Skyddade personuppgifter

Personer som är förföljda eller utsatta för hot eller våld kan få sina adress- och personuppgifter skyddade utifrån lagstiftningens olika bestämmelser. Nedan beskrivs de olika typerna av sekretessmarkering.

Enligt 22 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen är uppgiften inom folkbokföringsverksamheten i regel offentlig. I vissa fall kan det dock skada en person att uppgifter om denne lämnas ut. Det kan t.ex. gälla någon som är hotad eller förföljd. Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning ochfingerade personuppgifter inom folkbokföringen. Beroende på arten av hot finns det tre grader för skydd av personuppgifter.

1. Sekretessmarkering; sekretesskydd för adressuppgifter mm

Bestämmelserna i OSL (Offentlighets- och sekretesslagen) 21 kap. 3§ syftar till att ge ett heltäckande skydd för adressuppgifter och andra jämförbara uppgifter för en förföljd person. Bestämmelerna gäller inom hela den offentliga förvaltningen.

Sekretess gäller för den enskildes bostadsadress eller annan jämförbar uppgift om var den enskilde bor eller vistas. Sekretess gäller även för den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med den enskilde. Även motsvarande uppgifter till den enskildes anhöriga om det av säskilda skäl kan antas att den enskilde eller närstående till hen kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Markering för särskild sekretessprövning

En sekretessmarkering som satts in på en eller flera uppgifter i folkbokföringsdatabasen är en varningssignal som signalerar att det ska göras en noggrann prövning innan uppgiften lämnas ut. Det är vanligt att det är namn, adress eller personnummer som skyddas med en sekretessmarkering. Detta kallas i dagligt tal ibland "skyddad identitet" eller "skyddad adress".

Det är den enskilde själv som begär det hos Skatteverket. När Skatteverket sedan lämnar ut uppgifter ur folkbokföringsdatabasen till andra myndigheter följer uppgiften om sekretessmarkering med.

Åtkomst till sekretessmarkerade uppgifter

Åtkomst till sekretessmarkerade uppgifter ska inte ges fler handläggare eller utförare än vad som är absolut nödvändigt. Beroende på verksamhetens utformning får rutiner per verksamhetsområdena Funktionsstöd, Vård- och omsorgsboende och  hemtjänst utformas.

2. Skyddad folkbokföring

Skyddad folkbokföring betyder att den enskildes verkliga bostadsort och adress hålls hemlig. En person med skyddad folkbokföring är efter att den flyttat fortfarande skriven på församlingen på den gamla folkbokföringsorten och med adress hos Skatteverket. Det är Skatteverket, som eftersänder post till den egentliga adressen. Skyddad folkbokföring beslutas av Skatteverket, genom Folkbokföringslagen (1991:481), och beviljas endast om behovet inte kan tillgodoses genom tex kontaktförbud eller annat sätt.

3. Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter innebär att en person byter identitet genom att få använda andra personuppgifter än de verkliga. Det är Rikspolisstyrelsen som fattar beslut om fingerade personuppgifter. Kopplingen mellan den gamla och den nya identiteten finns endast hos Rikspolisstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.