Tekniska förvaltningen

Vi är den tekniska förvaltningen och ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Vi ansvarar också för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen (VA), och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

Tekniska förvaltningen har cirka 300 medarbetare och yrkesrollerna är många. Förvaltningen hanterar årligen cirka 1 mdkr i driftpengar och nästan lika mycket pengar i investeringsbudget. Förvaltningen bedriver sin verksamhet genom tre avdelningar. Därutöver finns också en central stab med stödfunktioner. Organisationen presenteras nedan:

Fastighetsteknik

Fastighetsreparatör är en av många yrkesroller på avdelningen fastighetsteknik. Rollen kräver att man är en problemlösare - både för praktiska och tekniska problem.

Fastighetsteknik ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunala byggnader. Vi har hand om egna lokaler och lokaler som kommunen hyr in.  Det är cirka 600 byggnader som förvaltas, fördelat på cirka 300 fastigheter. Det största beståndet är skollokaler, men avdelningen förvaltar även idrottsanläggningar, inhyrda omsorgslokaler och kulturfastigheter, samt ett mindre bestånd kommersiella lokaler, exempelvis Krinova Science Park. Avdelningen är uppdelad i två enheter:

 • Projektenheten
  Bygger nya, bygger om och anpassar lokaler.
 • Drift- och förvaltningsenheten
  Förvaltar och driftar kommunens byggnader. Sköter även om kommunens fritidsanläggningar och stränder.

Därutöver finns även en på avdelningen centralt placerad stöd- och specialistfunktion.

Anläggning

Stensättning är ett hantverk som kräver stor kunskap och precision. Det är ett av många olika anläggningsarbeten som avdelningen utför. Här stensätts en ny entré till Tivoliparken - Kristianstads stadspark - med ny granit.

Tekniska förvaltningens anläggningsavdelning ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunens ledningsnät, allmänna platser, de kommunala vägarna, samt naturreservaten och strövområdena.

Avdelningen hanterar även den myndighetsutövning som följer tekniska förvaltningens väghållningsansvar och markförvaltande. Avdelningen är organiserad i projektform där resurser (personal och maskiner) avropas till drift, eller nybyggnadsprojekt. Projekt som inte kan hanteras i egen regi handlas upp som entreprenader. Avdelningen är uppdelad i tre enheter:

 • Specialistenheten
  Specialistenheten är indelad i två delar, projekt och trafik. Projektgruppen hanterar våra infrastrukturprojekt, både egna och beställningar. Trafikgruppen hanterar trafik- och framkomlighetsfrågor i befintligt gaturum utifrån ett myndighets- och huvudmannaperspektiv t.ex TA-planer och parkeringsövervakning.
 • Driftenheten
  Enheten ansvarar för skötsel och underhåll av de allmänna platserna (inklusive naturvård), ledningsnät och gatorna i kommunen.
 • Utförande- och resursenheten
  Enheten tillhandahåller resurser (personal, maskiner, material etc) som främst används i projekt som utförs i egen regi men även driftrelaterade åtgärder.

Utöver de tre enheterna finns en på avdelningen centralt placerad stödfunktion avseende planering och controlling.

Vatten och avlopp

Att bygga och drifta moderna vattenverk för att förse kommunens invånare med friskt dricksvatten är en av VA-avdelningens viktiga uppgifter.

Vatten- och avloppsavdelningen (VA-avdelningen) ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen till cirka 20 000 abonnenter i kommunen. Bland abonnenterna finns villor och flerbostadshus, men även stora matindustriföretag som är abonnenter genom särskilda industriavtal. Ansvaret utgår från vattentjänstlagen och innefattar hela vattnets kretslopp, från skydd och upptag av grundvatten till reningen av avloppsvatten som släpps tillbaka till naturen. Avdelningens ekonomi är skild från förvaltningens skattefinansierade del eftersom alla investeringar och all drift av VA-anläggningarna finansieras av VA-taxan. Det innebär vidare att de avgifter som belastar VA-kollektivet måste vara skäliga och rättvisa, samt att intäkterna och kostnaderna ska gå jämt upp på en treårsperiod. Avdelningen är uppdelad i fyra enheter:

 • Utveckling, VA
  Här drivs utvecklingsarbete kopplat till vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun. Som exempel kan nämnas REVAQ-certifieringen av slammet från Kristianstads centrala reningsverk.
 • Projekt, VA
  När ett utvecklingsarbete ska översättas till ett byggprojekt, exempelvis av ett nytt verk, så sköter projektenheten om bygget, tills dess att är slutgodkänt och lämnas över för drift till någon av de två enheterna nedan.
 • Vattenverk, drift och administration
  Enheten sköter om driften av kommunens 20 vattenverk, samt administrationen kopplat till debiteringen av nya och befintliga abonnenter. Det största vattenverket är Kristianstads centrala vattenverk.
 • Reningsverk, drift
  Enheten sköter om driften av kommunens 11 reningsverk. Det största verket är Kristianstads centrala reningsverk.

Staben

Staben innehåller flera stödfunktioner, som ska erbjuda specialisthjälp till avdelningarna. Bland annat inköpssamordning, som innebär att göra direktupphandlingar och bevaka avtalstrohet. 

Staben är placerad centralt på förvaltningen och arbetar som stödfunktioner åt avdelningarna och tekniska nämnden. Funktionerna är ekonomistöd, nämndadministration, HR-administration, kommunikationsstöd, arbetsmiljölagstiftnings- och miljösäkerhetsstöd, samt IT- och inköpssamordning.

Politisk styrning

Tekniska förvaltningens arbete styrs av facknämnden tekniska nämnden som hanterar tekniska frågor på delegation av kommunfullmäktige i Kristianstad.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.