Vad gör du om du upptäcker något?

Här beskrivs vad som ska göras då en negativ händelse upptäcks

Den som upptäcker händelsen ska utifrån sin kompetens utföra de åtgärder som är nödvändiga för att avbryta och/eller förhindra ett pågående händelseförlopp. Beroende på typ av händelse ska enhetschef/enhetschef i beredskap/verksamhetsansvarig/sjuksköterska/ fysioterapeut/ arbetsterapeut och/eller läkare informeras omedelbart.

Stöd till kund/patient och involverad personal

Enhetschef/verksamhetsansvarig ser till att berörd personal får stöd vid behov. Kunden/patienten ska få ett lämpligt omhändertagande.

Information till kund/patient

Enhetschef/legitimerad personal tar ställning till hur och när kund/patient informeras om vad som hänt. För att informera närstående/anhöriga behövs ett samtycke från den enskilde.

Skriva avvikelserapport samt dokumentation

Den som upptäcker en negativ händelse bör skriva ner några korta stödord och notera tidpunkter. Är det mer än en personal som varit med om en händelse kan avvikelserapporten skrivas gemensamt.

  • Händelsen rapporteras i avvikelsesystemet.
  • Avvikelsen skickas i systemet till enhetschefen. Tänk på att välja rätt enhet/företag.
  • Om avvikelsen berör enskild kund/patient görs en anteckning i journalen (SoL, LSS och/eller HSL) kring händelsen. Det ska också framgå att en avvikelserapport är skriven samt vilka direkta åtgärder som vidtagits.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.