Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Tillbyggnad av fritidshus

Anslaget publicerades: 2020-11-23

Anslaget arkiveras: 2020-12-09

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Yngsjö 6:86, Kustvägen 22.  

Åtgärden avviker från detaljplanen vad avser överskridande av byggnadsarea med 6 m², tillåten area enligt detaljplanen är 140 m².Gränsande fastigheter Yngsjö 6:50 och 6:21 ägs av ett dödsbo som troligen ej är skiftat.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-12-09.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Anslaget publicerades: 2020-11-24

Anslaget arkiveras: 2020-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Anslaget publicerades: 2020-11-23

Anslaget arkiveras: 2020-12-15

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 209-214, 219-228

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-19

Anslaget publicerades: 2020-11-23

Anslaget arkiveras: 2020-12-15

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-11-10

Anslaget publicerades: 2020-11-20

Anslaget arkiveras: 2020-12-12

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 203-206, 208-222

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2020-11-16

Anslaget publicerades: 2020-11-21

Anslaget arkiveras: 2020-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Anslaget publicerades: 2020-11-19

Anslaget arkiveras: 2020-12-11

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-11-11

Anslaget publicerades: 2020-11-19

Anslaget arkiveras: 2020-12-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§  239-246, 249-253

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Anslaget publicerades: 2020-11-18

Anslaget arkiveras: 2020-12-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 215-218

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-11-18

Anslaget arkiveras: 2021-02-19

Dnr TN 2020/2573

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-11-18 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P Bryggerigatan, Kristianstads Kommun. Fordonen är flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-02-18 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

DDF 791

VW

Personbil

P Bryggerigatan

Nybyggnad av tryckstegringsstation

Anslaget publicerades: 2020-11-16

Anslaget arkiveras: 2020-11-30

En ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation  har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten LYNGBY 90:3. Stationen placeras 8,3 meter öster om befintlig byggnad och ca 2 meter söder om befintlig väg.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-11-30.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Nybyggnad av garage/förråd

Anslaget publicerades: 2020-11-15

Anslaget arkiveras: 2020-11-30

En ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Röetved 4:15 (Svenstorpsvägen 72) har kommit in till byggnadsnämnden. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. I anslutning till fastigheten finns vägsamfälligheten Röetved S:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-11-30.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-11-11

Anslaget publicerades: 2020-11-12

Anslaget arkiveras: 2020-12-04

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 394-412

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-11-11

Anslaget publicerades: 2020-11-11

Anslaget arkiveras: 2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 247-248

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-04

Anslaget publicerades: 2020-11-11

Anslaget arkiveras: 2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-11-04

Anslaget publicerades: 2020-11-11

Anslaget arkiveras: 2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-11-10

Anslaget publicerades: 2020-11-11

Anslaget arkiveras: 2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§ 207

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-11-10

Anslaget arkiveras: 2020-12-11

Dnr TN 2020/2445

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-11-10 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Olastorpsvägen P-plats vid 15-21, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-02-10 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

RBH 574

Jaguar

Personbil

Olastorpsvägen P-plats vid 15-21

 

Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för tält

Anslaget publicerades: 2020-11-11

Anslaget arkiveras: 2020-11-27

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för tält på fastigheten Västra Vram 92:1 i ytterligare fyra år.  

Fastigheten är utanför sammanhållen bebyggelse. Den enskilda vägen söder om fastigheten är en outredd samfällighet och likaså den enskilda väg som gränsar till fastigheten i norr.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-11-27.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Nybyggnad av transformatorstation

Anslaget publicerades: 2020-11-10

Anslaget arkiveras: 2020-11-25

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Hörröd 11:7. Stationen placeras 9 meter norr om Andrarumsvägen som är en enskild väg, och omfattas av outredd gemensamhetsanläggning Hörröd GA:2.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-11-25.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-11-05

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-05

Anslaget publicerades: 2020-11-06

Anslaget arkiveras: 2020-11-27

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll

Beslutsinstans: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum: 2020-10-07

Anslaget publicerades: 2020-11-05

Anslaget arkiveras: 2020-11-27

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Byggnadsnämndens protokoll 2020-11-03

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-03

Anslaget publicerades: 2020-11-03

Anslaget arkiveras: 2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-10-28

Anslaget publicerades: 2020-11-03

Anslaget arkiveras: 2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-10-20

Anslaget arkiveras: 2021-01-19

Dnr TN 2020/2281

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-10-20 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Naturum, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-01-19 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

XDX 654

Ford

Personbil

P-Naturum

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-10-08

Anslaget arkiveras: 2021-01-08

Dnr TN 2020/2135

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-10-08 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Bataljonsvägen 57-59, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-01-08 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

EKG 410

Ford

Personbil

Bataljonsvägen 57-59

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-09-14

Anslaget arkiveras: 2020-12-14

Dnr TN 2020/2065

Nedan angivet fprdon är flyttat 2020-09-14 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen 20, P-plats Lingenäset, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-12-14 kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

Okänt

Rover
Silver/brons metallic

Personbil

Tvedegårdsvägen 20, P-plats Lingenäset

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-09-07

Anslaget arkiveras: 2020-12-08

Dnr TN 2020/1974

Fordon med registreringsnummer UCS 858 är flyttat 2020-09-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Bataljonsvägen 2, Coops parkering, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UCS 858

Peugeot

Personbil

Bataljonsvägen 2, Coops parkering

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-09-07

Anslaget arkiveras: 2020-12-08

Dnr TN 2020/1976

Fordon med registreringsnummer FZ 4745F är flyttat 2020-09-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P Näsbygårdens förskola Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-12-07, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

(PL) FZ 4745F

Nissan

Personbil

P- Näsbygårdens förskola, Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad