Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Anslaget publicerades: 2020-07-02

Anslaget arkiveras: 2020-07-24

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 63-65, 68-69, 72-107

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-24

Anslaget publicerades: 2020-07-01

Anslaget arkiveras: 2020-07-23

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Meddelande om samråd för Östra kasern 3

Anslaget publicerades: 2020-07-05

Anslaget arkiveras: 2020-08-24

Kungörelse - ansökan om förhandsbesked om bygglov

Anslaget publicerades: 2020-06-30

Anslaget arkiveras: 2020-07-17

Nybyggnation av ett enbostadshus utmed Kung Valdemars väg, i gamla VÄ, på fastigheten Vä 154:1

Ansökan har inkommit om förhandsbesked om bygglov för ett enbostadshus utmed Kung Valdemars väg, i gamla VÄ, på fastigheten Vä 154:1. Ansökan avser ett enplanshus med sadeltak som placeras 6 m från tomtgräns till Kung Valdemars väg. Fastigheten gränsar till outredda samfälligheter inkl. VÄ S:8 som är samfälld för Vä bys skifteslag och bildad år 1817. Ansökan gränsar till sammanhållen bebyggelse.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-07-17. Ange BN2020-0806.

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-25

Anslaget publicerades: 2020-06-26

Anslaget arkiveras: 2020-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 92-103, 105

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-25

Anslaget publicerades: 2020-06-26

Anslaget arkiveras: 2020-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-06-24

Anslaget publicerades: 2020-06-25

Anslaget arkiveras: 2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens protokoll § 104

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-25

Anslaget publicerades: 2020-06-25

Anslaget arkiveras: 2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Byggnadsnämndens protokoll 2020-06-24

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-24

Anslaget publicerades: 2020-06-24

Anslaget arkiveras: 2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-06-24

Anslaget publicerades: 2020-06-25

Anslaget arkiveras: 2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Anslaget publicerades: 2020-06-24

Anslaget arkiveras: 2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 66-67, 70-71 108-109

Östra Skånes hjälpmedlesnämnds protokoll

Beslutsinstans: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum: 2020-06-04

Anslaget publicerades: 2020-06-24

Anslaget arkiveras: 2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-06-18

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-18

Anslaget publicerades: 2020-06-24

Anslaget arkiveras: 2020-07-14

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunrevisionens protokoll 2020-06-17

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2020-06-17

Anslaget publicerades: 2020-06-23

Anslaget arkiveras: 2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Överförmyndarnämndens protokoll 2020-06-18

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-18

Anslaget publicerades: 2020-06-19

Anslaget arkiveras: 2020-07-11

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-18

Anslaget arkiveras: 2020-09-19

Dnr TN 2020/1407

Fordon med registreringsnummer XRK 072 är flyttat 2020-06-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Ishallen, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-09-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

XRK 072

VW

Personbil P-Ishallen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-18

Anslaget arkiveras: 2020-09-19

Dnr TN 2020/1406

Fordon med registreringsnummer DPW 943 är flyttat 2020-06-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Möllaren/ Helgegatan, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-09-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

DPW 942

Skoda

Personbil P-Kv Möllaren/Helgegatan, Kristianstads kommun

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-06-17

Anslaget publicerades: 2020-06-18

Anslaget arkiveras: 2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-06-16

Anslaget publicerades: 2020-06-17

Anslaget arkiveras: 2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-06-10

Anslaget publicerades: 2020-06-17

Anslaget arkiveras: 2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-10

Anslaget arkiveras: 2020-09-12

Dnr TN 2020/538

Fordon med registreringsnummer UEK 722 är flyttat 2020-06-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Arenavägen, P-stora parkeringen vid Maxi, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har blivit utsatt för skadegörelse och brand, fordonet är skrotat.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UEK 722

Daewoo Matiz

Personbil Arenavägen, p-stora parkeringen vid Maxi, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-10

Anslaget arkiveras: 2020-09-12

Dnr TN 2020/992

Fordon med registreringsnummer GTR 013 är flyttat 2020-06-08 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Folketshusvägen 2, Fjälkinge, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-09-10, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

GTR 013

SAAB

Personbil Folketshusvägen 2, Fjälkinge, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-05

Anslaget arkiveras: 2020-09-05

Dnr TN 2020/995

Fordon med registreringsnummer NHM 890 är flyttat 2020-06-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Videllsgatan, Kristianstads Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-09-04, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
NHM 890 SAAB Personbil P-Videllsgatan, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-06-05

Anslaget arkiveras: 2020-09-05

Dnr TN 2020/130

Fordon med registreringsnummer PMZ 263 är flyttat 2020-06-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstad Automobil Blekingevägen 107, Kristianstads Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
PMZ 263 Renault Personbil Kristianstads Automobil, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad