Uthyrning/utlåning av lokal

Utlåning av lokal till lokala pensionärs-och handikappföreningar/ sammanslutningar.

Utlåning av lokal till lokala pensionärs-och handikappföreningar/sammanslutningar ska ske i den mån lokalen inte behövs för egen verksamhet. Utlåningen ska ske hyresfritt, men det åligger den som lånar lokal att städa lokalen efter sig samt ersätta för ev. skador. Kostnader för ej utförd städning ska debiteras med verklig kostnad.

Lokalansvarig enhetschef ska säkerställa att det finns bokningslista i anslutning till lokalen, om bokningslista läggs upp terminsvis ska bokningslista för höstterminen finnas tillgänglig från 15 juni och för vårterminen från 1 december. Om bokningslista läggs ut för helår ska sådan lista finnas tillgänglig från 1 december.

Om bokning gjorts av förening/motsv. kan inte sådan bokning upphävas såvida inte mycket vägande skäl föreligger. I sådant fall ska bokningen ersättas med ett fullgott alternativ.

Omsorgsförvaltningen ska inte konkurrera med föreningslivet eller annan lokaluthyrare, men om det på orten inte finns annan lämplig lokal ska vi då så är lämpligt kunna hyra ut lokal till övrigt föreningsliv och motsvarande. Uthyrning ska göras mot en av förvaltningen fastställd hyra, hyran fastställs för resp. lokal. Verksamheten bedömer lämplig hyresnivå och föreslår den för Omsorgsförvaltningens lokalansvarige som med eget yttrande föreslår förvaltningschef godkänna eller fastställa annan hyra. Om det finns anledning att se över hyresnivån föreslår verksamheten ny hyresnivå.

Hyra och andra kostnader, t.ex. städkostnader, debiteras genom verksamheten. Intäkterna tillfaller verksamheten.

Om det uppstår oklarhet om förening/motsvarande ska låna lokal hyresfritt eller ej avgör verksamhetschefen vad som ska gälla.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.