Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2022-01-14

Anslaget arkiveras: 2022-04-14

Dnr TN 2022/98

Nedan angivet fordon är flyttat 2022-01-14 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall (LFF).
Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen 20, P-plats Kristianstads Kommun.
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Fordonet har blivit utsatt för brand och skadegörelse. Äganderätten har övergått till
kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Fordonet är skrotat. Eventuella kostnader
kommer inte att belasta fordonsägaren.

 

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

UUC 192

Ford P.B

Tvedegårdsvägen 20, P-plats, Kristianstads kommun

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2022-01-14

Anslaget arkiveras: 2022-01-29

En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Venestad 16:19. Transformatorstationen placeras cirka 4 meter från Venestads bygata i öst. Vägen är enskild och omfattas av servitut för väg som kan beröras av åtgärden.   

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-01-29.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2022-01-14

Anslaget arkiveras: 2022-01-29

En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Tosteberga 2:9. Transformatorstationen placeras cirka 1,6 från fastighetsgräns i söder och cirka 3,5 meter från Släbovägen i öst. I närheten av placeringen finns en marksamfällighet, Tosteberga S:3 som kan beröras av åtgärden. 

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-01-29.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-01-12

Anslaget publicerades: 2022-01-13

Anslaget arkiveras: 2022-02-04

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 1-31

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2022-01-10

Anslaget arkiveras: 2022-01-25

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för ändrad användning till självbetjäningsbutik och bageri. Det gäller en mindre del av en komplementbyggnad på bostadsfastigheten Yngsjö 14:51, Furubodavägen 77. Utfarten är befintlig och ansluter till Furubodavägen.

Fastigheten är inom område med detaljplan. Åtgärden avviker från markanvändningen som är bostadsändamål. Furubodavägen löper på samfälligheten Yngsjö S:5 vars delägarkrets är outredd. Det finns en gemensamhetsanläggning för väg, Yngsjö ga:22, som förvaltas av Furuboda Vägsamfällighet.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-01-25.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll

Beslutsinstans: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum: 2021-12-08

Anslaget publicerades: 2022-01-03

Anslaget arkiveras: 2022-01-25

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Ansökan om bygglov

Anslaget publicerades: 2022-01-03

Anslaget arkiveras: 2022-01-17

En ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikcontainer har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Norra Åsum 2:14. Containern placeras ca 2 meter från intilliggande grusväg.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2022-01-17.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-12-29

Anslaget publicerades: 2021-12-30

Anslaget arkiveras: 2022-01-21

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kommunhuset

Sekretess §§ 832-848

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-12-15

Anslaget publicerades: 2021-12-30

Anslaget arkiveras: 2022-01-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Protokoll kommunstyrelsen 2021-12-22

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-12-22

Anslaget publicerades: 2021-12-30

Anslaget arkiveras: 2022-01-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

JDO 836

Anslaget publicerades: 2021-11-22

Anslaget arkiveras: 2022-04-14

Dnr TN 2021/2883

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-19 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JDO 836

Cabby-Nova Släp

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

FDS 840

Anslaget publicerades: 2021-11-19

Anslaget arkiveras: 2022-02-19

Dnr TN 2021/2881

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-19 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

FDS 840

Renault P.B

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

JFZ 907

Anslaget publicerades: 2021-11-19

Anslaget arkiveras: 2022-02-19

Dnr TN 2021/2868

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-18 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Näsbyschaussen 120, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 
Fordonet är skrotat

 Vid frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

JFZ 907

Polar Släp. (husvagn)

Näsbyscaussen 120, Kristianstads kommun

BSO 761

Anslaget publicerades: 2021-11-18

Anslaget arkiveras: 2022-02-18

Dnr TN 2021/2797

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-11-18 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Grönbetesvägen Mem 13, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2022-02-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

BSO 671

SAAB Personbil

Grönbetesvägen Mem 13, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad