Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Anslaget publicerades: 2021-10-15

Anslaget arkiveras: 2021-11-06

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Anslaget publicerades: 2021-10-14

Anslaget arkiveras: 2021-11-05

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-14

Anslaget publicerades: 2021-10-15

Anslaget arkiveras: 2021-11-05

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-10-14

Anslaget arkiveras: 2021-10-31

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på en tänkt avstyckning från fastigheten Västra Vram 96:7. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men i anslutning till sammanhållen bebyggelse och öster om fastigheten med adress Sönnarslövsvägen 109-3. Två samfälligheter, Västra Vram S:1 (outredd) och Västra Vram S:6 (ej fullständigt utredd), angränsar till fastigheten. Tillfart är planerad via enskild väg som löper delvis på Västra Vram S:5 och S:6.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-10-31.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-10-13

Anslaget arkiveras: 2021-10-25

En ansökan om bygglov för uppförande av mur och staket har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Näsby 35:6. Åtgärden angränsar till samfälligheten Näsby S:4.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-10-25.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

Anslaget publicerades: 2021-10-13

Anslaget arkiveras: 2021-11-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

204-209, 211, 216-231

GTY 617

Anslaget publicerades: 2021-10-12

Anslaget arkiveras: 2022-01-12

Dnr TN 2021/2468

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-12 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Stridsvagnsvägen Mem 9-11, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har blivit utsatt för skadegörelse och brand. Fordonet är skrotat

För mer information vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

GTY 617

Volvo Personbil

Stridsvagnsvägen Mem 9-11, Kristianstads kommun

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2021-10-12

Anslaget arkiveras: 2021-10-24

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om uppförande av plank på fastigheten Domus 2. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avviker från detaljplanen vad avser höjden på planket, där det anges att ovankant på planket, inklusive nuvarande marknivå, ska ges en total höjd om +3,95 m.ö.h. Ärendet annonseras pga en eventuellt omfattande sakägarkrets.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-10-24.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunfullmäktiges kallelse 2021-10-19

Anslaget publicerades: 2021-10-08

Anslaget arkiveras: 2021-10-19

Arbete och välfärdsförvaltningen

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2021-10-06

Anslaget publicerades: 2021-10-08

Anslaget arkiveras: 2021-10-30

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsfsörvaltningsen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 597-645

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-07

Anslaget publicerades: 2021-10-08

Anslaget arkiveras: 2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-10-06

Anslaget arkiveras: 2022-01-06

Dnr TN 2021/2415

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-06 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonen har stått uppställt på Vattentornsvägen,P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonen är flyttat till P-plats Lokstallet, parkeringarna vid fastigheten Skjutstallavägen 5

Kostnaderna för flytt av fordonet kommer att faktureras fordonsägaren.

Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad


WKN 487
WXB 053

Opel
Audi
Personbil

Vattentornsvägen/P-plats Lokstallet, Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-05

Anslaget publicerades: 2021-10-06

Anslaget arkiveras: 2021-10-30

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Ansökan om förhandsbesked

Anslaget publicerades: 2021-10-06

Anslaget arkiveras: 2021-10-18

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked uppförande av fritidshus på fastigheten Åhus 550:5. Berörda sakägare är bl.a. delägande i Yngsjö ga:22.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-10-18.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om förhandsbesked

Anslaget publicerades: 2021-10-05

Anslaget arkiveras: 2021-10-18

En ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Skepparslöv 4:9. Berörda sakägare är bl.a. delägande fastigheter i Skepparslöv S:4 (Skepparslövsvägen).

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-09-18.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

UYN674

Anslaget publicerades: 2021-10-04

Anslaget arkiveras: 2022-01-04

Dnr TN 2021/2252

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-01-04, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

UYN 674

Nissan Personbil

P-Lokstallet, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-10-04

Anslaget arkiveras: 2022-01-04

Dnr TN 2021/2250

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Åsumsvägen P-plats vid 3, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-01-04, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JHF 681

Hyundai Personbil

Åsumsvägen P-plats vid 3, Kristianstads kommun

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-10-01

Anslaget publicerades: 2021-10-04

Anslaget arkiveras: 2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kommunhuset

Sekretess §§ 594-596

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-09-30

Anslaget publicerades: 2021-10-01

Anslaget arkiveras: 2021-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 184-199

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-09-27

Anslaget publicerades: 2021-09-30

Anslaget arkiveras: 2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen Östra kommunhuset

Sekretess §§ 587-593

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

Anslaget publicerades: 2021-09-29

Anslaget arkiveras: 2021-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt

§§ 210, 212-215

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Anslaget publicerades: 2021-09-29

Anslaget arkiveras: 2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Anslaget publicerades: 2021-09-29

Anslaget arkiveras: 2021-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

GLE 572

Anslaget publicerades: 2021-08-26

Anslaget arkiveras: 2021-10-26

Dnr TN 2021/1701

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-08-26 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Friesiska vägen 19-41 VÄ, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-10-26, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

GLE 572

Renault Personbil

Friesiska vägen 19-41 VÄ, Kristianstads kommun

SH23369

Anslaget publicerades: 2021-07-20

Anslaget arkiveras: 2021-10-20

Dnr TN 2021/1698

Nedan angivet fordon står olovligt uppställd på Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen 7 Kristianstads Kommun.

Om fordonet inte hämtas från ovan nämnda adress senast 2021-10-20, kommer fordonet flyttas till kommunens uppställningsplats och skrotas direkt med stöd av Lag.
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Äganderätten kommer att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Fordonet kommer att skrotas.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

DK:SH23369

Volvo Personbil

Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen7, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad