Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-12-13

Anslaget arkiveras: 2020-03-13

Dnr TN 2019/2947

Fordon med registreringsnummer GMK 457 är flyttat med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-12-12.

Fordonet har stått uppställt på Friseboda naturreservat vid Slussvägen, Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-03-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
GMK 457 FORD Personbil Friseboda naturreservat vid Slussvägen, Kristianstads kommun

 

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-12-11

Anslaget publicerades: 2019-12-13

Anslaget arkiveras: 2020-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-12-04

Anslaget publicerades: 2019-12-13

Anslaget arkiveras: 2020-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-05

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-12-05

Anslaget publicerades: 2019-12-13

Anslaget arkiveras: 2020-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2019-12-12

Anslaget publicerades: 2019-12-13

Anslaget arkiveras: 2020-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-12-12

Anslaget publicerades: 2019-12-13

Anslaget arkiveras: 2020-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-12-12

Anslaget publicerades: 2019-12-12

Anslaget arkiveras: 2020-01-03

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-12-10

Anslaget publicerades: 2019-12-11

Anslaget arkiveras: 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 273-275, 283-284

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-12-11

Anslaget arkiveras: 2020-03-11

Dnr TN 2019/440

Fordon med registreringsnummer SOU 689 är flyttat med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-12-11.

Fordonet har stått uppställt på Elmetorpsvägen 19 - 25. Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-03-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
SOU 689 Lexus Personbil Elmetorpsvägen 19 - 25, Kristianstads kommun

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2019-12-10

Anslaget publicerades: 2019-12-11

Anslaget arkiveras: 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-12-10

Anslaget publicerades: 2019-12-10

Anslaget arkiveras: 2020-01-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Ansökan om förhandsbesked på Rinkaby 25:11

Anslaget publicerades: 2019-12-10

Anslaget arkiveras: 2019-12-27

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på fastighet Rinkaby 25:11 (längs med Madenvägen, norr om fastigheten Rinkaby 27:12 på Madenvägen 50). Byggnaden ska uppföras i en våning med en byggnadsarea på ca 200 kvm. Madenvägen är del i samfälligheten Rinkaby S:3.

 Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

 Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-12-27.

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2019-12-09

Anslaget publicerades: 2019-12-10

Anslaget arkiveras: 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-12-03

Anslaget publicerades: 2019-12-04

Anslaget arkiveras: 2019-12-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Bygglov för nybyggnad av tre nätstationer

Anslaget publicerades: 2019-12-04

Anslaget arkiveras: 2019-12-19

En ansökan om bygglov för nybyggnad av tre nätstationer har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendena gäller fastigheterna Degeberga 27:69 (östra delen av fastigheten, Bökestorpsvägen 94), Degeberga 69:1 (öster om Degeberga 68:3, Bökestorpsvägen 139) och Bökestorp 2:28 (väster om Bökestorp 2:27, Bökestorpsvägen 246). Stationerna placeras längs Bökestorpsvägen som är en enskild väg med gemensamhetsanläggning. Söder om Degeberga 27:69 finns en ej utredd samfällighet. Öster om det tänkta läget för nätstation på Bökestorp 2:28  finns även där en outredd samfällighet där det också finns en gemensamhetsanläggning.

 Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-12-19.

 Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-11-28

Anslaget publicerades: 2019-12-02

Anslaget arkiveras: 2019-12-24

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 175-207

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-11-27

Anslaget publicerades: 2019-11-28

Anslaget arkiveras: 2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-11-26

Anslaget publicerades: 2019-11-27

Anslaget arkiveras: 2019-12-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Anslaget publicerades: 2019-11-26

Anslaget arkiveras: 2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Anslaget publicerades: 2019-11-27

Anslaget arkiveras: 2019-12-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktiges protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-11-12

Anslaget publicerades: 2019-11-27

Anslaget arkiveras: 2019-12-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 235-236, 238-261

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-11-26

Anslaget publicerades: 2019-11-26

Anslaget arkiveras: 2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kungörelsedelgivning

Anslaget publicerades: 2019-11-19

Anslaget arkiveras: 2019-12-17

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Förvaltningsrätten i Malmö upphävde överklagat beslut om skolskjuts för elev 2019-11-12. Målnummer 6991-19. 

Genom det överklagade beslutet avslogs en ansökan om skolskjuts för en elev. Som skäl för beslutet angav förvaltningen att eleven normalt tillhör ett annat upptagningsområde än till den skola som vårdnadshavarna valt att placera eleven på. Enligt Skollagen 10 kap. 32 § kan en kommun avslå skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade om det medför ekonomiska svårigheter. 

Vårdnadshavarna överklagade beslutet och anförde bland annat att förvaltningen inte gjort den individuella prövning som ska föregå ett beslut om skolskjuts vad gäller annan särskild omständighet. 

Genom förvaltningsrättens beslut 2019-11-12 upphävdes förvaltningens beslut att avslå skolskjuts.

För att ta del av handlingarna kan ni vända er till buf@kristianstad.se, ange då ärendenummer 2019/4186. 

Information om hur man överklagar

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet. För part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från beslutets datum. Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut. 

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska ta upp ditt överklagande. 

3. Tala om vilka bevisa du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skcika med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. 

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-11-15

Anslaget arkiveras: 2020-02-16

Dnr TN 2019/2705

Flytt av demonterat fordon (moped)

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-12.

 

Fordonet har stått uppställt på Industrigatan 9, i Kristianstads kommun. Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp och har skrotats.

Registreringsnummer: Finns ej (arbetsnummer 256)

Fabrikat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: Industrigatan 9 i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-11-15

Anslaget arkiveras: 2020-02-15

Dnr TN 2019/2643

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-12.

Fordonet har stått uppställt på Industrigatan 30 - 40, i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-02-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: KPC 562

Fabrikat: Volkswagen

Typ: Personbil

Anträffad: Industrigatan 30 - 40 i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-11-12

Anslaget arkiveras: 2020-02-12

Dnr TN 2019/2548

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-12.

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Skjutstallavägen, i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-02-12, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: XZN 234

Fabrikat: Volvo

Typ: Personbil

Anträffad:  P-Lokstallet, Skjutstallavägen i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-11-11

Anslaget arkiveras: 2020-02-11

Dnr TN 2019/2547

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-11.

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Skjutstallavägen, i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2019-02-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: FYL 591

Fabrikat: Volkswagen Golf

Typ: Personbil

Anträffad:  P-Lokstallet, Skjutstallavägen i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-10-18

Anslaget arkiveras: 2020-01-20

Dnr TN 2019/2472

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-10-17.

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen P-Plats Grönevi i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet är skrotat.

Registreringsnummer: GMM 966

Fabrikat: Mitsubishi Galant

Typ: Personbil

Anträffad: Tvedegårdsvägen P-Plats Grönevi i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-10-18

Anslaget arkiveras: 2020-01-20

Dnr TN 2019/2471

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-10-17.

Fordonet har stått uppställt på P-plats Långebrogatan i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2020-01-20 om inte fordonet löses ut.

Registreringsnummer: HPJ 974

Fabrikat: Chrysler Neon

Typ: Personbil

Anträffad: P-plats Långebrogatan i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-09-16

Anslaget arkiveras: 2019-12-16

Dnr TN 2019/2179

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-10-17.

Fordonet har stått uppställt på Hedentorpsvägen/återvinningsstationen i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-12-17 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: UOG 401

Fabrikat: Volvo

Typ: Personbil

Anträffad: Hedentorpsvägen/återvinningsstationen i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-09-16

Anslaget arkiveras: 2019-12-16

Dnr TN 2019/2182

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-09-16.

Mopeden har hittats utbränd på Helgedalsskolan i Kristianstads kommun. Fordonet kommer att skrotas 2019-09-16.

Registreringsnummer: Okänt

Fabrikat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: Helgedalsskolan i Kristianstads kommun

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarkansliet har mottagningstid enligt överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad