Meny

Flytt till boende med demensinriktning

Rutinen är skriven som en process och följer flödet från ett behov av boende på demensenhet uppmärksammats till dess att individen flyttat in. Den gäller även för personer som redan bor på vård- och omsorgsboende och utvecklar en kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Vid kognitiv sjukdom/demenssjukdom - rutin för beslut om flytt till vård- och omsorgsboende med demensinriktning

Inledning

En flytt innebär alltid en stor omställning och väcker många känslor för dem det berör. Är flytten dessutom nödvändig på grund av olika sjukdomstillstånd är det än viktigare att det blir så bra som möjligt för alla. Genom noggrann planering, förberedelser och information kan vi skapa trygghet och delaktighet för berörda. Vi behöver vara professionella i våra bedömningar och i vårt bemötande. Denna rutin har som syfte att skapa ett underlag inför eventuell flytt till en demensenhet på vård- och omsorgsboende i Kristianstads kommun. Rutinen är skriven som en process och följer flödet från ett behov av boende på demensenhet uppmärksammats till dess att individen flyttat in. Det kan även gälla för personer som redan bor på vård- och omsorgsboende och får en kognitiv sjukdom/demenssjukdom under tiden, men där det finns önskemål eller behov av att flytta till ett boende som är anpassat för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Fördelar med vård- och omsorgsboende med demensinriktning, som anges i socialstyrelsens rekommendationer är bland annat:

 • Särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom bidrar till bättre livskvalitet för personer med måttlig till svår demenssjukdom i jämförelse med blandat boende.
 • Småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom kan förbättra kommunikation och öka samvaron mellan de boende och mellan dem och personalen samt öka självständigheten i dagliga aktiviteter för de boende.
 • Särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom bedöms vara kostnadseffektiva i jämförelse med blandat boende.

Inriktning

Kristianstads kommun bör sträva efter att vård- och omsorgsboenden har enheter för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och ”vanligt” vård- och omsorgsboende i samma byggnad. Det underlättar väsentligt om det blir dags att flytta eftersom det då inte blir så stor omställning för individen. Boenden som idag inte har demensinriktning är:

 • Möllebackshemmet
 • Almhaga
 • Skogåsa
 • Forsalid
 • Hammarshemmet
 • Östergård 2
 • Gamla Tollaregården

Fakta Omsorgsförvaltningen, demensboende

I Kristianstads kommun finns sammanlagt 14 boende i egenregi, 1 boende som drivs som intraprenad och 5 privata entreprenörer med totalt 548 lägenheter för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. En karta över vård- och omsorgsboenden finns på Kristianstads kommuns hemsida: http://kartor.kristianstad.se/kristianstadskartan/ Boendena hittas under kartlager och omsorg och hjälp. Här ser ni även mötesplatser och hemtjänstområden.  

Korttidsplatser. Det finns 8 korttidsplatser samt 8 växelvårdsplatser på Charlottesborg. 

En specialenhet med 6 lägenheter finns för personer med specifika behov på Charlottesborg. 

Boendeform vid kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, vård och omsorgsboende med demensinriktning

 • Begynnande/Lindrig demens

Individen kan fungera i de flesta miljöer. Dagliga aktiviteter påverkas/störs av glömska. Svarar adekvat på instruktioner. Individens huvudsakliga behov är stöd, stimulering och aktivering.

Vård och omsorgsboende med demensinriktning

 • Medelsvår/svår demenssjukdom.

Individen är i behov av specifikt bemötande avseende kognitiva förmågor. Har ökat behov av stöd och hjälp i vardagen. Behöver vägledning för att fungera även i välbekant miljö. Behöver handgriplig praktisk hjälp. Individens behov förutom stöd, stimulering, aktivering är kompenserande omvårdnad.

Processteg 

När kan det bli aktuellt med flytt till vård- och omsorgsboende med demensinriktning?

