Meny

Genomgång av social journal

Syftet med att regelbundenhet gå igenom den sociala journalen är att upptäcka behov, mönster och trender i utförandet av beviljade insatser enligt SoL/ LSS.

Rutin

Kontaktmannen ska en gång i månaden gå igenom den sociala journalen.

Syftet är att se mönster och upptäcka trender som exempelvis kan innebära att åtgärder behöver göras, genomförandeplanen behöver revideras eller annat som är relevant för kundens behov av stöd/ hjälp i sin livssituation.

Nedan följer ett stöd för hur att gå igenom den sociala journalen:

  • Läs igenom den valda periodens journalanteckningar.
  • Upptäcker du några mönster/ trender utifrån journalanteckningarna?

Det kan vara;

  • förändrade behov hos kund, 
  • förändrade resurser hos kund, 
  • återkommande avvikelser från genomförandeplanen,
  • andra händelser som är av vikt för genomförandet/ kunden?

Dokumentation

Dokumentera under rubrik Genomgång av social journal:

  • vad du sett/ upptäckt,
  • vilka eventuella åtgärder du vidtar (gör) och
  • när och hur åtgärden/ åtgärderna ska följas upp. 

Exempelformuleringar:

Vid genomgång av den sociala journalen under perioden (skriv perioden) framkommer det av anteckningarna att (kundens namn) vid ett flertal tillfällen avböjt insatsen (skriv vilken insats/ aktivitet). Åtgärd: (Skriv vilken åtgärd som görs, när och hur). Uppföljning av åtgärd: (Skriv när och hur uppföljningen ska göras).

Vid genomgång av den sociala journalen under perioden (skriv tidsperioden) framkommer det av anteckningarna att (kundens namn) behov av stöd vid (ange insats/ aktivitet) har förändrats. Beskriv vad som förändrats, har något tex blivit bättre/ sämre, klarar kunden mer/ mindre i en insats?) Åtgärd: (Skriv vilken ev. åtgärd som görs, när och hur). Uppföljning av åtgärd: (Skriv när och hur uppföljningen ska göras).

Vid genomgång av den sociala journalen under perioden (skriv tidsperioden) ses/ upptäcks att (kundens namn) ger uttryck för en större oro/nedstämdhet. Åtgärd: (Skriv vilken ev. åtgärd som görs, när och hur). Uppföljning av åtgärd: (Skriv när och hur uppföljningen ska göras). 

Vid genomgång av den sociala journalen under perioden (skriv tidsperioden) ses/ upptäcks inga avvikelser från genomförandeplanen, förändringar i (skriv kundens namn) behov/ resurser eller annat av vikt i kundens livssituation.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.