Meny

Huvud- och delprocesser

Processkartor över omsorgsförvaltningens huvud- och delprocesser i verksamheten. I kartorna finns även kopplat rutiner som gäller för aktiviteterna i processen. Rutinerna finns i omsorgsförvaltningens handböcker. Klicka på bilden så navigerar du dig fram till det du söker.

Processkarta huvudprocesser

Du navigerar genom att klicka på bilden. Underliggande processer, aktiviteter och rutiner kommer då att visas när du klickar vidare.

I de övergripande processerna finns styrande dokument såsom tex lagar, föreskrifter, politiskt beslutade dokument mm. Exempel på dessa är föreskriften för lex Maria och lex Sarah.

Omsorgsförvaltningens huvudprocesser är kund- och förebyggandeprocessen. De råder över samtliga områden som utgör förvaltningens uppdrag. Varje verksamhetsområde är därefter uppdelat i delprocesser med tillhörande rutiner och riktlinjer.

Delprocesserna med tillhörande processgrupp är:

Delprocess/Processgrupp Processledare
Vård- och omsorgsboende Dalal Ali
Ordinärt boende Anna Lahger
Boende LSS  Katarina Norrhamn
Personlig assistans LSS   Justina Nordgren
Barn, korttidsvistelse och tillsyn LSS Radmila Vujic
Daglig verksamhet LSS Stefan Eriksson
Ledsagare, Avlösare, Kontaktperson Anneli Sköld
Förebyggande enheten Niklas Lindqvist

Till varje delprocess är det knutet en processgrupp med en processledare. Processgruppens ansvar är att tillgodose verksamhetens behov för att säkerställa att medarbetarens förutsättningar är de bästa för att kunna utföra sitt arbete på ett kvalitativt och säkert sätt för kunden. Rutiner och begripliga processer skapar förutsättningar för god kvalitet. Processgruppens uppdrag är också att ha en omvärldsbevakning med efterföljande analys/åtgärd. Ytterligare grundläggande faktorer att ta hänsyn till är målarbetet med förvaltningens styrkort och mål för verksamheten.

Stödprocesserna är HR, Ekonomi, och Teknik. Dessa beskrivs nederst i processkartan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.