Meny

Verkställighetsmöte SoL

Syftet med verkställighetsmötet är att alla yrkeskategorier ska få en helhetsbild av kundens behov så att vi arbetar mot samma mål.

Mötena ska vara regelbundna och ha en given struktur som gör det möjligt att följa upp samtliga kunders välmående och insatta åtgärder kontinuerligt.

Intervaller för verkställighetsmöte:

 • Vård- och omsorgsboende max 6 veckor
 • Korttidsboende 1 vecka
 • Ordinärt boende max 4 veckor
 • Boende inom Funktionsstöd max 6 veckor
 • Daglig verksamhet 2 ggr per termin

Enhetschefen är sammankallande för de yrkeskategorier som är involverade i insatserna kring kunden. Samarbete ska ske med enhetschefer för legitimerad personal kring lämpliga mötestider.

Enhetschef och sjuksköterska förbereder vilka kunder som mötet ska handla om genom att följa rutinen för Senior Alert och BPSD.

Deltagarna ska så långt det är möjligt, informeras i förväg om vilka kunder som är aktuella på nästa möte.

Överenskommelser, riskbedömningar m.m. dokumenteras av respektive deltagare i journaler, kvalitetsregister och daganteckningar enligt rutiner för varje yrkesprofession.

Kontaktmannen för respektive kund ansvarar för att informera biståndshandläggaren om eventuella förändringar av kundens behov.

Dagordning för verkställighetsmöte

 • Genomgång av de aktuella kunderna.
 • Riskbedömningarna i Senior Alert ska vara gjorda före mötet.
 • Utifrån riskbedömningarna planera för åtgärder.
 • Följa upp de åtgärder som är insatta sedan tidigare.
 • Händelser (fall) som är rapporterade i Senior Alert.
 • Avvikelser
 • Behöver genomförandeplanen ändras?

 

Verkställighetsmöte Ordinärt boende

Enhetschef är sammankallande för alla berörda yrkeskategorier och skall skicka datum och tid för terminens alla möten i början av varje termin. Företrädelsevis skall enhetschef hålla i verkställighetsmötena, men kan i undantagsfall delegera denna uppgift till namngiven person. Verkställighetsmötena är viktiga för kundens trygghet då det är en chans att diskutera tvärprofessionellt och därför bör dessa möten prioriteras.

Inför mötet skall HSV komma väl förberedda för de kunder som de vill diskutera. Omvårdnadspersonal och enhetschef för ordinärt boende förbereder sig på samma sätt från sin sida.

På de enheter där Senior Alert implementerats, används en del av verkställighetsmötet till detta arbete. I övrigt lyfts avvikelser av vikt gällande SoL och HSL.

Det som diskuterats och lett till åtgärder under verkställighetsmötet skall dokumenteras i respektive kunds journal.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.