Verkställighetsmöte SoL

Syftet med verkställighetsmötet är att alla yrkeskategorier ska få en helhetsbild av kundens behov så att vi arbetar mot samma mål.

Mötena ska vara regelbundna och ha en given struktur som gör det möjligt att följa upp samtliga kunders välmående och insatta åtgärder kontinuerligt.

Intervaller för verkställighetsmöte:

 • Hemtjänsten max 3 veckor
 • Vård- och omsorgsboende max 6 veckor
 • Korttidsboende 1 vecka
 • Boende för stöd och service 2 ggr per termin

Enhetschefen är sammankallande för de yrkeskategorier som är involverade i insatserna kring kunden. Samarbete ska ske med enhetschefer för legitimerad personal kring lämpliga mötestider.

Enhetschef och sjuksköterska förbereder vilka kunder som mötet ska handla om genom att följa rutinen för Senior Alert och BPSD.

Deltagarna ska så långt det är möjligt, informeras i förväg om vilka kunder som är aktuella på nästa möte.

Överenskommelser, riskbedömningar m.m. dokumenteras av respektive deltagare i journaler, kvalitetsregister och daganteckningar enligt rutiner för varje yrkesprofession.

Kontaktmannen för respektive kund ansvarar för att informera biståndshandläggaren om eventuella förändringar av kundens behov.

Dagordning för verkställighetsmöte

 • Genomgång av de aktuella kunderna.
 • Riskbedömningarna i Senior Alert ska vara gjorda före mötet.
 • Utifrån riskbedömningarna planera för åtgärder.
 • Följa upp de åtgärder som är insatta sedan tidigare.
 • Händelser (fall) som är rapporterade i Senior Alert.
 • Avvikelser
 • Behöver genomförandeplanen ändras?
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.