Mänskliga rättigheter

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Så inleds Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De gäller viktiga delar av ditt vardagsliv som utbildning, boende, hälsovård och levnadsstandard. Du ska inte heller behöva utsättas för diskriminering.

Prideparad genom Kristianstad 2016.
Prideparad genom Kristianstad 2016.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. På regeringens webbplats kan du läsa mera om mänskliga rättigheter.

Sverige blev medlem i FN 1946, året efter att organisationen bildades.

Barns rättigheter

I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Kristianstads kommun har redan ett särskilt fokus på barns rättigheter och kommunfullmäktige har tidigare beslutat att realisera barnkonventionen. Barns rättigheter ska säkerställas, såväl i de beslut politikerna tar som i det vardagliga arbetet. 

Barns rättigheter utgår ifrån FN:s barnkonvention och handlar om att tillvarata barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildning, migration, socialtjänst och kultur.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.