Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-02-06

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-06

Anslaget publicerades: 2023-02-06

Anslaget arkiveras: 2023-02-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-01

Anslaget publicerades: 2023-02-06

Anslaget arkiveras: 2023-02-28

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-02-01

Anslaget publicerades: 2023-02-03

Anslaget arkiveras: 2023-02-25

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Bygglov för Ugerup 45:1

Anslaget publicerades: 2023-02-03

Anslaget arkiveras: 2023-02-15

En ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Ugerup 45:1. Växthuset om 208 kvm placeras öster om tomten, 18 meter från fastighetsgräns i norr.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2023-02-15.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Bygglov för Lasarettet 5

Anslaget publicerades: 2023-02-03

Anslaget arkiveras: 2023-02-17

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov kan beviljas för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Lasarettet 5. Åtgärden avviker från gällande detaljplan vad avser överskridande av tillåten byggnadshöjd med 2,2 m, på en begränsad del av tänkt byggnation. Enligt gällande detaljplan är tillåten byggnadshöjd 25 m. Höjden överskrids för att ge utrymme åt en trappa och ett hisschakt på byggnadens tak. Sakägarkretsen bedöms kunna vara omfattande, varför ärendet behöver kungöras i tidningen.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet ges sakägare möjlighet att inkomma med yttrande.

Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2023-02-17.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kultur- och fritidsnämnden omedelbar justering 230202

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-02

Anslaget publicerades: 2023-02-02

Anslaget arkiveras: 2023-02-24

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Bygglov för Åhus 550:2

Anslaget publicerades: 2023-02-02

Anslaget arkiveras: 2023-02-15

En ansökan om bygglov för nybyggnad av redskapsbod/pumphus har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Åhus 550:2. Byggnaden om 15 kvm placeras i fastighetens nordöstra hörn, 4,5 meter från fastighetsgräns i norr och 7,3 meter från Furubodavägen i öst.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2023-02-15.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Bygglov för Västra Vram 74:4

Anslaget publicerades: 2023-02-01

Anslaget arkiveras: 2023-02-15

En ansökan om bygglov för en nätstation om 6 m2 byggnadsarea har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Västra Vram 74:4. Nätstationen placeras 5,5 m från fastigheten i väster och 3,3 m söder om Vrams bygata som är enskild och har en outredd sakägarkrets. Därför ges här sakägare/rättighetsinnehavare möjlighet att yttra sig.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2023-02-15.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Bygglov för Bäckaskog 1:178

Anslaget publicerades: 2023-01-31

Anslaget arkiveras: 2023-02-15

En ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 6 m2, har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Bäckaskog 1:178. Nätstationen placeras 13 meter norr om Maglestensvägen som är en statlig väg, och 5 meter väster om Pipans väg. Pipans väg är enskild och har en outredd sakägarkrets. Därför ges här sakägare/rättighetsinnehavare möjlighet att yttra sig.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2023-02-15.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-01-25

Anslaget publicerades: 2023-01-31

Anslaget arkiveras: 2023-02-23

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 1-6, 10-25

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-26

Anslaget publicerades: 2023-01-30

Anslaget arkiveras: 2023-02-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-30

Anslaget publicerades: 2023-01-30

Anslaget arkiveras: 2023-02-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-02-07

Anslaget publicerades: 2023-01-27

Anslaget arkiveras: 2023-02-07

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-26

Anslaget publicerades: 2023-01-27

Anslaget arkiveras: 2023-02-18

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset, Arbete och välfärdsförvaltningen

§§ 8-22

§§ 23-31, sekretess

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2023-01-26

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-26

Anslaget publicerades: 2023-01-27

Anslaget arkiveras: 2023-02-18

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-24

Anslaget publicerades: 2023-01-26

Anslaget arkiveras: 2023-02-17

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-25

Anslaget publicerades: 2023-01-26

Anslaget arkiveras: 2023-02-17

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 21-45

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-01-25

Anslaget publicerades: 2023-01-25

Anslaget arkiveras: 2023-02-16

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 7-9

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-18

Anslaget publicerades: 2023-01-23

Anslaget arkiveras: 2023-02-14

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

TYR 058

Anslaget publicerades: 2023-01-19

Anslaget arkiveras: 2023-04-19

Dnr TN 2023/47

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-01-19 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil AB Blekingevägen 107 Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

 Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
TYR 058 VOLVO P.B

Kristianstads Automobil Blekingevägen 107,Kristianstads kommun

JST 960

Anslaget publicerades: 2023-01-19

Anslaget arkiveras: 2023-04-19

Dnr TN 2023/48

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-01-19 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil AB Blekingevägen 107 Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

 Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
JST 960 HYUNDAI P.B

Kristianstads Automobil Blekingevägen 107,Kristianstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-18

Anslaget publicerades: 2023-01-19

Anslaget arkiveras: 2023-02-10

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-12

Anslaget publicerades: 2023-01-18

Anslaget arkiveras: 2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-11

Anslaget publicerades: 2023-01-16

Anslaget arkiveras: 2023-02-07

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

TKT 560

Anslaget publicerades: 2023-01-10

Anslaget arkiveras: 2023-04-10

Dnr TN 2023/101

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-01-10 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på P-Komvux/Götgatan, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-02-11,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma
gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
TKT 560 FORD P.B

P-Komvux/Götgatan,Kristianstads kommun

COG 013

Anslaget publicerades: 2023-01-10

Anslaget arkiveras: 2023-04-10

Dnr TN 2023/100

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-01-10 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Källans väg Mem 1, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-02-11,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma
gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
COG 013 VW P.B

Källans väg Mem 1,Kristianstads kommun

WTS 884

Anslaget publicerades: 2022-11-25

Anslaget arkiveras: 2023-02-24

Dnr TN 2022/2438

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-11-25 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Karlavägen 13, Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2023-02-24,
kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma
gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Urika Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
WTS 884 SAAB P.B

Karlavägen 13,Kristianstads kommun

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad