Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Dokumentation

Omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras i alla delar, såväl i ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det systematiska förbättringsarbetet.

1 § Kvalitetsberättelse

Enligt föreskriften om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns ett allmänt råd som säger att vårdgivaren bör med utgångspunkt från dokumentationen varje år upprätta en kvalitetsberättelse där det framgår

 • hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och
 • vilka resultat som uppnåtts

 

2 § Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast de 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bl.a. ska innehålla hur

 • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten,
 • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats,
 • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,
 • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen. 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.