Egenkontroll

I uppföljningen och utvärderingen av ledningssystemet är det angeläget att undersöka om de fastställda rutinerna följs och är ändamålsenliga. Uppföljning är en kontinuerlig bedömning av en insats utveckling. Det är en intern process som leds av ansvariga inom insatsen.

Uppföljning avser att man insamlar och studerar olika mått på verksamheten, till
exempel personalresurser och antalet fattade beslut. Uppföljning är en sorts
kontroll huruvida olika insatser blivit utförda eller inte. Skillnaden mellan
utvärdering och uppföljning är en fråga om kvalitet. Utvärdering innebär att man
drar kvalitativa slutsatser utifrån vad siffrorna säger. Siffrorna kan vara
nödvändiga för att göra en kvalitetsbedömning. Genom att på i ett tidigt skede
identifiera riskområden i vård och omsorg förebyggs fel och brister. För att
kunna följa verksamheter över tid är det viktigt att regelbundet samla in data.
Denna egenkontroll avser en regelbunden, systematisk uppföljning av
verksamhetens planering, genomförande, resultat och förbättringsåtgärder.

Egenkontrollen kan innefatta

 • jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister
 • jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna
 • jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter
 • jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat
 • målgruppsundersökningar
 • granskning av journaler, akter och annan dokumentation
 • undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitetsanalys av uppgifter från patientnämnder och
 • inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.