IBIC-ombud

Att vara IBIC-ombud innebär att ha fördjupade kunskaper i Socialstyrelsens behovsinriktade och systematiska arbetsmodell IBIC och dess arbetssätt som beskriver behov, resurser, nuläge, mål och resultat inom olika livsområden och på så sätt vara en länk mellan ledning och arbetskamrater.

IBIC-ombudets ansvar är att:

- Hålla sig uppdaterad om gällande riktlinjer utifrån Socialstyrelsens modell för arbetssättet IBIC och Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt språk och tankesätt.

 - Vara ett stöd till kollegor i upprättande av genomförandeplaner utifrån livsområden i IBIC.

 - Vara ett stöd till kollegor i formuleringar i genomförandeplaner utifrån fokus på att kunden får möjlighet att stärka sina egna resurser vad gäller genomförande av aktiviteter och delaktighet. 

- Vara kollegor behjälpliga att förklara/förtydliga IBICs och ICFs begrepp så som:

 • Livsområden (Aktivitet och Delaktighet)
 • Hälsotillstånd
 • Funktionstillstånd
 • Omgivningsfaktorer
 • Personliga faktorer
 • Bedömt funktionstillstånd (nuläge)
 • Avsett funktionstillstånd (mål)

 - Tillsammans med enhetschef hålla ämnet aktuellt på arbetsplatsen vid t.ex. olika typer av möten på enheten.

 - Delta i förvaltningsövergripande möten/utbildningar/ fortbildningar för IBIC, anordnade av förvaltningen/SAS.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.