Meny

Genomgång av genomförandeplan

Syftet med regelbunden genomgång av genomförandeplanen är att kvalitetssäkra att stöd, delaktighet och mål i genomförandeplanen finns tydligt beskrivna.

Rutin

Kontaktmannen ska minst en gång i månaden gå igenom genomförandeplanen för att;

  • stämma av att denna överensstämmer med kundens nuvarande behov (framgår t ex förändringar i journalen som behöver tillföras i genomförandeplanen).
  • se att planen överensstämmer med uppdraget från handläggaren (i de fall där det finns ett sådant att arbeta efter).
  • stämma av att det är så som arbetet utförs i praktiken eller om något behöver ändras.

Dokumentation

Dokumentera under rubrik Genomförandeplan upprättad, reviderad/genomgången.

Exempelformuleringar:

Vid genomgång av genomförandeplan x månad framkommer det att ingen förändring i (kundens namn) behov har skett. Genomförandet sker fortfarande enligt uppdrag och enligt genomförandeplanen.

Vid genomgång av genomförandeplan x månad framkommer det att (kundens namn) behov har förändrats och därför revideras genomförandeplanen. Det som förändras är xx. 

Vid genomgång av genomförandeplan x månad visar det sig att stödet utförs på ett sätt som inte är bestämt. Undertecknad planerar att ta detta med kunden/på x möte för att diskutera om något ska förändras i utförandet.

Vid genomgång av genomförandeplan x månad framkommer det att vi utför insats xx som inte framgår av uppdraget från handläggaren. Undertecknad pratar med (kundens namn) för att fråga om detta är något som x vill ha och behöver fortsatt stöd med och som handläggare behöver bli informerad om (avser främst kunder med hemtjänst).

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.