Meny

Avvikelser

Information om arbetet kring avvikelser inom lagrummen SoL, LSS och HSL (SOSFS 2011:9). En avvikelse kan även vara i form av en inkommen synpunkt, förslag eller klagomål.

I lagstiftningen (SoL, LSS och HSL) finns bestämmelser som reglerar skyldigheter att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden respektive vårdskador och risker för vårdskador.

Synpunkt

En avvikelse kan vara en inkommen synpunkt eller klagomål. Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på förbättringar eller beröm.

lex Sarah (SOSFS 2011:5)

För socialtjänst och verksamhet inom LSS finns föreskrift om lex Sarah.

Om det inträffade har fått eller fått följder för den enskilde i form av hot mot eller konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska/psykiska hälsa är det inträffade att betrakta som ett missförhållande eller en risk för missförhållande (se lex Sarah-rutin). Om det inträffade inte gjort detta är händelsen ändå att betrakta som en avvikelse.

lex Maria (HSLF-FS 2017:41)

För hälso- och sjukvård finns föreskrift om lex Maria.

I enlighet med det systematiska patientsäkerhetsarbete ska vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om omskärelse av pojkar.

En är avvikelse enligt HSLF-FS 2017:41 en händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. Här används begrepp avvikelse som samlingsbegrepp för:

  • risk (möjlighet att en negativ händelse ska inträffa),
  • tillbud (händelse som hade kunnat medföra något oönskat) och
  • negativ händelse (en händelse som har medfört något oönskat). 

Rapportering, utredning, analys

För samtliga avvikelser, oavsett lagrum, ska det inträffade rapporteras och utredas med förslag på åtgärder för att det inträffade inte ska kunna hända igen i organisationen. Hanteringen av dessa händelser beskrivs enligt gällande rutiner, länk hittar du nederst på denna sida.

Varje organisationsnivå (enhet, verksamhet, förvaltning) är ansvariga för hantering, analys och uppföljning av avvikelser enligt särskild rutin.

På förvaltningsnivå görs dessutom uppföljningar av avvikelser på bland annat analysdagar samt vid verksamhetsuppföljningar.

Allvarliga händelser återrapporteras alltid till ledning och till ansvarig nämnd.

I handböckerna försynpunkter & klagomål,  lex Sarah och lex Maria finns utförlig information om hur kommunen arbetar med avvikelserna.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.