 • När behovet inte längre kan tillgodoses med punktinsatser av hemtjänst eller anhöriga.
 • När individen som bor på vård- och omsorgsboende utan demensinriktning utvecklat demenssjukdom/kognitiv sjukdom och är i behov av boende med demensinriktning för att behoven ska kunna tillgodoses. 

Ansökan

Hur det går till att ansöka om vård- och omsorgsboende med demensinriktning finns beskrivet i nedanstående rutin

Biståndshandläggarens underlag för att bedöma behov och besluta om insats

Kognitiv sjukdom/demenssjukdom är komplext och det krävs särskilda underlag och bedömningar för att det ska bli så bra som möjligt för individen. Individen som flyttar ska med all sannolikhet bo kvar resten av livet och därför är det ett beslut som ska vara evidensbaserat i så hög grad det går. 

 • Diagnos
  • Individen
  • Anhörig/God man/Förvaltare
  • Kontaktman (om sådan finns sedan tidigare)
  • Arbetsterapeut (bedömning av aktivitetsförmågan)
  • Fysioterapeut (bedömning av funktionsförmågan)
  • Sjuksköterska
  • Enhetschef
  • Andra vårdgivare 
  • Diagnos eller bedömning som visar kognitiv sjukdom/demenssjukdom krävs.
  • Läkare ställer diagnos. Primärvårdsläkare har ansvaret. Remiss kan ställas till Minnesmottagningen i vissa fall, se kriterier i Demens - Vårdriktlinjer - Region Skåne, länk nedan
  • Om individen inte kan bo i ordinärt boendet under utredningstiden finns möjlighet att vistas på korttidsboende
  • Under utredningstiden undvika placering på vård- och omsorgsboende
  • Inhämta fakta från:

Beslut

För att kvalitetssäkra beslutet diskuteras alla ansökningar om vård- och omsorgsboende i en särskild biståndshandläggargrupp samt i samråd med enhetschef för Myndighetsenheten innan det slutliga beslutet fattas.

Anvisning av boende

Ambitionen är att individen som beviljas vård- och omsorgsboende med demensinriktning ska anvisas boende inom tre månader. Dock kan det under utredningstiden bli nödvändigt att individen flyttar till korttidsboende en period om det inte går att bo kvar hemma. Flytt till vård- och omsorgsboende utan demensinriktning under utredningstiden ska inte förekomma.

Behov av flytt till demensenhet när man bor på vård- och omsorgsboende utan demensinriktning

Initiering till flytt ansvarar enhetschef på boendet för. Även individen, anhöriga eller legal företrädare kan initiera behov av flytt.

I biståndshandläggarens beslutsformulering ska det tydliggöras att det kan bli aktuellt med flytt om individens behov inte kan tillgodoses på vård- och omsorgsboende utan demensinriktning, t ex om

 • Patientsäkerheten inte kan tillgodoses
 • Personalen behöver ha specifik kompetens för att förstå och bemöta individen på ett optimalt sätt.
 • Individens livskvalitet blir bättre om
  • Det blir mindre oroligt för individen.
  • Boendets utformning och miljön i de allmänna rummen behöver anpassas.
  • Utbud gällande aktiviteter och kultur behöver anpassas. 

Inflyttning

När en person med demenssjukdom ska flytta till vård- och omsorgsboende eller mellan boenden är det viktigt att förbereda flyttningen väl. Det minskar risken för att individen ska må dåligt av flyttningen. Förberedelserna kan vara att informera i god tid och vid upprepade tillfällen, ge individen tillfälle att prata om sina tankar och önskemål inför flyttningen, att engagera anhöriga och att låta individen besöka det nya boendet i förväg.

Det är väldigt viktigt att personalen vid det nya boendet också är väl förberedd. Omvårdnadspersonalen där ska gärna ha träffat individen och anhöriga i förväg. De ska ha fått information om individens livshistoria och behov.

Rekommendationerna vid inflyttning är hämtade ur Nationella riktlinjer för demenssjukdom från 2010. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.