Genomförandeakt

En genomförandeakt är en samling av dokumentation om kunden som bland annat innehåller genomförandeplan, journalblad, signeringslistor och levnadsberättelse.

Inom omsorgsförvaltningen görs en uppdelning avseende den fysiska akten i myndighetsutövningen (personakten - förvaras på myndighetsenheten) och den fysiska akten i verkställigheten (genomförandeakten - förvaras i den verksamhet som utför insatsen).

Genomförandeakten är grunden för all dokumentation i ett enskilt ärende vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS. Alla handlingar som kommer in eller upprättas och som rör kunden ska förvaras i genomförandeakten. Genomförandeakten kan vara elektronisk och/eller fysisk (det vill säga pappersformat). Genomförandeakten sammanförs med personakten när ärendet avslutas.

Genomförandeakten kan innehålla följande handlingar:

 • Försättsblad
 • Kopia på utredningen/biståndsbeslut/uppdrag – som innehåller uppgifter om kunden, biståndsbeslut, beviljade insatser och vem som fattat beslutet samt eventuellt även hela utredningen.
 • Genomförandeplan – som beskriver hur den beslutade insatsen praktiskt ska genomföras.
 • Journalblad
 • Inkomna och upprättade handlingar – så som beslut om färdtjänst, beslut om god man och god mans uppdrag, brev till/från anhöriga
 • Levnadsberättelse
 • Signeringslistor för insatser enligt SoL och LSS
 • Avtal om handhavande av annans medel
 • Fullmakter
 • Fallrapporter
 • Checklista för förebyggande av fallolyckor

Genomförandeplan utifrån elva livsområden ICF

I samband med införandet av Individens behov i centrum (IBIC) februari 2017 skall ny genomförandeplan användas. Införandet av IBIC startar i Fjälkinge hemtjänst och införs sedan successivt i verksamheten. Ny genomförandeplan ska användas oavsett boendeform efterhand som det införs.

Nedan finner du blanketter som används vid planeringen och genomförandet av insatser

Social dokumentation

SoL

 LSS

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.