Kontaktman

Att vara kontaktman innebär inom ramen för sin yrkesroll att värna om den enskildes livssituation, att ha ett övergripande ansvar för att den enskilde får den hjälp som är beviljad, planerad och överenskommen och att vara kontaktlänk mot omvärlden.

Kontaktmannen ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och hjälpa den enskilde att få så hög livskvalitet som möjligt.

Kontaktmannens uppgifter:

 • Tillsammans med enhetschef ansvara för att den sociala dokumentationen planeras, utförs, följs upp och utvärderas.
 • Ansvara för att utforma en genomförandeplan tillsammans med kund och/ eller dennes företrädare (samt vid behov även andra yrkesrepresentanter).
 • Regelbundet följa upp kundens behov.
 • Följa upp genomförandeplanen, hålla den aktuell och informera arbetskamrater om innehållet.
 • Ansvara för att innehållet i genomförandeakten är aktuellt och vid behov gallras.
 • Tillsammans med enhetschefen planera ankomstsamtal med kund och /eller närstående. Informera om verksamheten/enheten. Få kännedom om önskemål från kund utifrån dennes behov.  Eventuellt be kunden lämna Levnadshistoria/berättelse.
 • Vara delaktig i planering och uppföljning.
 • Se till att befintliga hjälpmedel fungerar och hålls i ordning.
 • Förvaltning av privata medel inom omsorgsnämndens verksamhetsområde enligt instruktion.
 • Informera om och vara kund behjälplig vid eventuella synpunkter och/ eller klagomål.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.