Kontaktman övergripande SoL och LSS

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera verksamheten i omsorgsförvaltningen. Syftet med Kontaktmannaskap är att skapa möjligheter att organisera arbetet så att kunden får en individuell omsorg och upplever trygghet. Kontaktmannen ser till kundens hela livssituation.

Innebörden i uppdraget att vara kontaktman:

Uppdraget som kontaktman innebär att du arbetar i en nära relation till kunden, att du har ett helhetsperspektiv och att du arbetar självständigt men i samarbete med kunden och eventuellt andra berörda personer. För att skapa en trygg omsorgssituation är relation, kommunikation, information, helhetssyn, självbestämmande, kontinuitet och flexibilitet viktiga delar att arbeta med. Beställningen/uppdraget från biståndshandläggaren på Myndighetsenheten är grunden och utgångspunkten i kontaktmannens uppdrag.

Kontaktmannens uppgifter:

 • Delta i välkomstsamtal ankomstsamtal med kunden och/ eller anhöriga/närstående för att diskutera individuella behov utifrån biståndshandläggarens beslut/beställning/uppdrag, anhörig/närståendes roll samt kundens delaktighet. Vid detta tillfälle eventuellt även få information om kundens levnadshistoria/ berättelse.   
 •  Tillsammans med kunden upprätta en genomförandeplan utifrån kundens behov, förmåga och målsättning.
 • Regelbundet följa upp kundens behov.
 • Hålla genomförandeplanen aktuell dvs uppdatera/ revidera genomförandeplanen vid förändringar i kundens behov. Om inga förändringar sker i kundens behov ska genomförandeplanen ändå gås igenom med uppdaterat datum minst var 6 månad. Dokumentera i journalen att genomförandeplanen uppdaterats och vad som uppdaterats eller om inga förändringar i kundens behov fanns (kvalitetssäkring).
 • Ha regelbunden kontakt med kunden och även anhöriga/närstående om kunden så vill (samtycke från kund).
 • Samordningsansvar för aktuella yrkesgrupper som är delaktiga i kundens situation.
 • Förvaltning av Privata medel inom omsorgsnämndens verksamhetsområde enligt instruktion.
 • Se till att befintliga hjälpmedel fungerar och hålls i ordning.
 • Informera om/vara behjälplig med synpunkter och klagomål.

 

 

 

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.