Dokumentationsombud SoL/LSS

Att vara dokumentationsombud innebär att ha fördjupade kunskaper i den sociala dokumentationen och på så sätt vara en länk mellan ledning och arbetskamrater, t.ex. informera om förändringar i rutiner, ta vara på erfarenheter och önskemål och föra tillbaka dessa till ledningen.

Dokumentationsombudets ansvar är att:

- Hålla sig uppdaterad om gällande lagar, regelverk och rutiner som gäller den sociala dokumentationen i samarbete med enhetschef och SAS.

- Delta i förvaltningsövergripande Nätverksträffar/utbildningar/ fortbildningar anordnade av förvaltningen/ SAS, två gånger per år, och därmed samverka med andra dokumentationsombud.

- Tillsammans med enhetschef hålla ämnet aktuellt på arbetsplatsen vid olika typer av möten på enheten.

- Tillsammans med enhetschef vara ett stöd till kollegor i dokumentationsfrågor (utifrån SOSFS 2014:5 samt rutin för social dokumentation i verkställighetshandboken).

- Vara ett särskilt stöd för nyanställda i frågor som rör social dokumentation.

Signalera till enhetschef vid upptäckt av brister i frågor som rör social dokumentation

- Vara enhetschef/ kontaktman behjälplig vid bevarande och gallring av dokument i genomförandeakter.

- Ha ett övergripande ansvar att se till att det är ordning i genomförandeakterna så att de följer rutinen för genomförandeaktens struktur.

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.