Brotts- och drogförebyggande rådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt Drog- och brottsförebyggande råd (Brå). Rådet har till uppgift att tillsammans med olika aktörer minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare.

Gemensamt och långsiktigt brottspreventivt arbete

Kristianstads kommun har tillsammans med lokalpolisområdet skapat och undertecknat en samverkansöverenskommelse som syftar till ett gemensamt och samordnat strategiskt arbete och med en långsiktig plan för kommunens prioriterade områden. Det brottspreventiva arbetet grundas utifrån lokala lägesbilder som upprättas veckovis baserad på brott, ordningsstörningar och otrygghet.

Brå:s uppgift

Arbete och välfärdsförvaltningen ansvarar för Brå:s verksamhet i Kristianstad och ska i möjligaste mån verka för att skapa en trygg och säker tillvaro för de människor som bor, verkar eller vistas i Kristianstads kommun.

Lokala Brå fungerar som en taktisk resurs i det strategiskt brottspreventiva arbetet och samordnar och initierar olika initiativ och förebyggande insatser. Styrkan i det lokala rådet är bredden av aktörer som är medlemmar, ordinarie som adjungerande.

Förutom att arbete och välfärdsnämndens ordförande och vice ordförande deltar, deltar representanter från våra kommunala förvaltningar, bostadsbolag, Kristianstads Fritidsgårdsforum, försäkringsbolag, vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.