Meny

Bedömning och utredning

Här beskrivs hur en händelse ska bedömas och vad en utredning ska innehålla.

Vem ska bedöma och utreda?

Enhetschef ansvarar för att bedöma (se bedömningsmall i "dokument" längre ner), utreda och åtgärda avvikelser. Avvikelser som bedöms som lex Sarah (8 poäng eller mer samt allvarlighetsgrad betydande eller katastrofal) utreds oftast ihop med lex Sarahgruppens utredare. Enhetschef är den som påbörjar och driver utredningen och utredaren ställer kompletterande frågor och genomför intervjuer/granskningar utefter behov. 

Vid HSL-avvikelse: Se rutiner för HSL-avvikelser.


Hållpunkter

Bedömning av händelsen (allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning) ska ske inom 5 dagar från rapporteringsdag. Sker inte detta kommer en påminnelse att skickas till ansvarig.
Om utredning inte påbörjats inom 10 dagar från rapporteringsdag skickas påminnelse till enhetschef.
Om uppföljningsdag missas skickas påminnelse.

Varje enhetschef ansvarar för att utse ersättare i avvikelsesystemet vid frånvaro på mer än två helgfriadagar. 

Dokumentation av utredning

Dokumentation av utredningen och vidtagna åtgärder ska ske fortlöpande av enhetschef/lex Sarah-utredare i avsett system. Särskilda rutiner finns för lex Sarah-gruppens utredare.

Utredningen ska innehålla

Följs rubriker i avvikelsesystemet kommer innehåll att bli enligt de föreskrifter som finns. 

Åtgärder

De åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande händelser uppkommer igen ska dokumenteras. De som utses som åtgärdsansvariga ska ha blivit informerade om detta innan det registreras i systemet. Tänk på att kunden och verksamheten ska vara i fokus. Även om inte din enhet kan göra någon förbättring kanske verksamheten eller förvaltningen som helhet kan det, då ska till exempel verksamhetschef ha blivit tillfrågad om någon åtgärd ska ske på verksamhetsnivå. 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.