Social dokumentation enligt SoL och LSS

Det pågår ett utvecklingsarbete med den sociala dokumentationen och framöver kommer den anpassas till Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC). I modellen beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.