Kontaktman

En god vård och omsorg bygger på ett bra samarbete mellan kund, anhörig/ närstående och vårdpersonal. Kontaktmannen är en länk till anhöriga/ närstående, övrig personal och arbetsledning.

Att vara kontaktman innebär ett helhetsansvar. Kontaktmannen har en central roll i verksamheten, hon/ han ska "kalla" till möten hos kunden och har mandat att styra gruppens arbete hos kunden enligt kundens individuella handlingsplan, genomförande planen.

Att vara kontaktman innebär att åtgärder följs upp och utvärderas och därigenom kvalitetssäkras arbetet.

Kontaktmannens uppgifter

 • Ta kontakt med kunden per telefon eller genom hembesök.
 • Ankomstsamtal med kund och /eller närstående och där ta upp individuella behov, närståendes roll och delaktighet. Informera om telefonnummer, rutiner från verksamheten, eventuellt lämna broschyr. Få information om kundens rutiner hemma (önskemål). Levnadshistoria.
 • Arbeta fram en individuell genomförandeplan utifrån kundens behov. Se till att den efterlevs av övriga i arbetslaget. Informera arbetslaget och diskutera eventuella förändringar.
 • Regelbundet följa upp kundens fortlöpande behov.
 • Regelbunden kontakt med kund och närstående.
 • Vara delaktig i vårdplanering och uppföljning.
 • Ansvara för innehåll i genomförandeakten vad gäller kundens personuppgifter, kontaktuppgifter till anhöriga/ närstående, genomförandeplan, daganteckningar och signaturlista samt information vid akutbesök.
 • Löpande dokumentera om kundens situation och utveckling.
 • Se till att befintliga hjälpmedel fungerar och hålls i ordning.
 • Förvaltning av privata medel inom omsorgsnämndens verksamhetsområde enligt instruktion.
 • Informera/ vara behjälplig med synpunkter och klagomål.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.