Meny

Kontaktmannens ansvar vobo

Rutinen beskriver kontaktmannens ansvarsområden på vård och omsorgsboenden.

Sammanställning över kontaktmannens ansvar på vård och omsorgsboende

Rutinen är ett komplement till den övergripande rutinen för kontaktmannaskap.

Kontaktmannen ansvarar för att:

 • inhämta information om kunden, dokumentera i verksamhetssystemet och rapportera till kollegor.
 • göra riskbedömning av fall i Senior alert vid inflyttning inom 48 tim. Göra resterande riskbedömningar inom 14 dagar. Ansvara för åtgärder och uppföljningar enligt rutin och dokumentera i verksamhetssystemet.
 • påbörja genomförandeplan i samband med inflyttning, genomförandeplan ska vara klar inom 14 dagar.Uppdatera genomförandeplanen enligt rutin.
 • fylla i riskbedömningsblankett enskild kund arbetsmiljö för personal inom 14 dagar från inflyttning samt uppdatera vid förändring.
 • vid kognitiv sjukdom göra BPSD enligt rutin minst en ggr/år.
 • delta vid inflyttnings- och uppföljningssamtal med kund och ansvara för att dokumentera i verksamhetssystemet.
 • gå igenom social dokumentation en gång i månaden för att göra sammanfattning och uppföljning av stöd samt diskutera eventuella åtgärder. Göra en journalanteckning om uppföljningen.
 • gå igenom genomförandeplanen minst en gång i månaden för att se att dokumentationen av stödet, delaktigheten och målsättningen/ målsättningarna tydligt framgår.Dokumentera under rubrik Genomförandeplan upprättad, reviderad/genomgången.
 • erbjuda regelbunden kontakt med anhöriga, efter kundens önskemål.
 • stödja kund vid kontakt med bl.a. sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och övriga kontakter, exempelvis vaktmästaren

Övriga ansvarsområden kring kund:

 • Alltid ha påfyllt förbrukningsartiklar i kunds lägenhet (ex. rutin vid dusch) som inkontinenshjälpmedel, handskar, tvättlappar, toapapper etc.
 • Se till att alla hjälpmedel fungerar och hålls i ordning.
 • Vid avslut rengöra alla hjälpmedel och återlämna enligt rutin.
 • Se till att v.b. läkemedel, ögondroppar mm blir beställda i mycket god tid innan de tar slut.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.