Meny

Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Rutin för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med stöd av SBAR för att kommunicera strukturerat i vården.

Om patientens tillstånd är AKUT ex. svår andnöd, medvetslöshet  ring Ambulans direkt, telefon 112!

 

Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Omvårdnadspersonal ansvarar för att kontakta legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal:

 • vid akuta sjukdomstillstånd och förändringar.

 • då patientens hälsotillstånd förändras eller om patienten själv önskar kontakt. 

 • då det finns oklarheter vid behandling, medicinering, träningar, provtagningar etc.

 • vid tillbud och avvikelser i vården.

Kommunens legitimerade personal skall alltid ge omvårdnadspersonalen råd och stöd oavsett om kunden har hemsjukvård eller inte.   

Observera!
Omvårdnadspersonal ska alltid kontakta legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt ovan även om hen har dokumenterat och skickat vårdbegäran i journalen (efter övergången till LHSL).  

Kontakt med läkare

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för:

 • bedömning och för att kontakt tas med ansvarig läkare eller jourläkare vid behov.

 • att inför akuta kontakter med läkare ha genomfört en första undersökning och bedömning av patienten genom att använda beslutsstödet (sjuksköterskor) för att avgöra vilken vårdnivå som behövs.

 • fortsatt handläggning av läkarkontakt och ansvarar för att läkarens ordinationer fullföljs och efterlevs.

Akuta hembesök av Falck- läkare

Verksamheten bedrivs av Falck läkarbilar AB och omfattar befolkningen i hela Skåne, dygnet runt, alla dagar om året, undantaget patienter inskrivna i Mobilt vårdteam utifrån Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 08-18. Det vill säga endast under jourtid för dessa patienter.

Falck Läkarbilars sambandscentral: 0771-75 25 25.

LÄS INFORMATIONEN I LÄNKEN NEDAN!
Det finns även en länk till ett webbformulär som ska fyllas i vid beställning av hembesök.

 

Direktinläggningar

Enligt rutin från Region Skåne finns det möjlighet till direktinläggning vardagar, dagtod av primärvårdspatienter när plan för  inläggning skett. V  g se bifogat dokument nedan "Direktinläggning av patienter från Primärvården"

 

Psykiatriambulans Hässleholm/Kristianstad/Simrishamn

Upptagningsområdet Hässleholm/Kristianstad/Simrishamn har tillgång till en ”psykiatriambulans” vardagar kl. 17-01 from 2023-01-01. Psykiatriambulansen är bemannad med en ambulanssjuksköterska och en specialistsjuksköterska i psykiatri.

Syfte
Förbättra och individualisera patientmötet, samt att möjliggöra prehospital triagering till rätt vårdnivå.

Mål
Med en mobil enhet riktad mot psykiatriska patienter kunna synliggöra denna patientgrupp och ge en bättre vård. Enheten kommer att samverka med andra vårdaktörer betydligt mer än vad andra ambulansenheter har möjligheter till.

Förutsättningar
Enheten får sina uppdrag från larmcentralen.  Även psykiatrin kommer via larmcentralen kunna föreslå uppdrag för ambulansen.

Uppdrag som kan bli aktuella:

 • Misstanke om allvarlig psykisk sjukdom, akuta psykiatriska bedömningar som kräver omedelbar åtgärd.
 • Hot om suicid
 • Bedömning inför eventuell vårdintyg/handräckning
 • Övriga bedömningsuppdrag som är lämpliga för teamet, såväl psykiska som somatiska.
 • Uppdrag identifierade av psykiatriska kliniken men utlarmas sedvanligt via SOS till enheten.


Stöd till ssk i kommunen 

När kommunens sjuksköterskor behöver rådfråga läkare ska de i första hand kontakta
ansvarig läkare inom primärvården.
I andra hand kan man nå läkare på VO Närsjukvård dygnet runt för råd och stöd. Gäller t.o.m. 31/8-2022. Se under Dokument för att ta del av hela rutinen.

 

Struktur för överrapportering mellan baspersonal och sjuksköterska

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården. Om vårdpersonalen använder SBAR för att strukturera samtalen minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. Därmed minskar också risken för vårdskador.

SBAR står för:

 • Situation
 • Bakgrund
 • Aktuellt tillstånd (för att ange uppgifter om aktuellt tillstånd behöver du använda dig av rapporteringsstöd för baspersonal. V g se nedan)
 • Rekommendation

SBAR går att använda i dialogen mellan personal, och med patienter och anhöriga.

SBAR ger en säkrare vård

I hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om enskilda patienter mellan baspersonal och sjuksköterska. Att ha en fastställd struktur för hur den informationsöverföringen och kommunikationen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och patientsäkerheten ökar.

SBAR personal

Rapporteringsstöd för baspersonal.pdf

 

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.