 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Karlsgatan 34, Kristianstads Kommun.  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-05-03, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
GMY 869 BMW Personbil

Karlsgatan 34, Kristianstads Kommun

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-13

Anslaget arkiveras: 2020-04-13

Dnr TN 2020/55

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-01-09 med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen mem 26 Näsbygårdensförskola, Kristianstads Kommun. 
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
CJO 504 BMW Personbil

Tvedegårdsvägen mem 26
Näsbygårdensförskola

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-09

Anslaget arkiveras: 2020-04-09

Dnr TN 2019/440

Fordon med registreringsnummer STM 323 är flyttat 2020-01-09 med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Alfred Fjelners väg/ST 1 Macken, Fjälkinge, Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-04-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
STM 323 CHEVROLET Personbil Alfred Fjelners väg/ST 1 Macken, FJälkinge, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-09

Anslaget arkiveras: 2020-04-09

Dnr TN 2020/50

Fordon med registreringsnummer RRP 261 är flyttat 2020-01-09 med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Alfred Fjelners väg/Kumlevägen, Fjälkinge, Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-04-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
RRP 261 PEUGEOT Personbil Alfred Fjelners väg/Kumlevägen, FJälkinge, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad